Cash management

Z Encyklopedia Zarządzania

Cash-management czyli zarządzanie gotówka w grupach kapitałowych; działania, które mają na celu zapewnienie płynności przedsiębiorstwu. Cash-management stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych. Służy w zasadzie do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Głównymi zadaniami efektywnego zarządzania gotówką są: optymalizacja wykorzystywanych płynnych środków, co skutkuje minimalizacją kosztów utrzymania rezerw gotówkowych; minimalizacja kosztów przepływów pieniężnych (jeden ze sposobów to korzystanie z systemu bankowości elektronicznej); ogranicznie kosztów finansowych a zwiększenie przychód z inwestycji finansowych oraz minimalizacja zysku odsetkowego i kursowego (M. Trocki 2004, s. 262).

Instrumenty za pomocą których dokonywane jest zarządzanie gotówką (M. Trocki 2004, s. 262):

 • balance reporting - bieżący raport stanu konta,
 • zebranie i analiza informacji na temat rynku pięniężnych i kapitałowych
 • cash pooling- konsolidacja rachunków bankowych; oferta skierowana jest przedsiębiorstw, które posiadają wiele rachunków bankowych, czyli do firm wielooddziałowych lub też holdingów, a także firm połączonych w sposób kapitałowy,
 • netting - polega na rozliczaniu zobowiązań i należności; rozrachunki te są ujmowane w ewidencji na tzw. kontach nettingowych.

Zadania systemu cash management

Zachowanie płynności finansowej jest bardzo ważne w utrzymaniu firmy na rynku. Przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania dzięki gotówce. Jeżeli płynność zostanie zachwiana, a zobowiązania nie będą spłacane na czas, banki mogą stracić zaufanie do przedsiębiorstwa i może to negatywnie skutkować na przyszłość, czyli brakiem dostępu do źródeł finansowania. Dzięki zastosowaniu technik cash management możliwa jest kontrola nad miarą środków na kontach bankowych. Do głównych zadań systemu cash management zaliczamy (E. Maślanka s. 82):

 • Planowanie przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach,
 • Kontrolę spływu należności,
 • Realizowanie bieżących płynności wierzycielom,
 • Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych,
 • Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Ograniczenie ryzyka kursowego,
 • Utrzymanie dobrych stosunków z bankami.

Rodzaje systemów cash management w bankach

Można wyróżnić trzy rodzaje systemów cash management, w zależności od stopnia zaawansowania. Pierwszy rodzaj jest wyłącznie informacyjny. Przedsiębiorstwo może poprzez terminal uzyskać informacje na przykład o stanie konta, ale samo musi pozostać bierne. Drugi rodzaj to systemy informacyjno-transakcyjne, w którym możliwości zostały poszerzone o zlecanie transakcji. Trzeci rodzaj systemów należy do systemów real time i związany jest z uruchomieniem terminali w przedsiębiorstwie. Informacje, które przedsiębiorca otrzymuje mogą być przetwarzane dalej w połączeniu z danymi wewnętrznymi.

Użyteczność systemów uwidacznia się przede wszystkim w optymalizacji prowadzenia konta. Dzięki aktualnym i dokładnym informacjom w powiązaniu z możliwością szybkiego i pewnego dokonywania transakcji można również prowadzić konto z saldem bliskim zeru. Można szybciej użytkować napływające środki i przez ograniczenie wysokości środków zredukować przeciętne saldo roczne. Oszczędza się również na kosztach przy dokonywaniu transferów finansowych. Przedsiębiorstwa mogą dzięki systemom Cash management poprawić jakość zarządzania środkami pieniężnymi poprzez racjonalne wykorzystanie środków, większą precyzję, pewność i przejrzystość operacji (E. Maślanka 2012, s. 82).

Instrumenty zarządzania gotówką

Bieżący raport stanu konta . Bieżący raport stanu konta jest jednym z kluczowych instrumentów zarządzania gotówką w firmie. Pozwala on na monitorowanie bieżącego poziomu środków pieniężnych na koncie bankowym. Dzięki temu zarządzający mają pełną kontrolę nad dostępnymi środkami i mogą podejmować decyzje dotyczące ich wykorzystania. Raport ten powinien być przygotowywany regularnie, na przykład codziennie lub co tydzień, w zależności od potrzeb i skali działalności przedsiębiorstwa. W raporcie powinny być uwzględnione informacje takie jak saldo konta, wpływy i wydatki, oraz prognoza przyszłych przepływów pieniężnych. Dzięki bieżącemu raportowi stanu konta, zarządzający mają możliwość szybkiego reagowania na zmiany w przepływie gotówki. Na podstawie tych informacji mogą podejmować decyzje dotyczące inwestycji, spłaty zobowiązań lub rozwoju firmy. Bieżący raport stanu konta stanowi więc niezbędne narzędzie w procesie zarządzania gotówką.

Analiza informacji na temat rynku pieniężnego i kapitałowego . Analiza informacji na temat rynku pieniężnego i kapitałowego jest kolejnym istotnym instrumentem zarządzania gotówką. Pozwala ona na monitorowanie warunków rynkowych i podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania środkami pieniężnymi w sposób optymalny. W ramach analizy rynku pieniężnego i kapitałowego, zarządzający powinni śledzić takie czynniki jak stopy procentowe, kursy walutowe, inflację oraz sytuację na rynku finansowym. Te informacje mogą mieć istotny wpływ na przepływy gotówki w firmie. Na podstawie analizy tych informacji, zarządzający mogą podejmować decyzje dotyczące lokowania nadwyżek pieniężnych, refinansowania zobowiązań lub negocjowania lepszych warunków umów kredytowych. Analiza rynku pieniężnego i kapitałowego umożliwia więc optymalne zarządzanie gotówką i minimalizację ryzyka.

Konsolidacja rachunków bankowych . Konsolidacja rachunków bankowych to kolejny ważny instrument zarządzania gotówką. Polega ona na łączeniu różnych rachunków bankowych w jedno konto, co ułatwia monitorowanie i kontrolę nad środkami pieniężnymi. Przez konsolidację rachunków bankowych, zarządzający mają pełny wgląd w wszystkie dostępne środki na koncie. Pozwala to na skuteczne zarządzanie gotówką i podejmowanie decyzji dotyczących jej wykorzystania. Konsolidacja rachunków bankowych przynosi również inne korzyści, takie jak redukcja kosztów obsługi bankowej, uproszczenie procesu rozliczeń oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Dzięki temu, firma może zaoszczędzić czas i pieniądze, które mogą być wykorzystane na rozwój działalności.

Rozliczanie zobowiązań i należności . Rozliczanie zobowiązań i należności to nieodłączna część zarządzania gotówką. Polega ono na terminowym regulowaniu płatności i otrzymywaniu należności od kontrahentów. Regularne rozliczanie zobowiązań i należności jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej firmy. Pozwala to na uniknięcie opóźnień w płatnościach, kar finansowych i utraty zaufania ze strony kontrahentów. W ramach zarządzania gotówką, należy monitorować terminy płatności, przypominać o nieuregulowanych należnościach i negocjować lepsze warunki płatności z kontrahentami. W ten sposób, firma może zapewnić sobie stabilny przepływ gotówki i minimalizować ryzyko związane z zaległościami. Rozliczanie zobowiązań i należności jest nieodzownym elementem skutecznego zarządzania gotówką. Dzięki temu, firma może utrzymać płynność finansową, uniknąć problemów z płatnościami i zwiększyć efektywność działalności.

Zadania systemu cash management

Planowanie przepływów środków pieniężnych . Jednym z kluczowych zadań systemu cash management jest planowanie przepływów środków pieniężnych w organizacji. Polega to na prognozowaniu wpływów i wydatków w określonym okresie, tak aby zapewnić odpowiednią płynność finansową. Planowanie przepływów środków pieniężnych umożliwia organizacji skuteczne zarządzanie swoimi zasobami finansowymi. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której brakuje środków na bieżące wydatki lub trzeba korzystać z drogich źródeł finansowania. W procesie planowania przepływów środków pieniężnych należy uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na wpływy i wydatki organizacji. Należy uwzględnić terminy płatności od klientów, terminy płatności dostawców, sezonowość sprzedaży, koszty stałe i zmienne, a także wszelkie inne czynniki, które mogą wpływać na przepływy gotówki.

Kontrola spływu należności . Kolejnym istotnym zadaniem systemu cash management jest kontrola spływu należności. Organizacje często mają do czynienia z opóźnieniami w płatnościach od swoich klientów, co może wpływać negatywnie na ich płynność finansową. Poprzez skuteczną kontrolę spływu należności można minimalizować ryzyko związane z nieuregulowanymi fakturami. W tym celu warto wprowadzić procedury monitorowania terminów płatności, przypominania o zaległych płatnościach oraz ewentualnych działań windykacyjnych. Kontrola spływu należności umożliwia organizacji utrzymanie stabilnej płynności finansowej i zapobieganie sytuacjom, w których brakuje środków na bieżące wydatki.

Realizacja bieżących płynności wierzycielom . System cash management odpowiedzialny jest również za realizację bieżących płynności wobec wierzycieli. W przypadku przedsiębiorstw, które korzystają z różnych źródeł finansowania, ważne jest monitorowanie terminów płatności i zapewnienie, że zobowiązania są uregulowane w terminie. Realizacja bieżących płynności wierzycielom pozwala organizacji utrzymać dobre relacje z dostawcami i uniknąć konsekwencji związanych z opóźnieniami w płatnościach, takich jak obniżenie limitów kredytowych czy utrata zaufania ze strony wierzycieli.

Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych . Kolejnym istotnym zadaniem systemu cash management jest lokowanie nadwyżek środków pieniężnych. Organizacje często mają okresy, w których posiadają nadwyżki gotówki, które nie są potrzebne do bieżących wydatków. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych umożliwia organizacji generowanie dodatkowych dochodów poprzez inwestowanie tych środków w odpowiednie instrumenty finansowe. Może to obejmować lokowanie na rachunkach oszczędnościowych, obligacjach czy funduszach inwestycyjnych. Dzięki lokowaniu nadwyżek środków pieniężnych organizacja może maksymalizować swoje zyski i efektywnie zarządzać swoimi zasobami finansowymi.

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania . System cash management odpowiedzialny jest również za poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku, gdy organizacja potrzebuje dodatkowych środków pieniężnych, ważne jest skuteczne zarządzanie tym procesem. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania może obejmować negocjacje z bankami w celu uzyskania kredytu lub linii kredytowej, poszukiwanie inwestorów lub emisję obligacji. Efektywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania umożliwia organizacji zdobycie niezbędnych środków pieniężnych w sposób korzystny i zminimalizowanie ryzyka związanego z brakiem płynności finansowej.

Ograniczenie ryzyka kursowego . Kolejnym zadaniem systemu cash management jest ograniczenie ryzyka kursowego. W przypadku organizacji, które prowadzą działalność na rynkach zagranicznych, istnieje ryzyko związane z wahaniem kursów walut. Aby zminimalizować to ryzyko, ważne jest skuteczne zarządzanie transakcjami walutowymi oraz korzystanie z odpowiednich instrumentów finansowych, takich jak umowy terminowe czy opcje walutowe. Ograniczenie ryzyka kursowego umożliwia organizacji utrzymanie stabilności finansowej i uniknięcie negatywnych skutków związanych z niekorzystnymi zmianami kursów walut.

Utrzymywanie dobrych stosunków z bankami . Ostatnim zadaniem systemu cash management jest utrzymywanie dobrych stosunków z bankami. Banki są ważnymi partnerami organizacji i wspierają ją w realizacji jej celów finansowych. Utrzymywanie dobrych stosunków z bankami polega na regularnym komunikowaniu się z bankami, budowaniu zaufania i utrzymywaniu pozytywnych relacji. Ważne jest również korzystanie z różnych usług bankowych, takich jak kredyty, linie kredytowe, konta firmowe czy systemy płatnicze. Dobre stosunki z bankami umożliwiają organizacji uzyskanie korzystnych warunków finansowych oraz dostęp do różnych usług, które mogą wspierać jej operacje i rozwój.

Systemy cash management

System informacyjny . System informacyjny jest kluczowym elementem zarządzania gotówką w firmie. Zapewnia on gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących płynności finansowej. Funkcje systemu informacyjnego obejmują monitorowanie stanu konta bankowego, prognozowanie przepływów gotówki, śledzenie płatności od klientów i dostawców oraz generowanie raportów dotyczących zarządzania gotówką. Korzyści wynikające z zastosowania systemu informacyjnego są liczne. Przede wszystkim umożliwia on przedsiębiorstwu skuteczne zarządzanie płynnością finansową poprzez aktualne i dokładne informacje na temat dostępnych środków. Dzięki temu firma może unikać braku środków na bieżące wydatki i minimalizować ryzyko związane z niedoborem gotówki. System informacyjny również usprawnia procesy księgowe i ułatwia podejmowanie decyzji finansowych. Przykłady narzędzi systemu informacyjnego to m.in. elektroniczne bankowość internetowa, systemy ERP (Enterprise Resource Planning), programy do zarządzania płatnościami oraz narzędzia do prognozowania przepływów gotówki.

B. System informacyjno-transakcyjny . System informacyjno-transakcyjny to rozwinięta wersja systemu informacyjnego, która oprócz funkcji monitorowania i przetwarzania informacji, umożliwia również realizację transakcji finansowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może zarządzać swoimi płatnościami, dokonywać przelewów i kontrolować wpływy i wydatki w jednym systemie. Korzyści z zastosowania systemu informacyjno-transakcyjnego są znaczne. Przede wszystkim umożliwia on automatyzację procesów płatniczych, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i minimalizując ryzyko błędów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może oszczędzić czas i zasoby, które mogą być wykorzystane w innych obszarach działalności. Przykłady narzędzi systemu informacyjno-transakcyjnego to m.in. systemy cash pooling, elektroniczne systemy płatności, karty kredytowe oraz platformy handlowe.

C. Systemy real time . Systemy real time to nowoczesne narzędzia, które umożliwiają monitorowanie i zarządzanie płynnością finansową w czasie rzeczywistym. Dzięki nim przedsiębiorstwo ma stały dostęp do aktualnych informacji dotyczących wpływów i wydatków, co pozwala szybko reagować na zmiany i podejmować odpowiednie działania. Funkcje systemów real time obejmują automatyczne powiadamianie o płatnościach, bieżące śledzenie sald bankowych, generowanie alertów dotyczących przekroczenia limitów oraz możliwość natychmiastowego dokonywania przelewów i płatności. Korzyści wynikające z zastosowania systemów real time są znaczne. Przede wszystkim umożliwiają one przedsiębiorstwu lepszą kontrolę nad płynnością finansową, minimalizację ryzyka związanego z brakiem gotówki oraz szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. Dodatkowo, systemy real time mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy relacji z klientami. Przykłady narzędzi systemów real time to m.in. elektroniczne systemy płatności mobilnych, systemy automatycznego rozliczania płatności, narzędzia do monitorowania sald bankowych oraz platformy do zarządzania płynnością finansową. Wprowadzając odpowiednie systemy cash management, przedsiębiorstwo może skutecznie zarządzać swoją płynnością finansową, minimalizując ryzyko związane z niedoborem gotówki i poprawiając efektywność operacyjną. Systemy informacyjne, informacyjno-transakcyjne i real time stanowią kluczowe narzędzia w tym procesie, umożliwiając przedsiębiorstwu skuteczne monitorowanie, przetwarzanie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gotówki.

Korzyści wynikające z zastosowania systemów cash management

 • Optymalizacja prowadzenia konta. Systemy cash management umożliwiają automatyzację procesów związanych z prowadzeniem konta. Dzięki temu, firmy mogą zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą być skierowane na inne strategiczne zadania. Automatyzacja procesów obejmuje m.in. automatyczne księgowanie wpłat i wypłat, generowanie raportów finansowych czy automatyczne monitorowanie salda konta. Dzięki temu, cały proces jest bardziej efektywny, a ryzyko błędów ludzkich jest zminimalizowane. Systemy cash management umożliwiają bieżące monitorowanie środków na koncie. Dzięki temu, firmy mają lepszą kontrolę nad swoimi finansami i mogą szybko reagować na różne sytuacje. Przez cały czas mają dostęp do informacji o saldzie, transakcjach, płatnościach i innych operacjach finansowych. To pozwala na podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji i minimalizuje ryzyko braku środków na koncie.
 • Szybkie i pewne dokonywanie transakcji. Systemy cash management umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonywanie transakcji za pomocą elektronicznych systemów płatności. Firmy mogą korzystać z różnych form płatności, takich jak przelewy bankowe, karty płatnicze czy płatności mobilne. To przyspiesza procesy płatnicze, eliminuje konieczność korzystania z gotówki i zwiększa wygodę zarówno dla firm, jak i dla ich klientów. Systemy cash management zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak autoryzacja dwuskładnikowa czy szyfrowanie danych, firmy mogą być pewne, że ich transakcje są chronione przed niepożądanymi działaniami. To zwiększa zaufanie klientów i minimalizuje ryzyko utraty środków.
 • Prowadzenie konta z saldo bliskim zeru. Systemy cash management pozwalają firmom prowadzić konto z saldo bliskim zeru. Dzięki temu, minimalizowane są nadmiarowe środki, które mogą być lepiej wykorzystane w innych celach. Zamiast trzymać nadmiarowe środki na koncie, firmy mogą inwestować je lub uzyskać zyski z odsetek. Prowadzenie konta z saldo bliskim zeru pozwala firmom na optymalne wykorzystanie dostępnych środków. Dzięki systemom cash management, firmy mogą dokładnie planować swoje płatności i kontrolować przepływ środków. To umożliwia lepsze zarządzanie płynnością finansową i minimalizuje ryzyko braku środków na koncie.
 • Oszczędności kosztów przy transferach finansowych. Systemy cash management pozwalają firmom oszczędzać na kosztach transakcyjnych. Dzięki automatyzacji procesów oraz wykorzystaniu elektronicznych systemów płatności, firmy mogą obniżyć koszty związane z przeprowadzaniem transakcji. Mniej papierowej pracy, mniejsze ryzyko błędów i szybsze przetwarzanie płatności przekładają się na niższe koszty operacyjne. Systemy cash management umożliwiają firmom wykorzystanie korzystnych stawek i warunków finansowych. Dzięki bieżącej analizie rynku i dostępowi do informacji o stawkach walutowych, firmom łatwiej jest znaleźć najlepsze oferty dla transferów finansowych. To przekłada się na oszczędności i zwiększa konkurencyjność firmy.
 • Racjonalne wykorzystanie środków. Systemy cash management umożliwiają firmom analizę i optymalizację swoich wydatków. Dzięki dostępowi do szczegółowych danych finansowych, firmy mogą dokładnie analizować swoje wydatki i szukać potencjalnych oszczędności. To pozwala na lepsze zarządzanie budżetem i zwiększenie efektywności finansowej. Racjonalne wykorzystanie środków przy użyciu systemów cash management przyczynia się do zwiększenia efektywności finansowej firmy. Dzięki lepszemu zarządzaniu płynnością finansową, minimalizacji kosztów transakcyjnych i optymalizacji wydatków, firmy mogą zwiększyć swoje zyski i osiągnąć lepsze wyniki finansowe.
 • Precyzja, pewność i przejrzystość operacji. Systemy cash management eliminują błędy i nieścisłości związane z operacjami finansowymi. Automatyzacja procesów, precyzyjne monitorowanie i elektroniczne systemy płatności minimalizują ryzyko popełnienia błędów. To przekłada się na większą precyzję i pewność operacji. Systemy cash management umożliwiają firmom lepszą kontrolę nad swoimi operacjami finansowymi. Dzięki bieżącemu monitorowaniu i dostępowi do szczegółowych danych, firmy mają pełną kontrolę nad swoimi transakcjami, płatnościami i innymi operacjami. To zwiększa przejrzystość i umożliwia lepszą kontrolę nad finansami firmy.

Zarządzanie ryzykiem płynności

 • Świadomość potencjalnych zagrożeń . Ryzyko płynności jest jednym z kluczowych aspektów zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. Aby skutecznie zarządzać płynnością, niezbędne jest rozeznanie w potencjalnych zagrożeniach, które mogą wpłynąć na dostępność środków finansowych. Dwie główne kategorie zagrożeń to: zmienność rynków finansowych oraz opóźnienia w płatnościach od klientów. Rynki finansowe są narażone na różnego rodzaju zmienności, które mogą wpływać na płynność przedsiębiorstwa. Wzrost stóp procentowych, wahania kursów walutowych czy zmiany w sytuacji makroekonomicznej to tylko niektóre czynniki, które mogą prowadzić do trudności w pozyskiwaniu środków finansowych. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwo było świadome tych potencjalnych zagrożeń i miało odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Opóźnienia w płatnościach od klientów to kolejne zagrożenie dla płynności przedsiębiorstwa. Często zdarza się, że klienci nie regulują swoich zobowiązań terminowo, co może prowadzić do braku dostępnych środków finansowych. Dlatego kluczowe jest, aby przedsiębiorstwo miało świadomość tego ryzyka i podejmowało odpowiednie działania mające na celu minimalizację tego zagrożenia.
 • Minimalizacja ryzyka poprzez odpowiednie działania . Aby minimalizować ryzyko płynności, przedsiębiorstwo powinno podejmować odpowiednie działania. Poniżej omówię dwie kluczowe strategie: optymalizację struktury finansowej oraz planowanie alternatywnych źródeł finansowania. Optymalizacja struktury finansowej jest istotna dla zapewnienia stabilności płynności przedsiębiorstwa. Polega ona na odpowiednim dostosowaniu proporcji kapitału własnego i obcego, tak aby minimalizować ryzyko płynności. Przedsiębiorstwo powinno dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu dźwigni finansowej, aby zapewnić sobie elastyczność w zarządzaniu gotówką. Planowanie alternatywnych źródeł finansowania jest kolejnym kluczowym działaniem, które pomaga minimalizować ryzyko płynności. Przedsiębiorstwo powinno rozważyć różne opcje, takie jak linie kredytowe, emisje obligacji czy pozyskiwanie kapitału od inwestorów zewnętrznych. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia trudności z płynnością, przedsiębiorstwo będzie miało dostęp do alternatywnych źródeł finansowania, które pozwolą na pokrycie bieżących zobowiązań.

Cash management dla małych i średnich firm

Cash management, czyli zarządzanie płynnością finansową, odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie gotówką może przynieść wiele korzyści, wpływając na rentowność firmy. Jednym z głównych aspektów cash managementu jest optymalizacja wykorzystywanych środków finansowych. Poprzez dokładne monitorowanie i planowanie przepływu gotówki, firma może zoptymalizować swoje zobowiązania finansowe i wykorzystać dostępne środki w sposób efektywny. Dzięki temu można uniknąć nadmiernego gromadzenia gotówki na nieoprocentowanych rachunkach bankowych i zainwestować ją w bardziej rentowne inwestycje. Cash management umożliwia również generowanie dodatkowych przychodów z inwestycji. Poprzez odpowiednie zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, firma może zdecydować się na inwestowanie ich w instrumenty o wyższym stopniu zwrotu, takie jak obligacje czy fundusze inwestycyjne. Dzięki temu można osiągnąć dodatkowe korzyści finansowe i zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Efektywne zarządzanie płynnością finansową ma również istotny wpływ na poprawę stabilności finansowej małych i średnich firm. Poprzez cash management, firma może skutecznie zarządzać swoją płynnością finansową. Dokładne monitorowanie przepływu gotówki, identyfikowanie i eliminowanie przyczyn opóźnień płatności czy negocjowanie korzystnych warunków płatności z dostawcami, pozwala uniknąć trudności związanych z brakiem środków finansowych na bieżące wydatki. Dzięki temu firma może funkcjonować bez przeszkód, utrzymując stabilność finansową. Cash management pomaga również w minimalizacji ryzyka płynności. Poprzez odpowiednie planowanie przepływu gotówki, firma może skutecznie zabezpieczyć się przed ewentualnymi trudnościami finansowymi, takimi jak opóźnienia w płatnościach od klientów czy nieprzewidziane wydatki. Dzięki temu firma jest bardziej odporna na niesprzyjające czynniki zewnętrzne i ma większą pewność, że będzie w stanie pokryć swoje bieżące zobowiązania.

Efektywne zarządzanie płynnością finansową ma również istotny wpływ na konkurencyjność małych i średnich firm na rynku. Cash management pozwala firmie na efektywne zarządzanie kosztami. Poprzez dokładne monitorowanie i planowanie przepływu gotówki, firma może identyfikować obszary, w których można zaoszczędzić. Dzięki temu można zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć marżę zysku, co wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Cash management umożliwia również wykorzystanie korzystnych stawek i warunków. Poprzez skrupulatne planowanie płatności i negocjowanie korzystnych umów z dostawcami czy partnerami biznesowymi, firma może uzyskać lepsze warunki finansowe. Dzięki temu można zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, oferując atrakcyjniejsze ceny lub uzyskując preferencyjne warunki handlowe.


Cash managementartykuły polecane
Analiza wskaźnikowaZarządzanie zasobami finansowymiLuka finansowaKoncepcje controllinguStrategia finansowania działalnościMotywy utrzymywania gotówkiPożyczkodawca ostatniej instancjiSystem finansowy gospodarkiControlling finansowy

Bibliografia

 • Maślanka E. (2012), Cash management - dostępność usługi cash pooling, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 114
 • Okręglicka M. (2014), Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804
 • Remlein M. (2014), Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 830
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Szumielewicz W. (2009), Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa
 • Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Kinga Kluczewska