PCM - Etap oceny i audytu

Z Encyklopedia Zarządzania
PCM - Etap oceny i audytu
Polecane artykuły


Etap oceny i audytu jest piątą fazą cyklu życia projektu zgodnie z PCM (ang. Project Cycle Management). Polega na ocenianiu czynności, będących odpowiedzialnością innej strony, oraz wyrażania wniosków, dla użytkowników o ocenianej czynności.

W trakcie realizacji projektu dokonuje się oceny, aby upewnić się że projekt przebiega zgodnie z oczekiwaniami.. W niektórych przypadkach, np. przy projektach rządowych okresowe audyty mogą być przewidziane jako część ogólnego kontraktu. W każdym wypadku, zewnętrzny audyt powinien zapewnić komfort partnerom projektu, że stosowany jest efektywny proces zarządzania projektem i, że projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.

Kryteria oceny efektywności zmian w dziedzinie organizacji i zarządzania to cechy poddawanych tym zmianom obiektów, które charakteryzują ich strukturę, sposób funkcjonowania, nakłady i wyniki, a które jednocześnie podlegają wpływowi wprowadzonych zmian.

Poprawna i rzetelna ocena projektów powinna dotyczyć wszystkich projektów realizowanych w firmie, zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych, wymagających większego lub mniejszego zaangażowania zasobów.

Kluczowe aspekty oceny projektów

 • Przesłanki strategiczne - cel projektu musi być zgodny z celami strategicznymi przedsiębiorstwa
 • Cele ekonomiczne i pozaekonomiczne - ocena projektu musi uwzględniać przesłanki ekonomiczne jak również cele i ograniczenia pozaekonomiczne
 • Kryteria finansowe i pozafinansowe - porównanie osiąganych efektów i wymaganych nakładów finansowych oraz sprawdzenie czy ta relacja spełnia wymagania inwestorów
 • Ryzyko i niepewność - ocena projektów odbywa się w oparciu o prognozy, a realizacja odbywa się w warunkach zmiennych i nieprzewidywalnych. Ocena powinna uwzględniać różne źródła i rodzaje ryzyka i niepewności
 • Jakość danych i ich porównywalność - porównywanie kosztów i korzyści w różnych okresach czasu, co wymaga uwzględnienia zmiany wartości pieniądza w czasie oraz wpływu inflacji
 • Współzależność projektów - należy wziąć pod uwagę, czy analizowane projekty będą realizowane niezależnie, czy są komplementarne, lub się wzajemnie wykluczają

Rodzaje ocen projektów

Z punktu widzenia celów i zakresu oceny:

 • Ocena bezwzględna - pozwala stwierdzić, czy projekt jest opłacalny i czy powinien być kierowany do realizacji
 • Ocena względna - ma na celu stworzenie rankingu projektów

Ze względu na moment przeprowadzenia oceny:

 • Ocena prospektywna - odbywa się na etapie wstępnym
 • Ocena retrospektywna - odbywa się po zakończeniu projektu

Z punku widzenia czasu realizacji:

 • Ocena projektów krótkoterminowych - o czasie realizacji krótszym niż jeden rok
 • Ocena projektów długoterminowych - wymaga bardziej zaawansowanych metod oceny efektywności, tzw. metod dynamicznych

Bibliografia

Autor: Agata Rąba