Analityk biznesowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:43, 6 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za zbieranie, analizę i interpretację danych, aby pomóc w podejmowaniu decyzji strategicznych. Jego zadaniem jest również identyfikacja potrzeb biznesowych oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych, które wspierają procesy biznesowe.

Analityk biznesowy to kluczowa rola w dziedzinie zarządzania, która ma na celu analizowanie danych i informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to specjalista, który pomaga organizacji w osiąganiu celów biznesowych poprzez zrozumienie i interpretację danych, identyfikację problemów oraz proponowanie skutecznych rozwiązań.

Rola analityka biznesowego

Analityk biznesowy to specjalista, którego zadaniem jest analiza i rozwiązywanie problemów biznesowych w organizacji. Jego rola jest niezwykle istotna we współczesnym biznesie, ponieważ pomaga zrozumieć i spełnić potrzeby różnych zainteresowanych stron, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Analityk biznesowy ma szeroki zakres pracy, który obejmuje identyfikację rzeczywistych potrzeb zainteresowanych stron oraz opracowywanie rozwiązań biznesowych. Jego wpływ na organizację wynika z umiejętności analizowania danych, zarządzania zmianami i mediacji między różnymi działami organizacji.

Głównym zadaniem analityka biznesowego jest identyfikacja rzeczywistych potrzeb zainteresowanych stron i rozwiązywanie ich problemów biznesowych. Analityk zbiera informacje od różnych grup interesariuszy, analizuje je i opracowuje strategie i rozwiązania, które pozwolą organizacji osiągnąć zamierzone cele.

Analityk biznesowy wykonuje wiele różnych działań. Oprócz opracowywania strategii, analizuje potrzeby i rozwiązania, zarządza zmianami, ułatwia współpracę między różnymi działami organizacji oraz pełni rolę mediatora, który pomaga znaleźć wspólne rozwiązania i rozwiązywać konflikty.

Rola analityka biznesowego jako pośrednika między wymaganiami a rozwiązaniem programowym jest niezwykle istotna. Analityk tłumaczy wymagania zainteresowanych stron na język zrozumiały dla programistów i deweloperów, a następnie przekazuje informacje zwrotne i rozwiązania programowe z powrotem do zainteresowanych stron.

Koncepcja BACCM (Business Analysis Core Concept Model) odnosi się do fundamentalnych pojęć związanych z analityką biznesową i jest kluczowa dla zrozumienia tej dziedziny. Składa się ona z sześciu terminów: zmiana, potrzeba, rozwiązanie, zainteresowana strona, wartość i kontekst. Zmiana odnosi się do procesu wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji, które mają na celu poprawę działalności i osiągnięcie zamierzonych celów. Potrzeba dotyczy czegoś, co jest niezbędne dla organizacji, aby osiągnąć zamierzone cele. Rozwiązanie odnosi się do sposobu zaspokojenia danej potrzeby i wprowadzenia zmian w organizacji.

Zainteresowana strona to każda osoba, grupa lub organizacja, która ma wpływ na lub jest objęta wpływem przez zmiany wprowadzane w organizacji. Wartość oznacza korzyści, jakie organizacja może osiągnąć dzięki wprowadzeniu zmian i zaspokojeniu potrzeb zainteresowanych stron. Kontekst odnosi się do wszystkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą wpływać na zmiany w organizacji.

Umiejętności analityka biznesowego

Analityk biznesowy to zawód, który wymaga szerokiego zakresu umiejętności analitycznych. Istota tych umiejętności polega na zdolności do analizy danych, zarządzania danymi oraz modelowania biznesowego. Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za gromadzenie, analizowanie i interpretację danych, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Pierwszą ważną umiejętnością analityka biznesowego jest umiejętność analizy danych. Analityk powinien być w stanie zbierać dane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, raporty finansowe czy wyniki badań rynkowych. Następnie musi przeprowadzać analizę tych danych, aby wyciągnąć istotne informacje i wnioski. Umiejętność analizy danych pozwala na identyfikację trendów, anomalii czy ukrytych wzorców, co jest niezwykle istotne dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Kolejną kluczową umiejętnością analityczną jest statystyka. Analityk biznesowy musi posiadać wiedzę z zakresu statystyki, aby móc analizować dane i wnioskować na ich podstawie. Statystyka pomaga analitykowi w identyfikacji istotnych zależności między danymi, a także w przeprowadzaniu prognoz i ocenie ryzyka. Wiedza z zakresu statystyki pozwala analitykowi na dokładne i obiektywne analizowanie danych, co przekłada się na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Kolejną ważną umiejętnością analityczną jest modelowanie biznesowe. Analityk biznesowy musi być w stanie tworzyć modele biznesowe, które odzwierciedlają różne aspekty działalności organizacji. Modele te pozwalają na symulowanie różnych scenariuszy i prognozowanie ich potencjalnych skutków. Dzięki modelowaniu biznesowemu analityk może identyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia, optymalizować procesy czy dostosowywać strategie. Umiejętność modelowania biznesowego pozwala analitykowi na lepsze zrozumienie organizacji oraz na podejmowanie trafnych decyzji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów biznesowych.

Oprócz umiejętności analitycznych, analityk biznesowy musi również posiadać różnorodne umiejętności miękkie. Umiejętności miękkie są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają analitykowi na skuteczną komunikację z innymi członkami zespołu oraz na efektywne rozwiązywanie problemów biznesowych.

Pierwszą ważną umiejętnością miękką jest umiejętność komunikacyjna. Analityk biznesowy musi być w stanie jasno i precyzyjnie przekazywać informacje zarówno pisemnie, jak i ustnie. Musi być w stanie wyjaśnić skomplikowane zagadnienia w sposób zrozumiały dla innych członków zespołu, a także umieć słuchać i zrozumieć potrzeby i oczekiwania innych osób. Komunikacja jest kluczowa dla skutecznego działania analityka biznesowego, ponieważ umożliwia współpracę i wymianę informacji w zespole.

Kolejną ważną umiejętnością miękką analityka biznesowego jest umiejętność zarządzania konfliktami. W pracy analityka często pojawiają się różnice zdań i konflikty, które mogą wynikać z różnych punktów widzenia lub interesów różnych osób. Analityk powinien być w stanie skutecznie rozwiązywać takie sytuacje, aby zapewnić harmonię i efektywność pracy zespołu. Umiejętność zarządzania konfliktami pozwala analitykowi na budowanie pozytywnych relacji z innymi członkami zespołu, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu projektu.

Analityk biznesowy powinien również posiadać umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia. Kreatywne myślenie pozwala analitykowi na generowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju organizacji. Krytyczne myślenie natomiast pozwala analitykowi na analizowanie informacji i danych z różnych perspektyw, co przekłada się na podejmowanie trafnych decyzji. Umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia jest niezwykle istotna dla analityka biznesowego, ponieważ pozwala mu na skuteczne rozwiązywanie problemów i podnoszenie jakości podejmowanych decyzji.

Kolejną kluczową umiejętnością miękką analityka biznesowego jest umiejętność podejmowania decyzji. Analityk biznesowy często staje przed trudnymi wyborami i musi podejmować decyzje, które mają duże znaczenie dla organizacji. Umiejętność podejmowania decyzji polega na analizie dostępnych informacji, ocenie ryzyka oraz uwzględnianiu różnych czynników i perspektyw. Analityk powinien być w stanie podejmować decyzje logiczne, obiektywne i oparte na faktach, co przekłada się na osiągnięcie celów biznesowych.

Ostatnią ważną umiejętnością miękką analityka biznesowego jest facylitacja i negocjacje. Analityk często pełni rolę mediatora i musi być w stanie skutecznie prowadzić spotkania, dyskusje czy negocjacje. Umiejętność facylitacji polega na umiejętności organizacji spotkań, zarządzania czasem, uporządkowania dyskusji oraz stworzenia klimatu sprzyjającego efektywnej współpracy. Umiejętność negocjacji natomiast pozwala analitykowi na osiągnięcie porozumienia i znalezienie kompromisu w sytuacjach, gdzie istnieją różnice stanowisk. Facylitacja i negocjacje są kluczowe dla analityka biznesowego, ponieważ pozwalają na efektywne rozwiązywanie problemów i osiąganie konsensusu w zespole.

Metody, techniki i narzędzia analityki biznesowej

 • Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych i najbardziej użytecznych metod w dziedzinie analityki biznesowej. Służy ona do identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń związanych z jej otoczeniem. Analiza SWOT pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu, w którym działa firma, oraz na dokonanie trafnych decyzji strategicznych. Proces przeprowadzenia analizy SWOT rozpoczyna się od zebrania informacji na temat wewnętrznych czynników wpływających na działalność organizacji. Następnie identyfikowane są mocne i słabe strony, które wynikają zarówno z zasobów wewnętrznych, jak i z procesów i systemów działających w firmie. Kolejnym krokiem jest analiza otoczenia zewnętrznego, w której identyfikowane są szanse i zagrożenia wynikające z trendów rynkowych, konkurencji, regulacji prawnych itp. Wyniki analizy SWOT mają istotne znaczenie dla analityki biznesowej, ponieważ dostarczają informacji, na podstawie których można opracować strategie rozwoju organizacji. Na przykład, mocne strony i szanse mogą być wykorzystane do określenia obszarów, w których firma ma przewagę konkurencyjną i może osiągać większe zyski. Z kolei słabe strony i zagrożenia mogą wskazywać na obszary wymagające poprawy lub dostosowania strategii.
 • Mapowanie procesów to technika, która służy do graficznego przedstawienia sekwencji działań, które są wykonywane w organizacji w celu osiągnięcia określonych celów. Jest to ważne narzędzie analityczne, które pomaga zidentyfikować i zrozumieć zależności pomiędzy różnymi działaniami w procesie biznesowym. Proces mapowania procesów rozpoczyna się od identyfikacji procesu, który ma zostać zmapowany. Następnie kroki tego procesu są szczegółowo analizowane, a rezultaty poszczególnych kroków są rejestrowane w postaci graficznej. Mapowanie procesów pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz na eliminację zbędnych lub powtarzających się czynności. Korzyści wynikające z zastosowania techniki mapowania procesów są liczne. Przede wszystkim pomaga ona w lepszym zrozumieniu przebiegu procesu, co może prowadzić do efektywniejszego planowania zasobów i czasu. Ponadto, mapowanie procesów ułatwia identyfikację potencjalnych problemów i źródeł błędów, co umożliwia ich szybką naprawę. Wreszcie, ta technika pozwala na lepsze zarządzanie zmianami w organizacji, ponieważ umożliwia śledzenie wpływu wprowadzanych reform na przebieg procesów biznesowych.
 • Narzędzia do zarządzania projektami. Zarządzanie projektami jest nieodłączną częścią pracy analityka biznesowego. Istnieje wiele narzędzi dostępnych na rynku, które pomagają w planowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu projektami. Jednym z najpopularniejszych narzędzi jest MS Project. Pozwala on na tworzenie harmonogramów, alokację zasobów, monitorowanie postępu prac i generowanie raportów. MS Project jest szczególnie przydatny przy zarządzaniu dużymi projektami, które wymagają ścisłej kontroli nad terminami i zasobami. JIRA to kolejne narzędzie, które często jest używane przez analityków biznesowych. Jest to zaawansowana platforma do zarządzania projektami, która umożliwia śledzenie błędów, zarządzanie zgłoszeniami klientów i zarządzanie zadaniami. JIRA jest szczególnie przydatna przy wdrażaniu projektów informatycznych. Trello jest innym popularnym narzędziem do zarządzania projektami. Jest to platforma oparta na zasadzie tablicy, na której można przechowywać i organizować zadania. Trello jest łatwy w obsłudze i umożliwia współpracę z innymi członkami zespołu.
 • Modelowanie biznesowe to kolejna ważna metoda, która umożliwia opisanie struktury organizacji, jej procesów i relacji między różnymi elementami. Modelowanie biznesowe pozwala na lepsze zrozumienie działalności firmy i identyfikację obszarów wymagających optymalizacji.
 • Prototypowanie, testowanie i ocena to kolejne narzędzia i techniki, które często są wykorzystywane w analityce biznesowej. Prototypowanie pozwala na weryfikację pomysłów i koncepcji przed ich wdrożeniem, testowanie pozwala na sprawdzenie działania rozwiązań w rzeczywistym środowisku, a ocena pozwala na dokonanie oceny efektywności i skuteczności działań.

Zastosowanie analityki biznesowej w praktyce

W dzisiejszych czasach, systemy informatyczne są nieodłączną częścią praktycznie każdej organizacji. Wdrażanie nowych systemów informatycznych jest złożonym procesem, który wymaga starannego planowania i identyfikacji potrzeb oraz wymagań użytkowników. W tym procesie kluczową rolę odgrywa analityk biznesowy. Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za analizę i zrozumienie potrzeb organizacji oraz użytkowników systemu. Jego zadaniem jest identyfikacja i sprecyzowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, a także współpraca z deweloperami w celu zapewnienia, że nowy system będzie spełniał oczekiwania i potrzeby użytkowników. Wdrażanie systemów informatycznych składa się z kilku etapów, a analityk biznesowy odgrywa ważną rolę na każdym z nich. Na początkowym etapie, analityk biznesowy współpracuje z interesariuszami, takimi jak menedżerowie i pracownicy, aby zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania wobec nowego systemu. Następnie, na podstawie zebranych informacji, analityk biznesowy opracowuje szczegółowy opis wymagań systemowych, który jest podstawą dla deweloperów w procesie tworzenia systemu. W kolejnym etapie, analityk biznesowy uczestniczy w testowaniu systemu, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie określone wymagania. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub problemów, analityk biznesowy jest odpowiedzialny za ich identyfikację i rozwiązanie.

Praca analityka biznesowego nie ogranicza się tylko do współpracy z deweloperami. Bardzo istotną częścią jego roli jest również praca z różnymi interesariuszami, takimi jak menedżerowie, pracownicy, dostawcy i klienci. Analityk biznesowy musi być w stanie efektywnie komunikować się i współpracować z każdą z tych grup, aby osiągnąć sukces projektu. W kontekście menedżerów, analityk biznesowy może pomagać im w identyfikacji problemów biznesowych i proponowaniu rozwiązań. Dla pracowników, analityk biznesowy jest wsparciem w zrozumieniu i wykorzystaniu nowego systemu, a także w rozwiązywaniu problemów, które mogą się pojawić w trakcie jego użytkowania. W kontakcie z dostawcami, analityk biznesowy współpracuje w celu zapewnienia, że system spełnia określone wymagania i jest dostarczony zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku klientów, analityk biznesowy jest odpowiedzialny za zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, aby dostarczyć im produkt lub usługę zgodną z ich oczekiwaniami. Wszystkie te interakcje wymagają efektywnej komunikacji i współpracy. Analityk biznesowy musi być w stanie słuchać i rozumieć potrzeby interesariuszy, a jednocześnie umiejętnie wyjaśniać techniczne aspekty systemu. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z interesariuszami jest kluczowa dla sukcesu projektu.

Analityk biznesowy odgrywa również istotną rolę w zarządzaniu projektem i dostarczaniu wartości dla organizacji. Jego zadaniem jest zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem, budżetem i specyfikacjami. Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za monitorowanie postępu projektu, identyfikację i zarządzanie ryzykiem oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w przypadku konieczności. W ramach zarządzania projektem, analityk biznesowy może korzystać z różnych metod i technik. Jednym z popularnych podejść jest metodyka PRINCE2, która zapewnia strukturalne podejście do zarządzania projektem, uwzględniając wszystkie kluczowe elementy, takie jak planowanie, kontrola, ryzyko i jakość. Inne metody, takie jak Agile i Scrum, są bardziej elastyczne i umożliwiają adaptację projektu do zmieniających się wymagań i warunków. Wybór odpowiedniej metodyki zależy od specyfiki projektu i preferencji organizacji. Niezależnie od wybranej metodyki, analityk biznesowy musi być w stanie ją skutecznie stosować i dostarczać wartość dla organizacji poprzez osiąganie celów projektowych.

Rola analityka biznesowego w rozwoju organizacji

Analityk biznesowy to zawód, który stale się rozwija i ewoluuje. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, aby być skutecznym analitykiem biznesowym, niezbędne jest doskonalenie umiejętności i ciągły rozwój zawodowy. Analityk biznesowy powinien być otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się rynku i organizacji. Ciągłe doskonalenie umiejętności jest kluczowe dla analityka biznesowego, ponieważ pozwala mu być na bieżąco z najnowszymi trendami, narzędziami i technologiami w dziedzinie analizy biznesowej. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach branżowych i czytanie literatury fachowej to sposoby doskonalenia umiejętności, które mogą pomóc analitykowi biznesowemu poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach pozwala analitykowi biznesowemu na zdobycie nowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Dzięki szkoleniom analityk może nauczyć się nowych technik analizy, narzędzi czy metodyk, które pomogą mu w lepszym zrozumieniu i interpretacji danych. Konferencje branżowe natomiast umożliwiają analitykom biznesowym wymianę doświadczeń z innymi ekspertami w dziedzinie analizy biznesowej. Podczas konferencji mogą brać udział w różnych prezentacjach i dyskusjach, które są doskonałą okazją do poznania nowych trendów i najlepszych praktyk w branży. Czytanie literatury fachowej jest również ważnym elementem doskonalenia umiejętności analityka biznesowego. Literatura fachowa oferuje wgląd w różne teorie, modele i techniki analizy biznesowej. Może to pomóc analitykom biznesowym w poszerzeniu ich wiedzy teoretycznej oraz w zrozumieniu złożonych zagadnień związanych z analizą biznesową.

Analityk biznesowy odgrywa kluczową rolę w rozwoju organizacji poprzez swoje zaangażowanie w procesy i strategie organizacyjne. Analityk biznesowy ma nie tylko za zadanie analizę danych, ale także dostarczenie informacji i wskazówek, które mogą pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Rola analityka biznesowego w budżetowaniu jest nieoceniona. Analityk biznesowy może pomóc w określeniu optymalnego budżetu, analizując dane historyczne, trendy rynkowe i prognozy finansowe. Dzięki temu analityk biznesowy może wspierać proces planowania strategicznego, dostarczając informacji, które są kluczowe dla osiągnięcia celów organizacji. Analityk biznesowy może również wpływać na rozwój organizacji poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiązań. Analiza danych i procesów biznesowych może pomóc w identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia i innowacje. Analityk biznesowy może analizować dane i wykrywać trendy, które mogą prowadzić do nowych możliwości biznesowych. Dzięki temu analityk biznesowy może aktywnie uczestniczyć w procesie innowacji i rozwoju organizacji.

Analityk biznesowy odgrywa istotną rolę w monitorowaniu wyników projektów i ocenie ich skuteczności. Monitorowanie i ocena skuteczności to kluczowe elementy w procesie doskonalenia procesów biznesowych. Analityk biznesowy może analizować dane dotyczące realizacji projektów i oceniać, czy cele projektowe zostały osiągnięte. Na podstawie tych analiz analityk biznesowy może wyciągać wnioski i proponować ulepszenia dla przyszłych projektów. Nauka na błędach jest również ważnym aspektem doskonalenia procesów biznesowych. Analityk biznesowy może analizować przyczyny niepowodzeń i błędów oraz wyciągać wnioski, które mogą pomóc w unikaniu podobnych sytuacji w przyszłości. Ciągłe doskonalenie procesów biznesowych jest kluczowe dla zapewnienia efektywności i konkurencyjności organizacji.


Analityk biznesowyartykuły polecane
Procesy w projekcieZadania kierownika projektuScrum of scrumsZarządzanie interesariuszami wg PMBOKMetodyka PMIProdukty cząstkoweZarządzanie zasobami ludzkimi wg PMBOKRACIMetodyka MSF

Bibliografia

 • Harmon P. (2010), BPM and business analysts. BPTrends, Morgan Kaufman Publisher, Amsterdam
 • IIBA (2013), BACCM Overview, The Core Concepts Business Analysis Core Concept Model, IIBA, Ontario
 • IIBA (2017), A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), IIBA Global Business Analysis Core Standard, IIBA, Ontario
 • Lessing E. (2017), Business Analyst Roles and Responsibilities - Where does it begin and where does it end?, HNL, Sydney
 • PMI (2015), Business Analysis for Practitioners: A practice Guide, PMI Publications, USA
 • Shah M. (2017), Evolving Role of a Business Analyst, International Journal of Business and Management, nr 1 (2)
 • Shaikh T. (2014), Business Analysis in an Agile World, BCS, Swindon