Opcja strategiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Opcja strategiczna
Polecane artykuły


Opcja strategiczna - jeden z kilku wariantów, rozwiązań określonego zadania lub celu.

Preferowana czy przyjęta przez społeczność przedsiębiorstwa opcja strategiczna powinna być dla specjalistów od planowania podstawą do opracowania strategii. Taka strategia jest projektem przedstawiającym cele i zadania długookresowe oraz zamierzenia doprowadzające do osiągnięcia założonych celów, a więc zawierających pakiet środków zapewniających ich osiągnięcie, w sposób umożliwiający redukcję ryzyka i zwiększenie szans powodzenia.

Zarządzanie strategiczne oraz projektowanie strategii wymaga podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji. Decyzje te, by mogły być logiczne, wymagają od kierownictwa dokładnego zapoznania się z sytuacją decyzyjną i stworzenia kilku możliwych do realizacji opcji strategicznych. Każda z opcji strategicznych powinna być dokładnie analizowana, w celu jej oceny i wyboru jednej z nich.

Ocena opcji strategicznych

Każda opcja strategiczna powinna być oceniona pod względem:

  • wykonalności strategii - warunek konieczny, jaki powinna spełniać opcja strategiczna,
  • zgodności z misją przedsiębiorstwa i celami strategicznymi,
  • zbieżności z innymi strategiami,
  • elastyczności względem zmieniającego się otoczenia,
  • akceptowalności przez strony zainteresowane,
  • zapewnienia przewagi konkurencyjnej,
  • czasowości.

Ocena opcji strategicznych względem powyższych kryteriów pozwala na wybór wariantu optymalnego w danych warunkach oraz na opracowanie strategii wytyczającej drogę, którą firma chce kroczyć i stale ją doskonalić. Ocena ta pozwala odpowiedzieć na pytania o konkretne możliwości działania firmy, przewidywane zmiany, środki potrzebne do realizacji zadań i ich alokację, oraz pozycję firmy w przyszłości. Dobrze wybrana opcja strategiczna powinna być odpowiedzią na przyszłe szanse organizacji.

Bibliografia

  • J. Machaczka Podstawy zarządzania. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005
  • K. Obłój Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1993
  • B. Gliński, B.R. Kuc, P. Szczepankowski, Zarządzanie strategiczne.Wyd. KEY TEXT, Warszawa 1996

Autor: Marta Niemiec-Fiutowska