Informacyjny system rachunkowości

Z Encyklopedia Zarządzania
Informacyjny system rachunkowości
Polecane artykuły


Szczególnie istotną rolę w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa odgrywa system rachunkowości, realizujący następujące funkcje: kontrolną, analityczną, statystyczną. Głównym celem rachunkowości jest pomiar wyników działalności gospodarczej, które warunkują pomnażanie kapitału, dlatego rachunkowość jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno-kontrolnym odzwierciedlającym przebieg i rezultaty działalności jednostek gospodarczych (B. Micherda 2002, s. 13).

Zadania

W szczególności zaś system rachunkowości ma za zadanie (B. Micherda 2001, s. 24-26):

  • dostarczenie różnym szczeblom kierownictwa jednostki gospodarczej bieżących i okresowych informacji liczbowych, zarówno syntetycznych jak i analitycznych, niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji,
  • umożliwienie wykonania funkcji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej działalności gospodarczej jednostki i jej sytuacji majątkowej,
  • tworzenie podstaw liczbowych dla bieżącej i okresowej analizy działalności jednostki gospodarującej,
  • weryfikacji ex-post planów, norm i prognoz,
  • bieżące uwidacznianie przejawów niegospodarności oraz wszelkiego rodzaju rezerw gospodarczych powstających w przedsiębiorstwie,
  • zabezpieczenie i przechowywanie informacji zawartych w urządzeniach ewidencyjnych i sprawozdaniach, wraz z odpowiednią, pełną i wiarygodną dokumentacją.

Bibliografia

  • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001
  • Micherda B., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak