Cash management

Z Encyklopedia Zarządzania
Cash management
Polecane artykuły


Cash-management czyli zarządzanie gotówka w grupach kapitałowych; działania, które mają na celu zapewnienie płynności przedsiębiorstwu. Cash-management stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych. Służy w zasadzie do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Głównymi zadaniami efektywnego zarządzania gotówką są: optymalizacja wykorzystywanych płynnych środków, co skutkuje minimalizacją kosztów utrzymania rezerw gotówkowych; minimalizacja kosztów przepływów pieniężnych (jeden ze sposobów to korzystanie z systemu bankowości elektronicznej); ogranicznie kosztów finansowych a zwiększenie przychód z inwestycji finansowych oraz minimalizacja zysku odsetkowego i kursowego (M. Trocki 2004, s. 262).

Instrumenty za pomocą których dokonywane jest zarządzanie gotówką (M. Trocki 2004, s. 262):

 • balance reporting- bieżący raport stanu konta,
 • zebranie i analiza informacji na temat rynku pięniężnych i kapitałowych
 • cash pooling- konsolidacja rachunków bankowych; oferta skierowana jest przedsiębiorstw, które posiadają wiele rachunków bankowych, czyli do firm wielooddziałowych lub też holdingów, a także firm połączonych w sposób kapitałowy,
 • netting- polega na rozliczaniu zobowiązań i należności; rozrachunki te są ujmowane w ewidencji na tzw. kontach nettingowych.

Zadania systemu cash management

Zachowanie płynności finansowej jest bardzo ważne w utrzymaniu firmy na rynku. Przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania dzięki gotówce. Jeżeli płynność zostanie zachwiana, a zobowiązania nie będą spłacane na czas, banki mogą stracić zaufanie do przedsiębiorstwa i może to negatywnie skutkować na przyszłość, czyli brakiem dostępu do źródeł finansowania. Dzięki zastosowaniu technik cash management możliwa jest kontrola nad miarą środków na kontach bankowych. Do głównych zadań systemu cash management zaliczamy (E. Maślanka s. 82):

 • Planowanie przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach,
 • Kontrolę spływu należności,
 • Realizowanie bieżących płynności wierzycielom,
 • Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych,
 • Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Ograniczenie ryzyka kursowego,
 • Utrzymanie dobrych stosunków z bankami.

Rodzaje systemów cash management w bankach

Można wyróżnić trzy rodzaje systemów cash management, w zależności od stopnia zaawansowania. Pierwszy rodzaj jest wyłącznie informacyjny. Przedsiębiorstwo może poprzez terminal uzyskać informacje na przykład o stanie konta, ale samo musi pozostać bierne. Drugi rodzaj to systemy informacyjno-transakcyjne, w którym możliwości zostały poszerzone o zlecanie transakcji. Trzeci rodzaj systemów należy do systemów real time i związany jest z uruchomieniem terminali w przedsiębiorstwie. Informacje, które przedsiębiorca otrzymuje mogą być przetwarzane dalej w połączeniu z danymi wewnętrznymi.

Użyteczność systemów uwidacznia się przede wszystkim w optymalizacji prowadzenia konta. Dzięki aktualnym i dokładnym informacjom w powiązaniu z możliwością szybkiego i pewnego dokonywania transakcji można również prowadzić konto z saldem bliskim zeru. Można szybciej użytkować napływające środki i przez ograniczenie wysokości środków zredukować przeciętne saldo roczne. Oszczędza się również na kosztach przy dokonywaniu transferów finansowych. Przedsiębiorstwa mogą dzięki systemom Cash management poprawić jakość zarządzania środkami pieniężnymi poprzez racjonalne wykorzystanie środków, większą precyzję, pewność i przejrzystość operacji (E. Maślanka 2012, s. 82).

Bibliografia

 • Maślanka E. (2012) Cash management – dostępność usługi cash pooling, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 114
 • Okręglicka M. (2014), [[[HTTP|http]]://cash%20pooling%20jako%20zaawansowana%20metoda%20%20zarządzania%20środkami%20pieniężnymi%20przedsiębiorstw Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstw], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804
 • Remlein M. (2014), Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego nr 830
 • Sierpińska M. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sierpińska M. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szumielewicz W. (2009), Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa
 • Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autor: Kinga Kluczewska