Organizacyjne uczenie się

Z Encyklopedia Zarządzania

Można wyróżnić trzy poziomy organizacyjnego uczenia się: poziom pracownika, poziom zespołu i poziom organizacji. Na poszczególnych poziomach wykorzystywane są trzy sposoby organizacyjnego uczenia się: tradycyjny, empiryczny i cybernetyczny. Narzędzia i techniki zarządzania wykorzystywane na poszczególnych poziomach zawarto w tablicy 2.5.

Tab. 1. Poziomy i podstawowe sposoby realizacji organizacyjnego uczenia się

Typ/Poziom Tradycyjny Empiryczny Cybernetyczny
Pracownika
 • realizacja indywidualnych planów ciągłego rozwoju kompetencji przez samokształcenie,
 • uczestnictwo w kursach i treningach.
 • zdobywanie doświadczeń poprzez praktyczne działanie,
 • rotacja personelu,
 • uczenie się na błędach,
 • kontakty bezpośrednie z klientami,
 • kontakty bezpośrednie z pracownikami innych firm
 • analiza i ocena własnych zachowań oraz próba kwestionowania założeń dotyczących pracy na stanowisku,
 • indywidualne odkrywanie wewnętrznych założeń dotyczących działania organizacji, ich analiza i ocena,
 • przekazywanie informacji napływających z otoczenia do banku danych,
 • praca nad własnymi projektami.
Zespołu
 • trening zespołu pracowniczego ukierunkowany na wzrost umiejętności działania zespołowego,
 • szkolenia prowadzone przez przełożonych i specjalistów zewnętrznych,
 • zespołowe uczenie się - między innymi przez przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy.
 • zdobywanie doświadczenia przez zespołowe działanie,
 • ćwiczenie dialogu,
 • uczenie się z doświadczeń innych: benchmarking wewnętrzny, kontakty z klientami, dostawcami, pracownikami innych organizacji, omawianie błędów i nieprawidłowości,
 • uczenie się na błędach - zespołowe porównywanie i omawianie działań skutecznych i nieskutecznych, formułowanie wniosków,
 • wprowadzanie zmian.
 • przegląd sytuacji kryzysowych i niebezpiecznych,
 • kwestionowanie założeń dotyczących funkcjonowania zespołu i jego współpracy z innymi zespołami,
 • modyfikacja wewnętrznych założeń członków zespołu poprzez poddawanie ich zespołowej ocenie,
 • wyjaśnianie, tworzenie i pogłębianie wizji przyszłości,
 • tworzenie nadmiaru pomysłów poprzez stosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów,
 • zespołowa praca nad nowymi rozwiązaniami
Organizacji
 • benchmarking funkcjonalny i zewnętrzny,
 • rozpoznawanie potrzeb klientów,
 • analizowanie tendencji rozwojowych zjawisk i procesów.
 • ciągłe gromadzenie informacji napływających z otoczenia w jednym banku danych, selekcja i dystrybucja danych wewnątrz organizacji,
 • kwestionowanie założeń dotyczących funkcjonowania organizacji (a zwłaszcza misji i strategii),
 • korzystanie z konsultantów zewnętrznych.

Źródło: (B.Mikuła 2001, s. 23) Model wdrażania i realizacji procesów organizacyjnego uczenia się przedstawiono na poniższym rysunku.

Model procesow organizacyjnego uczenia sie.gif

Źródło: (B. Mikuła 2001, s. 85)

Metody oceny efektywności organizacyjnego uczenia się

Ocena efektywności organizacyjnego uczenia się jest kluczowym narzędziem dla zarządzających, pozwalającym na monitorowanie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie mierniki i wskaźniki, które odzwierciedlają cele organizacji i jej strategię rozwoju. Możemy tu wymienić takie elementy jak wskaźniki finansowe, wskaźniki związane z efektywnością procesów, wskaźniki zadowolenia klientów oraz wskaźniki związane z rozwojem kompetencji pracowników.

Rozwój kompetencji pracowników jest kluczowy dla organizacji, ponieważ to pracownicy są głównym źródłem wiedzy i umiejętności. Istnieje wiele metod oceny rozwoju kompetencji, takich jak ocena 360 stopni, testy kompetencji, analiza wyników pracowników czy rozmowy rozwojowe. Ważne jest, aby te metody były dobrze dopasowane do celów organizacji i umożliwiały identyfikację obszarów wymagających dalszego rozwoju.

Uczenie się w zespołach ma ogromne znaczenie dla organizacji, ponieważ to właśnie w zespołach często powstaje i rozwija się nowa wiedza. Skuteczność działań związanych z uczeniem się w zespołach można ocenić na podstawie osiągniętych wyników zespołowych, poziomu zaangażowania członków zespołu czy efektywności procesu podejmowania decyzji. Istnieje wiele metod oceny skuteczności działań zespołowych, takich jak ocena wyników projektów, analiza wskaźników związanych z efektywnością zespołu czy badania satysfakcji członków zespołu.

Innowacje i zmiany są kluczowymi elementami organizacyjnego uczenia się, ponieważ to właśnie poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań organizacja rozwija się i dostosowuje do zmieniającego się otoczenia. Ocena skuteczności wprowadzania innowacji i zmian może być oparta na takich elementach jak wskaźniki innowacyjności, analiza wyników finansowych czy badania satysfakcji klientów. Ważne jest, aby oceniać zarówno proces wprowadzania zmian, jak i ich efektywność w kontekście organizacyjnego uczenia się.

Wykorzystywanie technologii w organizacyjnym uczeniu się

Wykorzystywanie technologii w organizacyjnym uczeniu się może znacznie zwiększyć efektywność tego procesu. Istnieje wiele narzędzi i platform, które wspierają uczenie się na różnych poziomach organizacji, takich jak platformy e-learningowe, systemy zarządzania wiedzą czy aplikacje mobilne. Te narzędzia umożliwiają pracownikom dostęp do materiałów szkoleniowych, udział w interaktywnych kursach czy wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi pracownikami.

Wykorzystywanie technologii w organizacyjnym uczeniu się przynosi wiele korzyści i zalet. Przede wszystkim umożliwia ono dostęp do wiedzy i materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu, co znacznie zwiększa elastyczność procesu uczenia się. Ponadto, technologia umożliwia śledzenie postępów uczestników szkoleń, personalizację treningów czy tworzenie interaktywnych i atrakcyjnych kursów. Dzięki technologii organizacje mogą również łatwo monitorować efektywność procesu uczenia się i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Implementacja i wykorzystanie technologii w procesie uczenia się wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim, organizacje muszą zapewnić odpowiednie zasoby finansowe i techniczne, aby móc wdrożyć nowe technologie. Ponadto, konieczne jest przeszkolenie pracowników w obszarze korzystania z tych technologii oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia technicznego. Warto również pamiętać o ochronie danych i prywatności użytkowników, co jest ważne przy wykorzystaniu technologii w procesie uczenia się.

Dziedzina technologii stosowanych w organizacyjnym uczeniu się dynamicznie się rozwija, pojawiają się nowe narzędzia i rozwiązania. Wśród najnowszych trendów można wymienić takie elementy jak sztuczna inteligencja w procesie uczenia się, wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w szkoleniach czy analiza danych w celu personalizacji treningów. Organizacje powinny być na bieżąco z najnowszymi trendami i nowościami w dziedzinie technologii, aby móc wykorzystać te możliwości w procesie uczenia się.

Wyzwania i strategie związane z organizacyjnym uczeniem się

Przywództwo i zaangażowanie zarządu odgrywają kluczową rolę w procesie organizacyjnego uczenia się. To liderzy organizacji powinni być głównymi promotorami uczenia się i tworzyć atmosferę, w której pracownicy są zachęcani do rozwijania swoich kompetencji i dzielenia się wiedzą. Zarząd powinien również inwestować w rozwój pracowników i zapewniać im odpowiednie zasoby, takie jak czas i budżet, aby mogli się rozwijać.

Zmiana kultury organizacyjnej jest często jednym z największych wyzwań związanych z organizacyjnym uczeniem się. Wielu organizacjom trudno jest przejść od tradycyjnego podejścia, w którym wiedza jest trzymana w tajemnicy, do kultury otwartej na dzielenie się wiedzą i uczenie się. Strategie wspierające organizacyjne uczenie się powinny koncentrować się na budowaniu atmosfery zaufania, promowaniu współpracy i wymiany wiedzy oraz nagradzaniu i uznawaniu inicjatyw związanych z uczeniem się.

Tworzenie struktur i procesów, które wspierają uczenie się na różnych poziomach organizacji, jest kluczowe dla skutecznego organizacyjnego uczenia się. Ważne jest, aby organizacja miała odpowiednie struktury, takie jak zespoły odpowiedzialne za rozwój kompetencji czy platformy umożliwiające wymianę wiedzy. Ponadto, procesy organizacyjne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zachęcać pracowników do uczenia się i rozwijania swoich kompetencji.

Komunikacja jest kluczowym elementem organizacyjnego uczenia się, ponieważ to właśnie poprzez komunikację pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Ważne jest, aby organizacja stworzyła odpowiednie środowisko i narzędzia, które ułatwiają komunikację i wymianę wiedzy między pracownikami. Komunikowanie się powinno być otwarte, bezbarierowe i promować dialog oraz refleksję.


Organizacyjne uczenie sięartykuły polecane
Zachowanie organizacyjneRole agenta zmianyStrategia personalnaZarządzanie zasobami ludzkimi wg PMBOKTest predyspozycji zawodowychAgent zmianyControlling personalny w zarządzaniu jakościąZarządzanie personelemZarządzanie wiedzą w negocjacjach

Bibliografia

 • Batorski J. (1999), Ocena zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się
 • Mikuła B. (2001), W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak