Produkt bankowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Produkt bankowy jest to usługa oferowana klientowi przez bank. Duże banki oferują obecnym oraz potencjalnym klientom kilkaset dostępnych produktów, których strategia marketingowa wcześniej została starannie przeanalizowana, aby produkt był także opłacalny dla instytucji oferującej. Celem banku przy sprzedaży produktu jest nie tylko satysfakcja klienta, lecz przede wszystkim zysk jaki osiągnie w długim okresie. Produkt bankowy jest środkiem zaspokajania potrzeb klientów. Na produkt bankowy składają się przypisane procedury oraz właściwości, ale także obsługa bankowa. Do typowych produktów bankowych zalicza się obsługę obrotu papierami wartościowymi, udzielanie gwarancji, a także działalność kredytowa oraz depozytowa podmiotów gospodarczych.

Warunki oraz cechy jakie powinien spełniać produkt bankowy, aby był korzystny dla potencjalnego klienta to przede wszystkim łatwa dostępność, wysoka jakość oraz duża opłacalność. Ocena danego produktu przez klienta dokonywana jest nie tylko na podstawie produktu, ale także na podstawie samego procesu świadczonej usługi. Oferowany produkt należy tworzyć w powiązaniu ze zmianami potrzeb klientów oraz zmianami na rynku produktów, tak aby oferowana oferta różniła się od konkurencyjnej. Z tego względu do najpopularniejszych produktów zalicza się rachunki bieżące, kredyty oraz lokaty bankowe, ponieważ każdy przeciętny klient banku jest w stanie sobie na taki produkt pozwolić.

TL;DR

Artykuł omawia różne aspekty produktów bankowych, w tym cechy, poziomy rozpatrywania i cykl życia. Produkt bankowy jest usługą oferowaną przez bank, mającą na celu zaspokojenie potrzeb klientów i osiągnięcie zysków dla banku. Istnieje wiele rodzajów produktów bankowych, takich jak kredyty, lokaty czy obsługa rachunków. Produkt bankowy przechodzi przez fazy wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i spadku. Z punktu widzenia marketingowców, nowy produkt powinien odpowiadać na niezaspokojone potrzeby klientów.

Poziomy rozpatrywania produktu

Produkt rozpatrywany jest na 4 poziomach, przy czym sumą wszystkich poziomów jest produkt całkowity. Poziomy te rozróżniane są następująco:

 • istota korzyści - to podstawowe korzyści, które mogą pobudzić zainteresowanie produktem (możność uzyskania odpowiedniej sumy pieniędzy do dyspozycji);
 • produkt rzeczywisty - jest podstawową usługą, która wiąże się z minimalnymi oczekiwaniami klienta, musi zostać spełniona (np. potencjalny kredytobiorca oczekuje doradztwa kredytowego, nie tylko korzyści wynikających z produktu);
 • produkt poszerzony - umożliwienie przez bank negocjacji warunków kredytu, ponieważ chce oferować coś innego niż konkurencja);
 • produkt potencjalny - zawiera wszystkie potencjalne korzyści i cechy po zakupie produktu przez klienta, które wynikają z wprowadzania nowych cech produktu i dokonywanych zmian. Celem jest pozyskanie nowych klientów oraz zabezpieczenie się, aby klient nie odszedł do konkurencyjnej instytucji.

Cechy produktów bankowych

Ze względu na specyfikę, funkcję oraz role produktu, posiadają one cechy-charakterystyczne lub specyficzne.

Charakterystyczne cechy produktów bankowych

 • brak materialności
 • rozciągnięta w czasie konsumpcja (np. kredyt inwestycyjny)
 • dostosowywanie produktów do wymagań nabywców
 • możność powtarzania treści produktu
 • podczas tworzenia produktu, zwraca się uwagę na potrzeby klienta

Specyficzne cechy produktu bankowego

 • charakteryzuje się własną specyfiką, polegającą przede wszystkim na niematerialnym charakterze usługi bankowej;
 • nierozdzielność: jednoczesnym procesem jest konsumpcja i produkcja usługi;
 • ważnym czynnikiem jest interakcja, jaka powinna zachodzić pomiędzy osobą dostarczającą produkt a klientem;
 • trudności w standaryzowaniu produktu;
 • brak możliwości przechowywania oraz magazynowania zapasów, co prowadzi do nietrwałości

Podział produktów bankowych==Istnieje wiele podziałów produktów bankowych. Dzielą się one na kilka podstawowych grup===Produkty kredytowe=

Produkty parabankowe

 • opiniowanie oraz opracowywanie biznesplanów
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu

Produkty rozliczeniowe

Produkty depozytowe

Inne produkty bankowe

 • sprzedaż oraz skup walut
 • wynajmowanie skrytek sejfowych

Ze względu na stopień skomplikowania produktu, możemy podzielić je również na produkty

 • proste (nie stwarzają żadnych trudności klientom podczas korzystania, ale także nabywania)
 • skomplikowane (można korzystać z nich tylko z pomocą pracowników instytucji bankowych)

Cykl życia produktu bankowego

Każdy wprowadzony na rynek produkt musi przejść przez pewne fazy. Cykl życia danego produktu bądź usługi obejmuje okres od pierwszej sprzedaży, aż do wycofania go z rynku. Wyróżnia się 4 fazy życia produktu bankowego:

 1. wprowadzenie,
 2. wzrost,
 3. dojrzałość,
 4. spadek.

W pierwszej fazie produkt nie jest nikomu znany na rynku. Podejmowane są wtedy konieczne kroki m.in. akcja reklamowa, której celem jest uświadomienie potencjalnym klientom pojawienia się na rynku nowego produktu. W fazie tej, produkt nie przynosi żadnych zysków, ponieważ w zaistniałej sytuacji, należy wziąć pod uwagę koszty związane z procesem produkcji-wprowadzaniem, opracowaniem oraz promocją- a także z niskim poziomem sprzedaży.

W fazie wzrostu, rośnie zainteresowanie produktem ze względu na akcje marketingowe podjęte w fazie wprowadzającej. Dzięki temu wzrasta popyt, co wiąże się z coraz częstszym zakupem produktów bankowych przez klientów.

W trzeciej fazie życia produktu bankowego - fazie dojrzałości, popyt na oferowany produkt jest stały oraz jest kupowany przez potencjalnych nabywców w przewidywalnych ilościach, ze względu na znajomość oferty produktu.

W fazie spadku, klienci zaczynają kupować nowe, innowacyjne, odmienne produkty bankowe tej samej instytucji, bądź konkurencyjnej, gdyż popyt na dany produkt nie cieszy się takim zainteresowaniem jak w fazie wzrostu.

Marketingowy punkt widzenia

Z punktu widzenia marketingowców, nowy produkt przede wszystkim powinien być odpowiedzią na nie w pełni zaspokojone lub niezaspokojone potrzeby nabywców. Dlatego poszerzanie ofert z marketingowego punktu widzenia jest bardzo potrzebne. Dlatego do najistotniejszych powodów można zaliczyć:

 • ryzyko utraty klientów,
 • konieczność zastąpienia produktów,
 • chęć odzyskania klientów, którzy stracili zainteresowanie instytucją,
 • zdobywanie nowych rynków.


Produkt bankowyartykuły polecane
WyrobyStrategia rozwoju produktuZasady funkcjonowania rynku usługMarketing usług bankowychDoradztwo finansoweUsługa bankowaCechy usługCross-sellingMarketing usług turystycznychDepresja gospodarcza

Bibliografia


Autor: Piotr Dao