Metody pracy zdalnej

Z Encyklopedia Zarządzania

Praca w zespole projektowym (praca grupowa) jest obok networkingu i teleworkingu jedna z form pracy w organizacji wirtualnej, którą to definiuje się jako dynamiczne narzędzie zarządzania oparte na sieciach komputerowych i możliwościach korzystania z banków informacyjnych (np. Internet) dla poprawy wydajności i efektywności w rzeczywistej organizacji będącym współczesnym sposobem rozwiązywania problemów. Sama praca grupowa dotyczy kooperacji z innymi organizacjami lub współdziałaniu autonomicznych grup wewnątrz organizacji w celu realizacji innowacyjnego projektu.

W zespołach wirtualnych ze względu na znaczne oddalenie uczestników brak bezpośredniego kontaktu. W tradycyjnych grupach łatwo możemy obserwować i wyrabiać sobie pogląd na to, czy uczestnicy są zainteresowani, czy maja motywacje i czy zależy im na tym, aby odegrać swoją rolę. W zespołach wirtualnych jest to niewątpliwie trudniejsze, a więc istnieją pewne wymagania dotyczące komunikacji tak, aby była ona:

 • Przewidywalna,
 • Treściwa,
 • Na czas.

Wynika z tego, że musimy przede wszystkim zapewnić regularny przepływ informacji w obrębie zespołu wirtualnego, komunikacja powinna odbywać się na bieżąco, aby uniknąć pojawiających się nagle i zaskakujących spraw. Podczas pracy w zespole wirtualnym ważne jest to, aby komunikaty jasno przedstawiały pogląd na daną kwestie i poprzedzone wcześniejszymi uzgodnieniami, co do szybkości nadania odpowiedzi, wysyłane były w terminie. W większości wypadków tworzy się zespoły wirtualne do wykonywania konkretnego zadania a po jego zakończeniu grupa ulega rozwiązaniu. Wynika z tego, że członkostwo w danej grupie będzie zajęciem w niepełnym wymiarze czasu, wykonywanym obok głównej pracy.

Realizacja projektów w XXI wieku wymaga narzędzi informatycznych wspierających każde rozwiązanie. Można stosować bardzo wyrafinowane narzędzia, jak i wspierać się narzędziami biurowymi takimi jak chociażby Excel. Dobór aplikacji zależy od skali organizacji lub projektu.

Narzędzia wykorzystywane w zdalnej pracy to głównie komputery PC i oprogramowanie do nich. Często jednak do pracy wystarczą urządzenia przenośne - palmtopy. Niezbędne jest oprogramowanie typu unified messaging - integrujące komunikację faksową, telefoniczną i e-mailową oraz pakiety wspierające pracę grupową. Pożądane jest także oprogramowanie umożliwiające przejmowanie zdalnej kontroli z domu nad komputerami znajdującymi się w biurze. Oferta obejmuje wiele narzędzi klasy PIM (Personal Information Manager), ułatwiających zarządzanie informacją.

Zalety i wady

Z praca wirtualną wiąże się wiele pozytywnych jak i negatywnych aspektów zarówno dla kierującego projektem jak i wykonawców:

Korzyści

 • Spadek kosztów firmy przypadające na jednego pracownika,
 • Redukcja i spadek kosztów utrzymania powierzchni lokalowej,
 • Ogromne zmniejszenie kosztów przejazdu,
 • Wzrost efektywności i jakości pracy a zarazem, odpowiedzialności i satysfakcji,
 • Dowolnie regulowany czas pracy,
 • Możliwość udziału w projekcie osób, które z różnych względów nie mogłyby pracować w określonym miejscu lub czasie.

Wady

 • Duże koszty przy uruchamianiu projektu (komputery, modemy, telefony, koszty połączeń, zabezpieczenia przesyłanych danych),
 • Zanik więzów międzyludzkich,
 • Problemy monitoringu i nadzoru pracy.

Komunikacja w pracy zdalnej

Wymagania dotyczące komunikacji

W pracy zdalnej, skuteczna komunikacja odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywności i sukcesu projektów. Istnieje kilka kluczowych wymagań, które należy uwzględnić, aby zapewnić odpowiednią komunikację w pracy zdalnej.

Przewidywalność jest niezwykle ważna w pracy zdalnej. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, kiedy oczekuje się od niego komunikacji i jak często powinien raportować postępy. Przewidywalne harmonogramy i wytyczne dotyczące komunikacji pomagają utrzymać tempo pracy i zapewniają, że wszyscy są na tym samym etapie.

Treściwość jest równie istotna. W pracy zdalnej czas często jest ograniczony, dlatego każda wiadomość powinna być jasna, zwięzła i konkretna. Właściwie sformułowane pytania i odpowiedzi pomagają uniknąć nieporozumień i przyspieszają proces podejmowania decyzji.

Czasowość to kolejny kluczowy element komunikacji w pracy zdalnej. Odpowiedzi na pytania, wnioski i informacje powinny być udzielane w odpowiednim czasie. Opóźnienia mogą prowadzić do zastoju w pracy zespołowej i opóźnień w realizacji projektów.

Regularność komunikacji jest kluczowa dla utrzymania płynnego przepływu informacji w pracy zdalnej. Regularne spotkania zespołu, raportowanie postępów i aktualizowanie innych członków zespołu są niezbędne, aby uniknąć nagłych i zaskakujących spraw.

Regularne spotkania zespołu mogą obejmować cotygodniowe lub codzienne wideokonferencje, podczas których członkowie zespołu mogą podzielić się swoimi postępami, zadawać pytania i omawiać bieżące wyzwania. Raportowanie postępów to na przykład pisemne sprawozdania, które są regularnie wysyłane do całego zespołu w celu aktualizacji o postępach i osiągniętych wynikach. Regularne aktualizacje pomagają w utrzymaniu świadomości postępów projektu i umożliwiają identyfikację ewentualnych problemów na wczesnym etapie.

Różnice językowe, kulturowe i czasowe

W globalnym środowisku, w którym praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, konieczne jest radzenie sobie z różnicami językowymi, kulturowymi i czasowymi. Różnice językowe mogą prowadzić do nieporozumień i utrudniać efektywną komunikację. Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu mieli pełne zrozumienie języka używanego w komunikacji i aby wszyscy byli w stanie wyrazić się jasno i precyzyjnie.

Różnice kulturowe mogą również wpływać na komunikację w pracy zdalnej. Różne kultury mają różne oczekiwania dotyczące sposobu komunikacji, stylu pracy i hierarchii. Ważne jest, aby zrozumieć i szanować różnice kulturowe, aby uniknąć konfliktów i zapewnić skuteczną współpracę zespołową.

Różnice czasowe mogą stwarzać wyzwanie w pracy zdalnej, zwłaszcza gdy członkowie zespołu znajdują się w różnych strefach czasowych. Ważne jest, aby ustalić wspólne godziny pracy, w których wszyscy członkowie zespołu są dostępni i mogą komunikować się na żywo. Ważne jest również, aby być elastycznym i dostosować się do różnic czasowych, aby umożliwić efektywną komunikację i współpracę.

Izolacja społeczna i brak kontaktu z innymi członkami zespołu

Praca zdalna może prowadzić do izolacji społecznej i braku kontaktu z innymi członkami zespołu. Brak codziennych interakcji twarzą w twarz i możliwości spontanicznych rozmów może wpływać na atmosferę w zespole i utrudniać komunikację.

Aby rozwiązać ten problem, ważne jest, aby zespół korzystał z różnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje, czaty grupowe i platformy do współpracy online. Regularne spotkania zespołu na żywo, w których członkowie zespołu mają okazję do rozmów na różne tematy, mogą również pomóc w budowaniu więzi zespołowych i umożliwić bardziej otwartą komunikację.

Samozarządzanie i równowaga między pracą a życiem prywatnym

Wymagania samozarządzania w pracy zdalnej

Praca zdalna, bez względu na branżę czy stanowisko, wymaga od pracowników wyjątkowej samodyscypliny i umiejętności samozarządzania. Jednym z głównych wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć, jest brak bezpośredniego nadzoru ze strony przełożonych. W takiej sytuacji, to pracownicy sami odpowiadają za organizację swojej pracy i terminowe wykonanie zadań.

Aby efektywnie pracować zdalnie, niezbędne jest utrzymanie wysokiej samodyscypliny. Pracownik musi być w stanie zapanować nad swoimi czasami i priorytetami. Samozarządzanie obejmuje planowanie swoich działań, tworzenie listy zadań do wykonania, a także ustalanie realistycznych terminów. Ważne jest również umiejętne rozdzielanie czasu na różne zadania, aby uniknąć nadmiernego obciążenia lub zaniedbywania ważnych aspektów pracy.

Kolejnym wyzwaniem, z którym spotykają się pracownicy pracujący zdalnie, jest utrzymanie skupienia i motywacji. Praca w domowym środowisku może być pełna rozproszeń, takich jak domowe obowiązki, rodzina czy media społecznościowe. Aby skutecznie pracować, niezbędne jest wypracowanie strategii radzenia sobie z tymi rozproszeniami. Przykładem może być tworzenie dedykowanego miejsca pracy, eliminowanie czynników zakłócających uwagę, a także korzystanie z technik koncentracji, takich jak metoda pomodoro.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym w pracy zdalnej

Praca zdalna może stwarzać wyjątkową szansę na utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Pracownicy mają większą elastyczność w kształtowaniu swojego harmonogramu pracy, co pozwala im na dostosowanie jej do swoich prywatnych potrzeb i zobowiązań.

Ważne jest zrozumienie znaczenia utrzymania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Nadmierność w jednej sferze życia może prowadzić do wypalenia zawodowego, a także negatywnie wpływać na życie osobiste. Dlatego warto dążyć do znalezienia równowagi, która pozwoli na skuteczne wykonywanie obowiązków zawodowych i czerpanie radości z życia prywatnego.

Elastyczny harmonogram pracy jest jedną z największych korzyści, jakie niesie za sobą praca zdalna. Możliwość pracy w różnych godzinach dnia pozwala pracownikom na dostosowanie swojego czasu pracy do swoich najbardziej produktywnych momentów. Można skorzystać z porannego spokoju, zająć się domowymi sprawami w ciągu dnia, a następnie skoncentrować się na pracy wieczorem. Taka elastyczność pozwala na lepsze wykorzystanie czasu i zwiększenie efektywności pracy.

Współpraca i relacje w pracy zdalnej

Budowanie więzi i utrzymanie relacji

Aby zbudować więzi między członkami zespołu pracującymi zdalnie, konieczne jest organizowanie regularnych spotkań online oraz spotkań twarzą w twarz. Spotkania online mogą obejmować konferencje wideo, czaty lub wideokonferencje. Dzięki nim pracownicy będą mieli możliwość wymiany poglądów, omówienia bieżących spraw i podtrzymania poczucia wspólnoty. Spotkania twarzą w twarz, choć mniej częste, są ważne dla naprawdę pogłębionej komunikacji i nawiązania bliższej relacji. Mogą to być regularne spotkania na terenie firmy lub organizowane okazjonalnie, na przykład podczas wyjazdów integracyjnych.

Wykorzystanie narzędzi do komunikacji i współpracy online jest kolejnym kluczowym aspektem utrzymania relacji w pracy zdalnej. Istnieje wiele narzędzi, które ułatwiają komunikację i współpracę na odległość, takie jak Slack, Microsoft Teams, Google Hangouts czy Trello. Dzięki nim pracownicy mogą komunikować się na bieżąco, dzielić się informacjami, koordynować projekty i wspólnie pracować nad dokumentami. Warto dbać o to, aby wszyscy członkowie zespołu mieli dostęp do tych narzędzi i były odpowiednio przeszkoleni w ich obsłudze.

Wyzwania i strategie dotyczące współpracy w pracy zdalnej

Praca zdalna niesie ze sobą pewne wyzwania, które mogą wpływać na współpracę w zespole. Jednym z problemów jest izolacja społeczna i brak poczucia przynależności do zespołu. Pracownicy zdalni często nie mają możliwości spontanicznych rozmów przy kawie czy wspólnego obiadu, co może prowadzić do utraty więzi i utrudniać efektywną współpracę. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy organizowali okazjonalne spotkania, wyjazdy integracyjne czy team-buildingi, które pozwolą członkom zespołu na bliższe poznanie się i zbudowanie więzi.

Innym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiednich narzędzi i platform do komunikacji i współpracy online. Brak dostępu do niezbędnych narzędzi lub korzystanie z nieefektywnych platform może utrudniać pracę i prowadzić do frustracji pracowników. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy dostarczali pracownikom odpowiednie narzędzia, takie jak komunikatory, platformy do zarządzania projektami czy systemy do współdzielenia dokumentów. Ponadto, warto inwestować w regularne szkolenia, które pomogą pracownikom w wydajnym korzystaniu z tych narzędzi.

Współpraca i utrzymanie relacji są kluczowymi elementami pracy zdalnej. Budowanie więzi i korzystanie z odpowiednich narzędzi oraz strategii są niezbędne do zapewnienia efektywnej współpracy na odległość. Pracodawcy powinni inwestować w organizowanie regularnych spotkań online i twarzą w twarz, jak również w dostarczanie odpowiednich narzędzi i platform do komunikacji i współpracy online. Dzięki temu pracownicy będą mieli możliwość nawiązania i utrzymania relacji, co wpłynie pozytywnie na efektywność pracy zdalnej.

Zapewnienie odpowiednich polityk i procedur

Wytyczne korzystania z narzędzi i oprogramowania

Przy pracy zdalnej, ważne jest, aby pracownicy mieli dostęp do odpowiednich narzędzi i oprogramowania, które umożliwią im efektywną komunikację i wykonywanie swoich obowiązków. W ramach polityk i procedur dotyczących pracy zdalnej, należy określić wytyczne korzystania z tych narzędzi i oprogramowania.

Pracownicy powinni być poinstruowani, jak korzystać z różnych narzędzi, takich jak platformy do wideokonferencji, komunikatory internetowe czy systemy do udostępniania plików. Wskazówki dotyczące używania tych narzędzi mogą obejmować zasady dotyczące tworzenia kont, zarządzania dostępem do plików czy zachowania w trakcie wideokonferencji.

Dodatkowo, polityki dotyczące pracy zdalnej powinny zawierać wytyczne dotyczące oprogramowania. Pracownicy powinni być informowani o konieczności korzystania z legalnego oprogramowania oraz o zasadach dotyczących instalacji nowych programów na swoich urządzeniach. Ważne jest również, aby pracownicy byli świadomi polityki licencjonowania oprogramowania i przestrzegali jej zawsze, gdy pracują zdalnie.

Polityki bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo informacji jest jednym z najważniejszych aspektów pracy zdalnej. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, polityki dotyczące pracy zdalnej powinny zawierać wytyczne dotyczące ochrony informacji.

Pracownicy muszą być świadomi zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i wiedzieć, jak chronić dane firmowe. Polityki bezpieczeństwa informacji powinny zawierać wytyczne dotyczące haseł, takie jak zasady dotyczące długości i skomplikowania haseł oraz zalecenia dotyczące regularnej zmiany haseł. Pracownicy powinni być również edukowani na temat phishingu i innych metod ataków cybernetycznych, aby nie podawać poufnych informacji osobom trzecim.

Ważnym elementem polityk bezpieczeństwa informacji jest również określenie zasad dotyczących korzystania z sieci Wi-Fi. Pracownicy powinni wiedzieć, że korzystanie z publicznych, niezabezpieczonych sieci Wi-Fi może narazić firmę na ryzyko wycieku poufnych danych. Polityki dotyczące pracy zdalnej powinny zalecać korzystanie z bezpiecznych sieci VPN, które zapewnią szyfrowanie danych i ochronę przed atakami.

Polityki ochrony prywatności

Kolejnym istotnym aspektem pracy zdalnej jest ochrona prywatności pracowników. Polityki dotyczące pracy zdalnej powinny zawierać wytyczne dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Pracownicy powinni być informowani o tym, jakie informacje są gromadzone i przetwarzane podczas pracy zdalnej oraz w jaki sposób są wykorzystywane. Polityki ochrony prywatności powinny zawierać również zasady dotyczące przechowywania i udostępniania danych osobowych, tak aby zapewnić ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Ważnym elementem polityk ochrony prywatności jest również określenie, kto ma dostęp do danych osobowych pracowników. Polityki dotyczące pracy zdalnej powinny precyzować, że dostęp do danych osobowych powinien mieć jedynie odpowiednio upoważniony personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawidłowe wdrożenie polityk i procedur dotyczących pracy zdalnej jest kluczowe dla zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa tego modelu pracy. Wytyczne korzystania z narzędzi i oprogramowania, polityki bezpieczeństwa informacji oraz polityki ochrony prywatności stanowią niezbędne elementy, które należy uwzględnić w tych politykach. Pracownicy powinni być odpowiednio poinformowani i przeszkoleni, aby w pełni wykorzystać potencjał pracy zdalnej i jednocześnie chronić interesy firmy.


Metody pracy zdalnejartykuły polecane
Przyczyny tworzenia zespołów projektowychSerwisdeskZespół wirtualnyStruktura liniowaTeamwarePrzedstawiciel handlowyTelekonferencjaStruktura organizacyjna a projektyScrum of scrums

Bibliografia

 • Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu, Placet, Warszawa
 • Robson M. (2005), Grupowe rozwiązywanie problemów problemów, PWE, Warszawa


Autor: Jadwiga Dudzińska