Jednoznaczność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Jednoznaczność informacji jest istotna dla kierowników organizacji, gdyż pozwala im na szybkie i trafne podejmowanie decyzji. Jednoznaczne informacje są także niezbędne w celu określenia celów i strategii biznesowych, a także w celu identyfikacji i wyeliminowania przeszkód w osiąganiu założonych celów. Poprzez jednoznaczne informacje, kierownicy są w stanie zrozumieć ryzyko i przewidywać prawdopodobne wyniki, co pozwala im na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania.

Jednoznaczność określa występowanie możliwości różnych interpretacji danej kategorii informacji. Informacje powinny być zawsze dobrane pod kątem charakterystyki opisywanego problemu i stosowanych metod zarządzania. Wymagana jest jednoznaczność informacji zarówno rzeczowa jak i podmiotowa.

Zapewnienie jednoznaczności informacji

Konsekwentne stosowanie narzędzi i technik wspierających jednoznaczność informacji przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala uniknąć nieporozumień, błędów i opóźnień w działaniach organizacji. Ułatwia również monitorowanie postępów i ocenę wyników, co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne problemy. Ponadto, wpływa na zwiększenie efektywności i skuteczności działań organizacji, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Jednak implementacja i utrzymanie narzędzi i technik wspierających jednoznaczność informacji może napotykać pewne wyzwania. Przykładowo, może być trudne dostosowanie się do nowych standardów i procedur, zwłaszcza jeśli organizacja działa już od dłuższego czasu według innych zasad. Ponadto, wymaga to zaangażowania i akceptacji ze strony pracowników, którzy muszą przyswoić nowe sposoby komunikacji i pracy.

Wyróżnić można następujące sposoby zachowania jednoznaczności informacji:

 • Używanie jasnych i zrozumiałych terminów
 • Używanie odpowiednich jednostek miary
 • Utrzymywanie jednolitego formatu danych
 • Unikanie nadużywania skrótów
 • Używanie standardowych zasad gramatycznych
 • Używanie ustalonych formuł, założeń i definicji.

Skutki braku jednoznaczności informacji

Brak jednoznaczności informacji stanowi ryzyko dla organizacji. Może prowadzić do nieporozumień, błędów, konfliktów i utraty zaufania. Dlatego, zarządzanie ryzykiem związanym z jednoznacznością informacji jest niezwykle istotne. Metody zarządzania ryzykiem obejmują m.in. identyfikację potencjalnych zagrożeń, ocenę ich prawdopodobieństwa i wpływu oraz opracowanie strategii zarządzania nimi. Monitorowanie i ocena jednoznaczności informacji w ramach procesów zarządzania ryzykiem pozwala na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Skutkami posługiwania się niejednoznacznymi informacjami w przedsiębiorstwie mogą być:

 • Spowolnienie procesu decyzyjnego
 • Niezgodne wyniki analiz i nieskuteczne działania podejmowane w ich wyniku
 • Nieprawidłowe przypisywanie odpowiedzialności za błędy i rezultaty
 • Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów
 • Wyciąganie błędnych wniosków z dostarczonej informacji

Niejednoznaczna informacja może utrudnić podejmowanie decyzji, ponieważ może wywoływać wątpliwości decydenta, a tym samym zmniejszać zaufanie do danych, na których opierają się jego decyzje. Może to także skomplikować proces analityczny, gdyż dane nie są wystarczająco precyzyjne, aby wyciągnąć właściwe wnioski. Może to również spowodować, że decyzje będą oparte na błędnych interpretacjach, co może prowadzić do negatywnych rezultatów i strat finansowych.

Dobre praktyki

Najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem związanym z jednoznacznością informacji obejmują m.in. regularne szkolenia pracowników w zakresie komunikacji i przekazywania informacji, audyty wewnętrzne mające na celu kontrolę procedur i standardów oraz systematyczne monitorowanie jakości przekazywanych informacji. W przypadku wykrycia problemów, organizacja powinna podejmować odpowiednie działania naprawcze, aby zapobiec poważniejszym konsekwencjom.

Wpływ jednoznaczności informacji na komunikację wewnątrz organizacji jest niezwykle istotny. Jasne i zrozumiałe informacje pozwalają pracownikom lepiej zrozumieć cele, zadania i oczekiwania organizacji. Dzięki temu mogą skuteczniej pracować, podejmować decyzje i osiągać zamierzone rezultaty. Brak jednoznaczności informacji może prowadzić do nieporozumień, błędów i opóźnień w działaniach, co negatywnie wpływa na efektywność całej organizacji.


Jednoznaczność informacjiartykuły polecane
Analiza danychBadanie potrzeb informacyjnychPorównanie informatycznych systemów zarządzaniaRzetelność informacjiCechy informacji operacyjnejArkusz analitycznyBusiness intelligenceSystem informacji menedżerskiejWartościowanie kapitału intelektualnego

Bibliografia

 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak