Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:01, 11 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - został przyjęty do realizacji 2 października 2007 decyzją Komisji Europejskiej, podpisaną przez komisarza do spraw polityki regionalnej, Danutę Hebner. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Celem głównym Programu jest: "przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są [1]:

 • Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
 • Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
 • Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
 • Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
 • Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru [2]. W ramach programu realizowane będzie sześć osi priorytetowych:

Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka

Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

 • II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

 • V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
 • V.2. Trasy rowerowe

Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

 • VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej projekty realizować będą:


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniejartykuły polecane
Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaOrganizacje regulujące ruch turystycznyProgram Operacyjny Pomoc TechnicznaMałopolska Organizacja TurystycznaFundusze unijnePolityka spójnościProgram Operacyjny Inteligentny RozwójInstytucja zarządzającaProgram operacyjny

Przypisy

 1. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Skrzypka, Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności, Warszawa 2007
 2. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia, Warszawa 2007

Bibliografia

 • Bąk H., Wojtkowska-Łodej G. (2007), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia, Warszawa
 • Skrzypek J. (red.) (2007), Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności, Twigger, Warszawa


Autor: Piotr Jarosz