Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z DCF)
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Polecane artykuły


Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow) jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w przyszłości przedsiębiorstwo będzie w stanie wygenerować. W związku z braniem pod uwagę przepływów finansowych z różnych okresów, występuje konieczność zastosowania dyskonta, co pozwoli ustalić zaktualizowane wartości przyszłych przepływów (Bień W. (2011), s. 48).

Uwzględnianie czynnika dyskonta

Zaktualizowana wartość osiągniętych przepływów w przyszłym okresie n jest niższa, niż uzyskana w roku bieżącym. Wynika to z faktu możliwości zainwestowania obecnej nadwyżki kapitałowej i osiągnięcia dodatkowych przychodów np. odsetkowych. Dlatego też konieczne jest zastosowanie stopy dyskonta mniejszej od 1. Wartość wyższa niż jedność sugerowałaby sytuację odwrotną, tj. wartość 1 złotówki w okresie przyszłym byłaby wyższa niż jej wartość obecnie.

Czynnik dyskonta wyrażony jest następującym wzorem\[czynnik\ dyskonta = \frac{1}{1+r}\]

r - premia, jaką inwestorzy oczekują w zamian za odłożenie płatności w czasie.

Dla lepszego zrozumienia dyskonta przyszłych przepływów posłużmy się przykładem. Załóżmy, że przedsiębiorstwo A w przyszłym roku osiągnie zakładane przychody na poziomie 1 mln zł. Przychody te odpowiadają osiągniętej wartości w roku bieżącym na poziomie (przy założeniu stopy r na poziomie 6%)\[ PV = \frac{1000000}{1+6%} \approx 943396 PLN\]

Zatem przyszłe przychody na poziomie 1 mln zł są tak naprawdę dla przedsiębiorstwa warte około 943 396 zł (Brealey R.A., Myers S.C., (1999) s. 45).

Metoda DCF w praktyce

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, wartość przedsiębiorstwa V określana jest na podstawie przyszłych generowanych przepływów. Powstaje tu problem jak dokładnie oszacować te przepływy w okresie np. najbliższych 10 lat? Większość analityków promuje przyjęcie średniego zysku z 3 ostatnich lat działalności lub zysku z roku poprzedniego. Jednak w związku ze zmienną sytuacją rynkową warto skupić się na pierwszym podejściu, które wydaje się być bardziej miarodajne. Zatem wartość przedsiębiorstwa V obliczamy ze wzoru\[ V = \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} +... + \frac{CF_n}{(1+r)^n} \]

gdzie:

  • V- wartość przedsiębiorstwa
  • CF- przepływ pieniężny w danym roku
  • r - stopa dyskonta
  • n - okres

Załóżmy zatem, że przykładowa firma A osiągnie w 3 najbliższych okresach przepływy na poziomie: 400 tyś zł, 650 tyś zł oraz 1 mln zł. Jaka jest więc wartość tej firmy wyliczona metodą DCF przy założonej stopie dyskonta na poziomie 6%?

\( V = \frac{400000}{(1+6%)^1} + \frac{650000}{(1+6%)^2} + \frac{1000000}{(1+6%)^3}\approx 1795486,74PLN \)

Wartość przedsiębiorstwa liczona na podstawie przepływów pieniężnych w najbliższych 3 latach wynosi niecałe 1,8 mln zł, mimo iż niezdyskontowana suma tych przepływów równa jest 2,05 mln zł (Brealey R.A., Myers S.C., (1999) s. 125,126).

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa

W szacowaniu wartości przedsiębiorstwa metody dochodowe uważa się za najlepsze. Wyróżnia się różne metody, jednak najczęściej powołuje się metodę opartą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF). Może ona również służyć do określenia wartości mniejszych jednostek organizacyjnych, takich jak na przykład zakład w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Metoda DCF znajduje swoje zastosowanie na różnych płaszczyznach. Można ją stosować podczas zbycia (aportu, sprzedaży itp.) zakładu. jak i określenia jego obecnej wartości (Krzeszowski W.D. 2014, s. 1).

Bibliografia

Autor: Bartosz Fortuna, Anna Stachera