LORO

Z Encyklopedia Zarządzania
LORO
Polecane artykuły


LORO ( z języka włoskiego "ich" lub vostro z języka włoskiego "wasze" ) to rachunek depozytowy banku zagranicznego prowadzony w banku krajowym jako składnik pasywów. Jest to rachunek banku zagranicznego w banku krajowym, postrzegany z perspektywy banku krajowego. (T. Kaczmarek, 2008, s. 115)

Banki współpracujące ze sobą międzynarodowo nazywają się bankami korespondentami i takich właśnie banków dotyczy pojęcie. Banki praktykujące idee współpracy międzynarodowej świadczą wzajemnie usługi i prowadzą rachunki banków korespondentów. Prowadzenie tych rachunków jest niezbędne do księgowania na nich wzajemnych rozliczeń z tytułu wielorakich operacji bankowych. (T. Kaczmarek, 2008, s. 115) W planie kont danego każdego banku używane są określenia nostro "nasze u was" i loro "ich u nas" w zespole 1, gdzie wyodrębnia się analitykę podmiotów finansowych. (E. Kawczyńska-Kiełbasa, 2005, s. 14-15)

Oprócz rachunku LORO rozróżniamy również rachunek NOSTRO ( z języka włoskiego "nasze" ) jest to rachunek banku krajowego prowadzony w banku zagranicznym, postrzegany z perspektywy banku krajowego. Zwykle banki mają po kilka rachunków NOSTRO w danej walucie, jednak niektóre posiadają ich znacznie więcej, nawet kilkaset. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych np. kosztami lub małą skalą działalności banki skłaniają się ku posiadaniu rachunku NOSTRO we wszystkich walutach ale tylko w jednym banku, "którego sieć rachunków NOSTRO jest wykorzystywana do realizacji transakcji. Sieć rachunków NOSTRO danego banku powinna odpowiadać geograficznie oraz branżowo obszarom działalności jego klientów oraz możliwościom generowania zysków z transakcji zagranicznych." (A. Adamus-Matuszyńska i in. , 2010, s. 312 )

LORO i NOSTRO jako model powiązań dwustronnych między bankami

Rys. 1. Powiązanie LORO
Rys. 2. Powiązanie NOSTRO

Jest to typowe powiązanie dla rozliczeń zagranicznych. NOSTRO to nasz rachunek prowadzony przez korespondenta zazwyczaj w walucie kraju gdzie prowadzimy ten rachunek. LORO to ich rachunek, czyli rachunek korespondenta prowadzony przez nas, zazwyczaj w walucie krajowej. Dzięki temu, że polskie banki prowadzą rachunki LORO dla banków zagranicznych, banki te przeprowadzają rozliczenia w PLN. (A. Adamus-Matuszyńska i in. , 2010, s. 312 )

Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków

  • "Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty potrzebne do rozliczeń
  • Banki muszą być włączone w jakiś system rozliczeń międzybankowych krajowych i zagranicznych
  • Musi istnieć system autoryzacji zleceń gwarantujący bezpieczne przeprowadzanie rozliczeń"

(R. Szewczyk, 2016, s. 2)

Istota rachunków LORO/NOSTRO

Najważniejszym zadaniem rachunków LORO/NOSTRO jest stworzenie możliwości rozliczenia różnorodnych transakcji w obrocie międzynarodowym. Banki otwierają rachunki NOSTRO żeby móc rozliczyć płatności w walucie danego kraju, w przypadku gdy w tej walucie nie uczestniczą bezpośrednio w danym systemie rozliczeniowym. Dzięki sieci rachunków NOSTRO posiadanie przez bank rachunku np. w USD w banku amerykańskim daje możliwość rozliczenia płatności w USD kierowanej do jakiegokolwiek banku na świecie. Na tych rachunkach banki koncentrują wpływy na rzecz zarówno banku jak i swoich klientów oraz realizują transakcje również własne i swoich klientów. Rozliczeń transakcji na rachunkach LORO/NOSTRO dokonuje się bezgotówkowo, a odpowiednie dyspozycje są przesyłane poprzez komunikaty SWIFT. (Ministerstwo Finansów, 2018, s. 27)

"Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 27 kwietnia 2018 r. skierowanym do Związku Banków Polskich, podzielającym argumentację prawną wyrażoną przez ZBP w wystąpieniu z dnia 28 lutego 2018 r., zasadnym jest uznanie, iż rachunki loro prowadzone przez banki krajowe dla innych banków, instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych, a także oddziałów banków zagranicznych położonych poza granicami RP, podlegają wyłączeniu z obowiązku raportowania, o którym mowa w Ustawie STIR." (Ministerstwo Finansów, 2018, s. 27)

Bibliografia

Autor: Jakub Wolańczyk