Cechy informacji strategicznej

Z Encyklopedia Zarządzania

Informacje strategiczne odgrywają kluczową rolę w procesie planowania strategicznego. Są one niezbędne do oceny aktualnej sytuacji organizacji, identyfikacji celów strategicznych oraz opracowania strategii. Bez odpowiednich informacji strategicznych, organizacja nie może dokonać świadomych i trafnych decyzji dotyczących swojego rozwoju.

Informacje strategiczne mają duży wpływ na formułowanie celów organizacyjnych. Dzięki nim organizacja może ocenić swoje mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia oraz określić, jakie cele chce osiągnąć w przyszłości. Informacje strategiczne pomagają organizacji w formułowaniu celów, które są realistyczne, mierzalne i zgodne z jej misją i wartościami.

Informacje strategiczne są niezbędne do opracowania strategii organizacji. Pozwalają one na identyfikację unikalnych cech organizacji i rynku, ocenę konkurencji oraz określenie, jak organizacja może osiągnąć przewagę konkurencyjną. Opracowanie strategii bez odpowiednich informacji strategicznych jest niemożliwe, ponieważ nie ma podstaw do podejmowania trafnych i świadomych decyzji strategicznych.

Przykłady decyzji opartych na informacjach strategicznych

Istnieje wiele przykładów konkretnych decyzji, które są oparte na informacjach strategicznych. Na przykład, na podstawie analizy konkurencji, organizacja może zdecydować o wprowadzeniu nowego produktu na rynek lub o zmianie strategii marketingowej. Na podstawie badań rynkowych, organizacja może dostosować swoją ofertę do zmieniających się preferencji klientów. Decyzje oparte na informacjach strategicznych mają na celu zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie celów organizacji. Informacje strategiczne mają bezpośredni wpływ na wyniki organizacji. Dzięki nim organizacja może podejmować trafne i świadome decyzje, które przyczyniają się do osiągnięcia celów. Informacje strategiczne pozwalają organizacji na lepsze zrozumienie rynku, klientów i konkurencji, co może prowadzić do zwiększenia sprzedaży, rentowności i innych wskaźników finansowych.

Główne metody pozyskiwania informacji strategicznej

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych metod pozyskiwania informacji strategicznej. Jedną z najpopularniejszych jest przeprowadzanie badań rynkowych. Dzięki nim przedsiębiorstwo może poznać preferencje i potrzeby swoich klientów, a także ocenić siłę konkurencji na rynku. Badania rynkowe mogą być przeprowadzane zarówno przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w badaniach marketingowych, jak i przez samą organizację.

Kolejną metodą pozyskiwania informacji strategicznej jest analiza konkurencji. Polega ona na monitorowaniu działań konkurencyjnych firm oraz ocenie ich strategii i działań marketingowych. Dzięki temu można zidentyfikować unikalne cechy konkurencji oraz wykorzystać je do opracowania własnej strategii.

Innym źródłem informacji strategicznej są trendy i prognozy ekonomiczne. Analiza trendów pozwala na przewidywanie przyszłych zmian i dostosowanie strategii organizacji do nowych warunków rynkowych. Prognozy ekonomiczne mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych ryzyk i szans dla przedsiębiorstwa.

Zalety i wady poszczególnych metod pozyskiwania informacji strategicznej

Każda metoda pozyskiwania informacji strategicznej ma swoje zalety i wady. Badania rynkowe pozwalają na poznanie preferencji klientów i trendów na rynku, co może umożliwić dostosowanie strategii organizacji do zmieniających się warunków. Jednak przeprowadzenie badań rynkowych może być czasochłonne i kosztowne.

Analiza konkurencji pozwala na zidentyfikowanie unikalnych cech konkurencji i wykorzystanie ich do opracowania własnej strategii. Jednak analiza konkurencji może być trudna, ponieważ nie zawsze dostępne są pełne informacje na temat działań konkurencji.

Prognozy ekonomiczne mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych zmian i dostosowaniu strategii organizacji. Jednak prognozy ekonomiczne są zawsze obarczone pewnym stopniem niepewności i ryzyka.

Zarządzanie informacją strategiczną w erze cyfrowej

W erze cyfrowej technologie informacyjno-komunikacyjne mają duży wpływ na zarządzanie informacją strategiczną. Dzięki nim organizacje mają łatwiejszy dostęp do informacji strategicznej oraz możliwość szybkiego przetwarzania i analizy danych. Technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiają również lepszą komunikację i współpracę między różnymi działami organizacji.

Wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych pojawiają się również nowe narzędzia i technologie stosowane w zarządzaniu informacją strategiczną. Przykłady takich narzędzi to systemy CRM (Customer Relationship Management), systemy ERP (Enterprise Resource Planning), narzędzia do analizy danych (np. Business Intelligence) oraz systemy do zarządzania wiedzą. Te narzędzia pozwalają na lepsze gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji strategicznej.

Analiza Big Data jest coraz częściej stosowana do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji strategicznej. Dzięki analizie Big Data organizacje mogą analizować ogromne ilości danych, które są generowane przez różne systemy informatyczne i urządzenia. Analiza Big Data pozwala na identyfikację trendów, wzorców i zależności w danych, co może prowadzić do lepszych decyzji strategicznych.

Sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe (UM) mają duży wpływ na zarządzanie informacją strategiczną. SI i UM umożliwiają automatyczne przetwarzanie i analizę danych, co pozwala organizacjom na szybsze i bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji strategicznych. Przykłady zastosowania SI i UM w zarządzaniu informacją strategiczną to systemy rekomendacji, systemy przewidywania popytu oraz systemy automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

Cechy informacji strategicznej

Zakres:

Stopień agregacji:

 • wysoki,
 • informacje przedstawione w skondensowanej formie raportów,
 • szerokie wykorzystanie wskaźników i formuł matematycznych.

Horyzont czasu:

 • dotyczą przede wszystkim przyszłości,
 • dominują długoterminowe prognozy (dotyczące otoczenia i stanu przedsiębiorstwa),
 • analiza danych historycznych obejmuje swym horyzontem długie okresy działalności firmy.

Postać sygnału:

 • informacja jest wynikiem analizy złożonych związków przyczynowo-skutkowych,
 • duża rola tak zwanych: słabych sygnałów

Związek z teraźniejszością:

 • minimalny,
 • dominują informacje prognostyczne,
 • informacje diagnostyczne występują w mniejszym stopniu.

Dokładność:

 • uogólnienia,
 • informacje szacunkowe, przybliżone, zagregowane.

Źródła:

Sposób opisu zjawisk:

 • w dużym stopniu odzwierciedlające zjawiska jakościowe,
 • informacje ilościowe i jakościowe,
 • dużą rolę odgrywa graficzna prezentacja informacji formie wykresów, map, itp.

Stopień ustrukturalizowania:

 • niewielki,
 • informacje w dużej mierze nieustrukturalizowane,
 • małe możliwości formalizacji i automatyzacji procedur podejmowania decyzji i przetwarzania informacji.

Częstotliwość:

 • okresowe raporty,
 • cykle miesięczne, kwartalne
 • w odpowiedzi na zmiany na rynku


Cechy informacji strategicznejartykuły polecane
Cechy informacji operacyjnejInformacja rynkowaAnaliza sytuacji finansowejSystem wczesnego ostrzeganiaBadanie potrzeb informacyjnychRodzaje informacjiMetody analizy strategicznejPrognozowanie przychodów i kosztówOgraniczenia stosowania mierników finansowych

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak