Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki


Ubezpieczenie cargo - inaczej nazywane ubezpieczeniem ładunków w transporcie. "Zapewniają finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, w razie konieczności także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu. " [1] Ubezpieczenia transportowe jak wskazuje J.Hanschke – „nie stanowią instytucji jednolitej, lecz maja charakter złożony, dotyczą bowiem różnych przedmiotów, rodzajów środków transportu i ryzyka” [2].

Historia rozwoju

"Ubezpieczenia transportowe, a zwłaszcza ubezpieczenia morskie, należą do najstarszych ubezpieczeń. Tradycyjny podział na ubezpieczenia morskie i lądowe obecnie nie jest już aktualny, choćby z tego względu, że na szeroką skalę rozwinął się transport lotniczy. W coraz większym stopniu służy on do transportu towarowego, a nie tylko pasażerskiego. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego stanowi jeden z czynników, który spowodował przezwyciężenie tradycyjnych ograniczeń, jakie stanowiły duże odległości geograficzne w międzynarodowym podziale pracy i handlu światowym, stał się jednym z warunków procesu globalizacji (np. wytwarzanie podzespołów do produktu finalnego w różnych częściach świata, przenoszenie produkcji z USA i Europy na Daleki Wschód itp.). Nie oznacza to bynajmniej, że wraz z doskonalenie środków transportu droga morską, lądową czy lotniczą zniknęły zagrożenia. Można powiedzieć, ze biorąc pod uwagę intensywność wymiany dóbr w procesie globalizacji, z którym mamy do czynienia od lat 70-80 XX w., nieporównanie wzrosło zapotrzebowanie na usługi logistyczne, które nieuchronnie wiążą się z określonym ryzykiem. Wzrosło zatem również zapotrzebowanie na ubezpieczenia mienia w transporcie." [3]

Podział ubezpieczeń w transporcie

"Ubezpieczenia transportowe należą ubezpieczeń majątkowych. Do ubezpieczeń transportowych zalicza się:

 1. Ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym.
 2. Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.
 3. Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo).
 4. Ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym (cargo ICC).
 5. Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym (cargo).
 6. Ubezpieczenia OC spedytora.
 7. Ubezpieczenia kontenerów.
 8. Ubezpieczenia casco taboru kolejowego.
 9. Aerocasco (Ubezpieczenia casco statków powietrznych).
 10. Ubezpieczenia CASCO jednostek pływających." [4]

Warunki powstania ubezpieczenia

"Przy ubezpieczeniach cargo istotne jest precyzyjne określenie momentu i miejsca przyjęcia mienia do ochrony. W ogólnych warunkach ubezpieczenia za moment, w którym mienie przyjęte zostaje do ochrony, uznaje się:

 • gdy mienie przewożone jest środkiem transportu należącym do ubezpieczającego – chwilę zakończenia załadunku mienia do środka transportu; ochrona ubezpieczeniowa kończy w momencie rozpoczęcia rozładunku w miejscu przeznaczenia określonym w dokumencie przewozowym lub w fakturze;
 • gdy mienie przewozi wynajęty odpłatnie uprawniony przewoźnik (np. firma spedycyjna) – od chwili przyjęcia mienia do przewozu do momentu wydania odbiorcy wskazanemu w liście przewozowym."[5]

Ubezpieczenie cargo w Polsce

"W transporcie krajowym przedmiotem ubezpieczenia jest ładunek przewożony w granicach Rzeczpospolitej Polskiej środkami transportu lądowego, rzecznego, kolejowego czy drogą lotniczą, na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej (podstawowym dokumentem jest list przewozowy)."[6]

Co obejmuje ubezpieczenie ?

"Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. zdarzenia elementarne (wypadek środka transportu, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, osuniecie się przedmiotu na środek transportowy) oraz zdarzenia dodatkowe (kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z mieniem, rabunek, zaginiecie czy też straty mienia z innych przyczyn)."[7]

Przypisy

 1. M. Szczepański str.92
 2. Handschke 1994, s. 121
 3. M. Szczepański str.92
 4. M. Szczepański str.91
 5. M.Szczepański str.93
 6. M.Szczepański str.93
 7. M.Szczepański str.93

Bibliografia

Autor: A.Prokurat

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.