Portfel technologiczny

Portfel technologiczny
Polecane artykuły


Portfel technologiczny jest jedną z metod portfelowych stanowiących podstawę w analizie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. Ich powstanie i rozwój ma związek z trudnościami zarządzania przedsiębiorstwem powstałymi w wyniku nieustającego rozwoju produkcji, konkurencji lub technologii. Szybkie zmiany technologii przyczyniają się do tego, że nie każdy produkt ma możliwość generowania nadwyżki finansowej. Często powoduje to wypieranie z rynku produktów które mają w nim największy udział. W tej sytuacji uważa się za właściwe stosowanie metody analizy portfelowej.

Portfel technologiczny określa się na podstawie pozycji w cyklu życia technologii, stopnia atrakcyjności przyszłej technologii i wielkości potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. Jest on mierzony na podstawie badań porównawczych danego przedsiębiorstwa z jego konkurencją. Kryteriami w tej ocenie są: możliwości rozwoju da­nej technologii, przebieg procesu upowszechniania się technologii, sto­pień jej standaryzacji, możliwości zastosowania w różnych dziedzinach wytwarzania, czyli uniwersalność technologii oraz okres po­trzebny na jej opracowanie i wdrożenie.

Etapy tworzenia portfela technologicznego

  • pogrupowanie produktów wg podobnych lub identycznych technologii,
  • określenie poziomu atrakcyjności technologii,
  • opracowanie prognozy przewidywanych zmian technologicznych w danym przemyśle i sektorach pokrewnych,
  • określenie poziomu produkcji przy bieżącej technologii
  • oszacowanie poziomu ryzyka wynikającego z utraty przewagi technologicznej nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami,
  • ocena możliwości zastosowania określonych strategii działania w przedsiębiorstwie w dziedzinie badań i rozwoju

Dana technologia jest atrakcyjna w sytuacji gdy jej zastosowanie powoduje obniżkę kosztów jak również podniesienie jakości produkowanych przez przedsiębiorstwo produktów. Atrakcyjność technologii i umiejętne jej wykorzystanie jest podstawa do sporządzeni portfela technologicznego i w zależności od tych wytycznych przedsiębiorstwo może podejmować różne decyzje, np. inwestować w technologie realizowane ze średnim lub dużym mistrzostwem, selekcjonować i odrzucać źle stosowane technologie. Koncepcja portfela technologicznego zachę­ca menedżerów do działań dostosowaw­czych do wymagań rynku, a także sprostania konkurencji.

Bibliografia

  • Romanowska M., Gierszewska G.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE 2001, s. 87- 112
  • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN 2000, s. 114-134

Autor: Krzysztof Woźniak