Udziałowiec

Z Encyklopedia Zarządzania
Udziałowiec
Polecane artykuły


Udziałowiec to osoba mająca udział w przedsięwzięciu finansowym. Prawo udziału w danej jednostce gospodarczej udziałowiec nabywa poprzez wniesienie udziału w formie:

Udziałowiec a Akcjonariusz

Większość osób używa zamiennie słowa "udziałowiec" ze słowem "akcjonariusz". Jest to błąd, gdyż są to dwa różne pojęcia.

Akcjonariusz - występuje w spółce akcyjnej lub w spółce komandytowo-akcyjnej. Jest nim osoba, która nabyła akcje tych spółek. Udziałowiec - występuje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest nim osoba, która posiada udziały tej spółki. [1]

Udziałowiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Posiadanie udziałów jest równoznaczne z uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej współudziałowiec (wspólnik), dlatego każdy z udziałowców w spółce ma co do zasady równe prawa jak i obowiązki związane z prowadzeniem spółki. Uprawnienia udziałowca są zależne od wartości (części) posiadanych przez niego udziałów. Liczba posiadanych udziałów ma ogromny wpływ na prawo do:

 • liczby wykonywanych głosów podczas podejmowania ważnych decyzji w czasie zgromadzenia wspólników,
 • wysokości podziału zysku,
 • pierwszeństwa do nabycia innych udziałów.

Mniejszy udziałowiec - to osoba, która posiada najmniejszą liczbę (wartość) udziałów w spółce. Może wpływać na decyzje podejmowane w spółce m.in. poprzez zawieranie porozumień co do wykonywania prawa głosu.

Udział uprzywilejowany - to udział, który nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak udziałowcy chcą by występował, umowa spółki musi koniecznie obejmować go wraz z zakresem praw jakich będzie dotyczyć. Zakres uprzywilejowań zależy tylko i wyłącznie od wspólników (udziałowców). Najczęściej dotyczy:

 • prawa głosu (maksymalnie 3 głosy na jeden udział),
 • prawa do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników,
 • prawa do dywidendy,
 • sposobu podziału majątku w przypadku likwidacji spółki,
 • pierwszeństwa do otrzymania zwrotu wniesionej dopłaty. [2]

Udział

Udział - to zbiór wszystkich praw i obowiązków udziałowca jakie dotyczą jego udziałów. Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów, ale jako całość (nie może zbywać ich pojedynczo lub częściowo). Każdy z udziałów musi wynosić nie mniej niż 50 złotych. Nabycie udziałów może być udokumentowane tylko i wyłącznie trzema dokumentami, mieszczącymi się w aktach rejestrowych spółki:

 • zapisem w umowie spółki,
 • zapisem w umowie nabycia udziałów spółki,
 • oświadczeniem objęcia udziałów spółki.

Istnieje również umorzenie udziałów, ale tylko w określonych sytuacjach. Wyróżnia się trzy rodzaje umorzenia:

 • dobrowolne - konieczna jest zgoda udziałowca,
 • przymusowe - jest na podstawie uchwały wspólników przy zastosowaniu przesłanek i trybu zawartych w umowie spółki; nie jest konieczna zgoda udziałowca,
 • warunkowe (automatyczne) - odbywa się bez podjęcia uchwały wspólników; jego podstawą są określone w umowie spółki wyjątkowe zdarzenia. [3]

Księga udziałów - to dokument obowiązkowo prowadzony przez każdą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w którym zapisywani są aktualni udziałowcy danej spółki. Oprócz wpisu do księgi udziałów, każdy udziałowiec, który posiada co najmniej 10% wartości wszystkich udziałów spółki, musi być także wpisany do krajowego rejestru sądowego. [4]

Przypisy

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar