Cash pooling

Z Encyklopedia Zarządzania
Cash pooling
Polecane artykuły


Cash pooling - to ciągle jeszcze mało spopularyzowana, "niestandardowa” w Polsce metoda zarządzania finansami, to umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umowa konsolidacji rachunków bankowych. Jest to usługa finansowa pozwalająca na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Cash pooling jest alternatywą dla kredytu i stanowi wykorzystanie naturalnych różnic między przedsiębiorstwami (różnice pod względem zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny) wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.

Ważne miejsce w umowie Cash poolingu zajmuje tzw. uczestnik wiodący- pool leader (może to być jedna ze spółek, bank lub inna instytucja finansowa). Zajmuje się on organizacją, zarządzaniem zarówno systemem jak i zgromadzonymi środkami finansowymi.

Rodzaje cash poolingu:

  • Zero-balancing Cash pooling (rzeczywisty transfer środków pomiędzy kontami uczestników Cash pooling bądź ich wyodrębnionymi subkontami oraz rachunkiem głównym grupy kapitałowej). Operacje przeprowadza się na koniec dnia obrachunkowego, a następnego dnia pieniądze ponownie przesyła się na rachunki uczestników.
  • Near-zero-balancing Cash pooling- charakteryzuje się tym, że na kontach uczestników na koniec dnia obrachunkowego powinno być określone saldo dodatnie.
  • National Cash pooling- w tym przypadku nie dochodzi do rzeczywistego przesyłania pieniędzy- a środki transferowane są "na papierze”.

Sposób organizacji cash poolingu

  • Gromadzenie środków na jednym koncie,
  • Przesyłanie funduszy do poszczególnych przedmiotów

Żaden podmiot biorący udział w tej transakcji nie ma świadomości przeznaczenia pieniędzy ani pochodzenia przesyłanych środków finansowych, co za tym idzie przedsiębiorcy nie są zobowiązani do opłacania podatku od czynności cywilno-prawnych.

Spółki uczestniczące w umowie cash pooling nie świadczą sobie wzajemnie żadnych usług. Wszelkimi rozliczeniami zajmuje się bank, który jako pool leader dba o przesyłanie środków między kontami.

Cash pooling to forma bardzo korzystna zarządzania płynnością finansową spółek działającą w obrębie jednej grupy kapitałowej. Pozawala na uniknięcie kosztów związanych z występowanie niedoborów na koncie przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalizacji zysków z odsetek ze zgromadzonego kapitału.

Względy prawne

Zarówno na świecie jak i w Polsce brak jest regulacji prawnych dotyczących cash poolingu. Pod względem prawnym wymaga się:

  • Zawarcia umowy pomiędzy bankiem a pool leaderem w zakresie poprowadzenia rachunku skonsolidowanego lub o dokonywanie konsolidacji sald rachunków członków grupy.
  • Zawarcia umowy między członkami grupy kapitałowej a pool leaderem regulującej zasady transferu środków finansowych na rachunek skonsolidowany (w przypadku cash poolingu rzeczywistego).
  • Zawarcia umowy rachunku bankowego między bankiem dokonującym konsolidacji a członkami grupy na mocy której zostaną nieoprocentowane, oprocentowany jest tylko rachunek skonsolidowany (w przypadku cash poolingu wirtualnego).

Umowa cash poolingu jest zaliczana do tzw. "nienazwanych”, której w polskim prawodawstwie istnienie umożliwia zasada swobody umów o jakiej mowa jest w Kodeksie cywilnym.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Mędrala

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.