Szczegółowość informacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Szczegółowość informacji można określić jako liczbę detali jakie zawiera w stosunku do opisywanego obiektu, zdarzenia czy też zjawiska. Jest ona jednym z wymogów jaki musi zapewnić system informacyjny [Kisielnicki J., Sroka,1999, s. 37]. Wymagania co do szczegółowości informacji mogą zależeć od:

 • znaczenia informacji
 • ryzyka jakie niesie za sobą nieścisłość
 • norm i standardów
 • wymagań prawnych

Zbyt duża czy zbyt mała?

Zbyt dużą szczegółowość informacji można zakwalifikować jako problem przeciążenia informacją, który pociąga następujące skutki:

 • wydłużenie czasu wyszukiwania informacji
 • zwiększenie pamięci koniecznej do jej przechowywania
 • obniżenie motywacji użytkownika

Zbyt małą szczegółowość można zakwalifikować jako problem anemii informacyjnej, jej skutkiem jest większa niepewność co do skutków podjętych decyzji lub wręcz niemożność podejmowania decyzji. Szczegółowość informacji powinna być dostosowany do potrzeb informacyjnych użytkownika wynikających z klasy rozwiązywanych problemów decyzyjnych. Większa szczegółowość informacji wymagana jest na niższych szczeblach zarządzania, na wyższych szczeblach zastosowanie ma informacja bardziej zagregowana.

Szczegółowość informacji może być zatem oceniona w zależności od celu i specyficznych wymagań jej użytkownika jako [Obora H. 139-140]: zbyt duża, odpowiednia, zbyt niska.

Wpływ szczegółowości informacji na procesy decyzyjne

Wpływ szczegółowości informacji na procesy decyzyjne jest niezwykle istotny. Różne poziomy szczegółowości informacji mogą mieć różny wpływ na jakość podejmowanych decyzji. W zależności od rodzaju decyzji, odpowiednio dostosowana szczegółowość informacji może przyczynić się do zwiększenia skuteczności procesów decyzyjnych.

Odpowiednio dostosowana szczegółowość informacji może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, może pomóc w dokładnym zrozumieniu sytuacji i dostarczeniu kompletnych danych, co z kolei pozwala na podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji. Po drugie, umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i szans, co jest kluczowe w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ponadto, odpowiednio dostosowana szczegółowość informacji może przyczynić się do zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości w procesach decyzyjnych.

Należy jednak pamiętać, że nadmierna szczegółowość informacji może utrudniać procesy decyzyjne. Zbyt duża ilość danych może prowadzić do zagubienia i utraty fokusu. Ponadto, nadmierna szczegółowość może prowadzić do informacyjnego przeciążenia, co z kolei może wpływać negatywnie na efektywność podejmowanych decyzji. Dlatego ważne jest umiejętne dostosowanie szczegółowości informacji do potrzeb procesów decyzyjnych.

Niewystarczająca szczegółowość informacji również może prowadzić do błędów w podejmowaniu decyzji. Brak pełnych danych może utrudniać ocenę sytuacji i podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego istotne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu szczegółowości informacji, aby uniknąć potencjalnych błędów.

Najlepsze praktyki dotyczące dostosowywania szczegółowości informacji do potrzeb procesów decyzyjnych obejmują przede wszystkim analizę potrzeb informacyjnych. Przeprowadzenie takiej analizy pozwala na określenie optymalnego poziomu szczegółowości informacji, który spełnia wymagania i preferencje użytkowników. Dodatkowo, badanie rynku i przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących preferowanego poziomu szczegółowości informacji.

Metody oceny i dostosowywania szczegółowości informacji

Ocena i dostosowywanie poziomu szczegółowości informacji jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania informacjami. Istnieje wiele różnych metod oceny, które można zastosować w celu określenia odpowiedniego poziomu szczegółowości informacji.

Jedną z metod oceny poziomu szczegółowości informacji jest przeprowadzenie analizy potrzeb informacyjnych. W ramach takiej analizy identyfikuje się potrzeby użytkowników w zakresie informacji oraz określa optymalny poziom szczegółowości, który spełnia te potrzeby. Analiza potrzeb informacyjnych może obejmować badanie rynku, przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami oraz analizę dotychczasowych danych.

Inną metodą oceny poziomu szczegółowości informacji jest stosowanie technik dostosowywania informacji do potrzeb użytkowników. Techniki te obejmują m.in. personalizację informacji, czyli dostosowanie jej do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników. Można również wykorzystać techniki segmentacji, które polegają na podziale użytkowników na grupy o podobnych potrzebach informacyjnych i dostosowaniu szczegółowości informacji do każdej z tych grup.

Analiza potrzeb informacyjnych jest kluczowa w procesie dostosowywania szczegółowości informacji. Przeprowadzenie takiej analizy pozwala na określenie optymalnego poziomu szczegółowości informacji, który spełnia wymagania i preferencje użytkowników. Dodatkowo, badanie rynku i przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących preferowanego poziomu szczegółowości informacji.

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania szczegółowością informacji

Technologie informacyjne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu szczegółowością informacji. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o różnym stopniu szczegółowości, co umożliwia skuteczne zarządzanie tym zasobem.

Gromadzenie informacji o różnym stopniu szczegółowości jest możliwe dzięki technologiom informacyjnym. Narzędzia takie jak bazy danych czy systemy zarządzania treścią umożliwiają przechowywanie informacji w strukturalny sposób, co ułatwia zarządzanie jej szczegółowością. Dodatkowo, technologie informacyjne pozwalają na automatyzację procesów gromadzenia informacji, co prowadzi do zwiększenia efektywności i dokładności.

Przetwarzanie informacji w odpowiednim stopniu szczegółowości jest równie istotne. Narzędzia technologiczne, takie jak systemy raportowania czy narzędzia analityczne, umożliwiają przetwarzanie informacji w sposób dostosowany do potrzeb użytkowników. Dzięki temu można dostarczać informacje w odpowiednim poziomie szczegółowości, co ułatwia podejmowanie decyzji.

Przykłady narzędzi i rozwiązań technologicznych, które umożliwiają prezentację informacji w różnych poziomach szczegółowości, to m.in. interaktywne panele sterowania, które pozwalają na dostosowywanie wyświetlanych danych do preferencji użytkownika. Innym przykładem są systemy raportowania, które umożliwiają generowanie raportów o różnym stopniu szczegółowości, w zależności od potrzeb odbiorców.

Nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, również mogą pomóc w zarządzaniu szczegółowością informacji. Sztuczna inteligencja może automatyzować procesy analizy i klasyfikacji informacji, co znacznie przyspiesza i ułatwia zarządzanie ich szczegółowością. Analiza danych natomiast umożliwia identyfikację wzorców i zależności w informacjach, co może być cenne w procesie dostosowywania ich szczegółowości.

Najlepsze praktyki wykorzystania technologii informacyjnych do zarządzania szczegółowością informacji w organizacji obejmują przede wszystkim wykorzystywanie narzędzi i rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników. Ważne jest również regularne monitorowanie i aktualizowanie technologii informacyjnych, aby zapewnić ich odpowiednie funkcjonowanie. Ponadto, organizacje powinny inwestować w rozwój kompetencji z zakresu technologii informacyjnych, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.


Szczegółowość informacjiartykuły polecane
System obiegu informacjiWarunki podejmowania decyzjiModele procesów decyzyjnychZespołowe podejmowanie decyzjiZarządzanie przez partycypacjęNegocjacje wielostronneZarządzanie przez kontrolęWpływ informacji na proces decyzyjnyRozpiętość kierowania

Bibliografia

 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
 • Gryncewicz W. (2007), Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne, praca doktorska, AE Wrocław Wydział Zarządzania i Informatyki, Wrocław
 • Gryncewicz W. (2007), Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne, Praca doktorska, AE Wrocław Wydział Zarządzania i Informatyki, Wrocław
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Obora H. (2005), Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji, praca doktorska, AE Kraków, Kraków
 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Kornel Masłowski