Wysypisko śmieci

Z Encyklopedia Zarządzania
Wysypisko śmieci
Polecane artykuły

Wysypisko śmieci (składowisko odpadów) - to obiekt budowlany służący do gromadzenia odpadów w miejscu o znanej specyfice i świadomie do tego przeznaczonym, który zlokalizowany i urządzony jest wedle przepisów stanowionych przez Ministerstwo Środowiska. Obszar ten zajmuje bardzo dużą powierzchnię terenu, do kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Charakteryzuje się wysoką szczelnością i pojemnością, a także cyklem życia, który wynosi do kilkudziesięciu lat. Pojęcie to obejmuje także inne obszary gromadzenia odpadów, takie jak[1]:

 • zwałowiska mas skalnych oraz ziemnych;
 • wysypiska odpadów komunalnych;
 • wylewiska zanieczyszczeń ciekłych.

Typy składowisk odpadów

Na terytorium Polski możemy wyróżnić następujące typy składowisk odpadów[2][3][4]:

 • składowiska odpadów obojętnych, na których gromadzi się m.in.: glebę, kamienie, szkło, beton, cegły, płytki, ceramikę;
 • składowiska odpadów niebezpiecznych, gdzie składuje się m.in.: akumulatory i baterie, sprzęt elektroniczny, przeterminowaną żywność, leki, odpady budowlane (azbest, papa), środki czyszczące i konserwujące oraz przedmioty posiadające w swoim składzie domieszkę, np. rtęci, arsenu lub selenu;
 • składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, które gromadzą: odpady komunalne, odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne przystosowane do ich składowania na tego typu wysypiskach.

Lokalizacja wysypisk śmieci

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów, każdy jego typ musi spełnić określone wymogi, aby swoją egzystencją charakteryzował się jak najmniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego. Obszary wyłączone z możliwości eksploatacji, dla wszystkich trzech typów wysypiska uwzględniają[5]:

 • zbiorniki wód podziemnych;
 • lasy ochronne;
 • tereny wokół rezerwatów przyrody i parków narodowych;
 • doliny rzek;
 • zapadliska i osuwiska terenu;
 • rzeźbę terenu o nachyleniu większym niż 10 stopni.

Ponadto dla składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne występują dodatkowe ograniczenia terenu, w których skład wchodzą obszary[6]:

 • tektoniczne i glacitektoniczne;
 • z glebą o klasie bonitacji I i II;
 • wychodni skał skawernowanych, skrasowiałych i porowatych;
 • górnicze przeznaczone dla leczniczych kopalin;
 • zakładów górniczych, gdzie może wystąpić zniekształcenie terenu;
 • ochrony uzdrowiskowej.

Położenie składowiska a forma terenu

W zależności od ukształtowania terenu, które wpływa na sposób budowy i funkcjonowania obiektu wyróżniamy położenia[7]:

 • skarpowe: powstałe na obszarze m.in. dolin, kotlin, wyrobisk, czy niecek do których w wyniku zagospodarowania technicznego eksploatowanego obszaru lub w następstwie naturalnej struktury środowiska nie spływa woda z wyżej położonych partii terenu;
 • płaskie: forma terenu wymuszająca wykonanie podbudowy pod teren wysypiska, co prowadzi do oddzielenia składowanych odpadów od wód gruntowych, unikając zarazem ich zawilgocenia;
 • wgłębne: obszary terenu, na którym budowane są obiekty utylizacyjne powstały z wąwozów, wgłębień polodowcowych lub z już nieużywanych wyrobisk kopalnianych.

Przypisy

 1. Rosik-Dulewska Cz. (2010), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 73-74
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (2015), Dz.U. 2015 poz. 1277, s. 3
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001), Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, s. 2-5
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (2012), Dz.U. 2013 poz. 21, s. 48-49
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (2013), Dz. U. z 2013 r. poz. 21, s. 2
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (2013), Dz. U. z 2013 r. poz. 21, s. 1
 7. Rosik-Dulewska Cz. (2010), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 76

Bibliografia

Autor: Tomasz Grzyb

.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.