Badanie wykonalności projektu

Z Encyklopedia Zarządzania

Badanie wykonalności projektu to faza, do której przystępujemy po sporządzeniu listy potrzeb przygotowywanego projektu.

Studia wykonalności pozwalają firmom określić i zorganizować wszystkie niezbędne szczegóły, aby firma mogła istnieć. Studium wykonalności pomaga zidentyfikować problemy logistyczne i prawie wszystkie problemy związane z biznesem, a także ich łagodzenie i rozwiązania. Studia wykonalności mogą również prowadzić do opracowania strategii marketingowych, które przekonałyby inwestorów lub bank, że inwestowanie w biznes jest mądrym wyborem. Studium wykonalności należy do kompleksowej metody, określającej szanse, problemy czy korzyści i koszty które mogą wystąpić w projekcie. Dzięki określeniu powyższych mozliwe jest zdefiniowanie wariantów realizacji oraz stwierdzenie, czy założony projekt jest możliwy do wykonania. Poniżej opisane elementy, pokazują iż właśnie kompleksowość jest najważniejszym aspektem wykonalności projektu, głównie dzięki możliwości wyeliminowania słabszego, a wybranie nejlepszego wariantu do wykonania projektu.

TL;DR

Badanie wykonalności projektu to proces oceny wszystkich aspektów związanych z projektem, takich jak technologia, ekonomia, prawo, operacje i planowanie. Badanie to pomaga firmom zidentyfikować ograniczenia i korzyści projektu oraz podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące jego realizacji. Przeprowadzenie studium wykonalności przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa koncentracji zespołów projektowych, identyfikacja nowych możliwości i ograniczenie ryzyka biznesowego.

Elementy badania wykonalności projektu

Studium wykonalności ocenia potencjał projektu do osiągnięcia sukcesu; w związku z tym postrzegana obiektywność jest ważnym czynnikiem wiarygodności badania dla potencjalnych inwestorów i instytucji kredytowych kredytowych. Istnieje pięć rodzajów studiów wykonalności - oddzielne obszary, które analizuje studium wykonalności. Te 5 rodzajów studiów wykonalności należy do jednego z etapów w najbardziej popularnerj w badaniu wykonalności - metody TELOS. Metoda ta proponuje zetknięcie potencjalnych możliwości z ich ograniczeniami, takimi jak:

 • Techniczna wykonalność - niniejsza ocena koncentruje się na zasobach technicznych dostępnych dla organizacji. Pomaga organizacjom określić, czy zasoby techniczne odpowiadają zdolności i czy zespół techniczny jest zdolny do przekształcania pomysłów w działające systemy. Techniczna wykonalność obejmuje również ocenę sprzętu, oprogramowania i innych wymagań technologicznych proponowanego systemu. Jako wyolbrzymiony przykład, organizacja nie chce próbować umieszczać transporterów Star Trek w ich budynku - obecnie projekt ten nie jest technicznie wykonalny.
 • Wykonalność ekonomiczna - ocena ta zazwyczaj obejmuje analizę kosztów / korzyści projektu, pomagając organizacjom w określeniu rentowności, kosztów i korzyści związanych z projektem przed przyznaniem środków finansowych. Służy również jako niezależna ocena projektu i zwiększa wiarygodność projektu - pomagając decydentom określić pozytywne korzyści ekonomiczne dla organizacji, które zapewni projekt.
 • Wykonalność prawna - w ramach tej oceny bada się, czy jakikolwiek aspekt proponowanego projektu jest sprzeczny z wymogami prawnymi, takimi jak przepisy dotyczące stref, ustawy o ochronie danych lub ustawy o mediach społecznościowych. Załóżmy, że organizacja chce wybudować nowy budynek biurowy w określonej lokalizacji. Studium wykonalności może ujawnić, że idealna lokalizacja organizacji nie jest przeznaczona dla tego rodzaju działalności. Organizacja ta właśnie zaoszczędziła wiele czasu i wysiłku, ucząc się, że ich projekt nie był możliwy od samego początku.
 • Wykonalność operacyjna - ocena ta obejmuje przeprowadzenie analizy w celu przeanalizowania i ustalenia, czy - i jak dobrze - potrzeby organizacji mogą zostać zaspokojone poprzez ukończenie projektu. Operacyjne analizy wykonalności analizują również, w jaki sposób plan projektu spełnia wymagania określone w fazie analizy wymagań rozwoju systemu.
 • Wykonalność planowa - ta ocena jest najważniejsza dla powodzenia projektu; w końcu projekt zakończy się niepowodzeniem, jeśli nie zostanie ukończony na czas. Planując wykonalność projektu, organizacja szacuje, ile czasu zajmie ukończenie projektu.

Ograniczenia w badaniu wykonalności projektu

Po zbadaniu wszystkich tych obszarów studium wykonalności pomaga zidentyfikować wszelkie ograniczenia, z którymi może zmierzyć się proponowany projekt, w tym:

 1. Techniczne - ustalić bieżące możliwości przedsiębiorstwa w danej dziedzinie, a następnie porównać je z wymaganiami technicznymi, które musimy spełnić.
 2. Finansowe - stwierdzić czy jest się w posiadaniu wystarczającej kwoty pieniężnej do prawidłowego wykonania zadań, uwzględnić koszty bieżących operacji oraz stałe koszty utrzymania, w razie potrzeby sporządzić analizę dochodowo-kosztową.
 3. Operacyjne - zdefiniować w jakim stopniu projekt pasuje do zwykłej działalności firmy, zwrócić uwagę także na kwestie operacyjne dotyczące oddziałów, sekcji, filii danej firmy.
 4. Geograficzne - pojawiają się gdy udziałowcy projektu (Ci, na kogo projekt wpływa w jakikolwiek sposób) oraz członkowie zespołu są rozproszeni w terenie - występuje wtedy trudność koordynowania działań, a niektóre zadania są niewykonalne.
 5. Czasowe - określenie ram czasowych w jakich projekt jest możliwy do wykonania; stwierdzenie czy czas nie jest za długi lub za krótki można sprawdzić porównując nasz projekt z projektem podobnym, już zrealizowanym. Gdy mamy do czynienia z nierealnym terminem realizacji, można go osiągnąć zmieniając strategię, zakres czy zasoby projektu.
 6. Zasobowe - ustalić czy jesteśmy w posiadaniu odpowiedniej ilości zasobów oraz czy w razie potrzeby dane zasoby będą dla nas dostępne, abyśmy byli zdolni do prawidłowego wykonania prac. Należy także pamiętać o czynnikach dodatkowych, charakterystycznych dla danych zasobów jak np. umiejętności (przy zasobach ludzkich), wydajność czy jakość (przy zasobach potrzebnych do budowy).
 7. Prawne - wykluczyć jakąkolwiek sprzeczność z prawem zaistniałą w ramach projektu, która wynikałaby z niezgodności z obowiązującymi ustawami i umowami.
 8. Polityczne - unikanie konfliktów projektu z innymi, nawet konkurencyjnymi przedsiębiorstwami oraz z politykami. Można dokonać oceny wykonalności politycznej poprzez niektóre formy zarządzania ryzykiem lub zarządzania portfolio.

Korzyści przeprowadzenia badania wykonalności

Znaczenie studium wykonalności opiera się na chęci organizacyjnej, aby "zrobić to dobrze" przed zaangażowaniem zasobów, czasu lub budżetu. Studium wykonalności może odkryć nowe pomysły, które mogą całkowicie zmienić zakres projektu. Najlepiej jest dokonać tych ustaleń z góry, niż wskoczyć i dowiedzieć się, że projekt po prostu nie zadziała. Przeprowadzenie studium wykonalności jest zawsze korzystne dla projektu, ponieważ daje on Państwu i innym zainteresowanym stronom jasny obraz proponowanego projektu. Do głównych korzyści wykonania metody badania wykonalności zaliczyć można:

 • Poprawę koncentracji zespołów projektowych
 • Identyfikację nowych możliwości
 • Dostarczanie cennych informacji na temat decyzji "idź / nie"
 • Ograniczanie możliwości biznesowych
 • Określanie uzasadnionych powodów podjęcia projektu
 • Zwiększanie wskaźnika sukcesu, oceniając wiele parametrów
 • Wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących projektu
 • Identyfikację powodów, dla których nie należy kontynuować


Badanie wykonalności projektuartykuły polecane
Studium wykonalnościPlanRozpoczynanie projektuScenariusze możliwych zdarzeńPCM - Etap oceny i audytuZarządzanie zmianą w projekciePlanowanieIdentyfikacja i ocena zagrożeń i szansControlling strategiczny

Bibliografia

 • Bogucki D. (2016), Studium Wykonalności, Poradnik, Presscom, Wrocław
 • Bogucki D. (2017), Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów ICT, PTI Presscom, Warszawa
 • Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice
 • Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Trocki M. (2013), Ocena projektów - koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa


Autor: Małgorzata Budziosz, Anna Węgrzyn