Usługa bankowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Usługa bankowa jest usługą dokonywaną "przez banki i inne instytucje finansowe klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym". Mogą być one świadczone zarówno w placówkach banku, jak i elektronicznie przez "Internet, telefon, kioski multimedialne", co jest nowocześniejszym sposobem. "Usługi bankowe są usługami pieniężnymi i odpłatnymi". Zwykle są zawierane w formie umowy, która jest zgodna z obowiązującym prawem. Banki świadczą zarówno usługi krajowe jak i międzynarodowe. O usługach bankowych międzynarodowych można mówić kiedy "transakcja nie jest realizowana tylko wewnątrz państwa", niezbędnym w transakcji jest wykorzystanie "waluty obcej" lub gdy jedna ze stron jest "nierezydentem" (S. Flejterski i in. 2008, s. 329-330).

Usługa bankowa często powoduje długoterminowe połączenie interesów stron umowy. W trakcie obowiązywania umowy o usługę bankową możliwe są zmiany warunków tej umowy. Nie wszystkie usługi bankowe są dostępne dla wszystkich. Bardzo często trzeba spełniać określone wymogi na np. uzyskanie kredytu (D. Korenik i in. 2006, s. 17-18).

TL;DR

Usługa bankowa to usługa świadczona przez banki klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Może być realizowana zarówno w placówkach bankowych, jak i elektronicznie. Usługi bankowe są zgodne z obowiązującym prawem i mogą być krajowe lub międzynarodowe. Banki muszą tworzyć oferty, które będą opłacalne i zadowalające dla klientów. Usługi bankowe mają cechy niematerialności, niejednorodności, abstrakcyjności i rozłożenia w czasie. Internet jest szeroko wykorzystywany w prowadzeniu usług bankowych, co przynosi wiele korzyści, ale również niesie pewne ryzyko. Reklama usług bankowych powinna być rzetelna i promować oferty banku.

Usługa bankowa z perspektywy marketingowej

Jako, że usługa jest czymś co można zaproponować potencjalnym odbiorcom, jest ona "produktem marketingowym". Patrząc marketingowo, ludzie nabywają te rzeczy lub usługi, które z ich punktu widzenia są im potrzebne i są dla nich opłacalne. Usługa bankowa to więc "zbiór korzyści dla nabywcy". Aby odnieść sukces, banki muszą tworzyć oferty tak, aby nabywcy chcieli za nie płacić (S. Flejterski i in. 2008, s. 330).

Banki, chcąc zadowolić swoich klientów, powinny wcześniej zbadać preferencje na rynku oraz przeprowadzić "analizę SWOT". Bardzo ważna dla potencjalnych nabywców jest "jakość usług" oferowanych przez banki (H. Wyrębek 2010, s. 137-138).

Cechy usług bankowych====="Wybrane cechy usług bankowych"=

 • "niematerialność" - usługi bankowe są niematerialne, co znaczy, że nie jest możliwym dotknięcie ich, ani zobaczenie. Tworzenie zapasów jest także niemożliwe,
 • "niejednorodność" - bardzo ważną rolę odgrywają pracownicy banku. Konsekwencją tego, iż jest ich bardzo wielu, ten sam produkt bankowy będzie różnie interpretowany przez nabywców, w zależności od tego, jak ten produkt zostanie im przedstawiony,
 • "charakter abstrakcyjny" - jako konsekwencje tej cechy można wskazać konieczność tłumaczeń klientowi istoty danej usługi oraz to, że "usługi nie zaspokajają potrzeb podstawowych",
 • "rozłożenie w czasie konsumpcji" - konsumpcja danej usługi może rozciągać się w czasie,
 • "brak rozdzielności procesu świadczenia i konsumpcji usługi" - konsumpcja, gdy nabywca usługi jest w banku lub w trakcie elektronicznej łączności z nim,
 • ryzyko - zdecydowanie się na usługę bankową jest w pewnym sensie podjęciem ryzyka,
 • "usługi bankowe jako pakiet usług" - klienci zwykle, zamiast na pojedyncze, decydują się na kilka usług określanych jako "pakiet usług",
 • "brak ochrony patentowej" - konkurencja ma łatwy dostęp do oferowanych usług, gdyż nie są one objęte ochroną patentową (S. Flejterski i in. 2008, s. 333-334).

Wykorzystanie Internetu w prowadzeniu usług bankowych

E-banking jest sporym ułatwieniem dla klientów banku. Mogą oni w sowich domach za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupu produktu lub usługi bankowej, która jest w ofercie danego banku, "począwszy od podstawowej oferty depozytowej, na którą składają się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, poprzez karty płatnicze (przedpłacone, debetowe, kredytowe), a także pełną ofertę kredytową (limity i linie kredytowe, pożyczki konsumpcyjne i kredyty dla segmentu klientów indywidualnych i firm)" (M. Borkowski 2011, s. 124).

Zalety rozwoju Internetu w prowadzeniu usług bankowych

Wady rozwoju Internetu w prowadzeniu usług bankowych

Reklama usług bankowych

Reklamy bankowe powinny zawierać pełną i jasno wytłumaczoną informację o "prowadzonej działalności" banku. Klienci powinni być informowani zarówno o możliwych dla nich korzyściach, jak i o potencjalnym ryzyku. Reklamy nie mogą "odnosić się do ofert innych banków", ani w żaden sposób nie mogą krytykować działalności konkurencji, co mogłoby zniszczyć jej wizerunek w oczach potencjalnych nabywców usług. Reklamy mają rzetelnie informować i promować oferty banku reklamującego się (E. Rutkowska-Tomaszewska 2010, s. 65-66).


Usługa bankowaartykuły polecane
Marketing usług bankowychGiełda transportowaCross-sellingRynek zbytuHandel elektronicznyKYCKantor internetowyTargiC2C

Bibliografia

 • Borkowski M. (2011), Bankowość elektroniczna jako podstawowy i nowoczesny kanał sprzedaży oraz dystrybucji produktów finansowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, nr 106
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J. (2012), Marketing usług, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Grzegorczyk W., Krawiec W., Skibińska A. (2009), Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Korenik D. (2006), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Panasiuk A., Rosa G., Flejterski S., Perenc J. (2008), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Rutkowska-Tomaszewska E. (2010), Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 4(12)
 • Wyrębek H. (2010), Marketing usług bankowych w procesie zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie, nr 85


Autor: Izabela Ptaszek