Lean Six Sigma

Z Encyklopedia Zarządzania

Lean Six Sigma wedlug ASQ (The American Society of Quality) to oparta na faktach, oraz danych filozofia doskonalenia, która zapobiega powstawaniu defektów produktu poprzez wykrywanie ich i ciągle doskonalenie procesów. Zapewnia satysfakcję klientów i skupia się na efekcie końcowym (produkcie finalnym) zmniejszając zmienność procesu, marnotrawstwo i czas cyklu, jednocześnie promując korzystanie ze standaryzacji i przepływu pracy, tworząc w ten sposób przewagę konkurencyjną. Ma zastosowanie wszędzie, gdzie procesy cechują się brakiem powtarzalności oraz tam gdzie istnieje marnotrawstwo. Według tej filozofii każdy pracownik powinien być zaangażowany w przebieg oraz doskonalenie procesu". Lean Six Sigma (LSS) wywodzi się bezpośrednio z połączenia metodologii Lean oraz Six Sigma, dając większe korzyści niż w wypadku stosowania tych metodologii osobno.

TL;DR

Lean Six Sigma to filozofia doskonalenia procesów, która łączy metody Lean i Six Sigma. Lean koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i tworzeniu wartości, podczas gdy Six Sigma ma na celu redukcję defektów i zmniejszenie zmienności procesu. Kombinacja tych dwóch metod daje organizacjom większe korzyści. Lean Six Sigma ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje brak powtarzalności procesów i marnotrawstwo. Metoda Lean eliminuje osiem rodzajów marnotrawstwa, natomiast Six Sigma dąży do osiągnięcia procesu o minimalnej liczbie defektów. Stosowanie Lean Six Sigma przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztów, poprawa efektywności i zwiększenie efektywności zespołu.

Geneza LSS

Korzeni Lean Six Sigma, można szukać w roku 1986 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki gdy motorola zaczęła tworzyć i wdrażać model biznesowy mogący konkurować z modelem biznesowym Kaizen w Japonii. Od czasów drugiej wojny światowej Japonia przeżywała boom gospodarczy, a produkty japońskie w tym czasie miały wyższą jakość niż amerykańskie. W latach 90. Allied Signal zatrudnił Larry'ego Bossidy'ego i wprowadził Six Sigma do przemysłu ciężkiego. Jednocześnie Jack Welch rozpoczął implementację modelu Six Sigma w General Electric. Pierwsza koncepcja Lean Six Sigma została stworzona w 2003 roku i ukazała się w książece: "Leaning into Six Sigma: The Path to integration of Lean Enterprise and Six Sigma" autorstwa: Barbary Wheat, Chuck Mills, Mike Carnell (B. Wheat, C. Mills, M. Carnell (2003) s. 58-73)

Lean w kontekście LSS

Lean to systematyczne podejście do zmniejszania lub eliminowania działań, które nie tworzą wartości dodanej. Podkreśla usuwanie nieefektywnych działań w procesie i podejmowanie jedynie działań które tworzą wartość. Metoda Lean zapewnia wysoką jakość oraz satysfakcję klienta. W każdym procesie prawie 80-85% działań nie tworzy wartości dodanej, zatem celem podejścia Lean jest zidentyfikowanie tych działań w procesie. Lean używa specjalnych narzędzi do odchudzania, aby je wyeliminować lub zredukować, dzięki czemu poprawia wydajność procesu. Lean pomaga w:

Skracaniu trwania cyklu procesu,
Optymalizacji czasu dostawy produktu lub usługi,
Zmniejszaniu lub Wyeliminowaniu możliwości powstawania defektów,
Zmniejszaniu poziomu zapasów i optymalizacji zasobów.

Korzystając z Lean można eliminować 8 rodzajów marnotrawstwa, określanych z języka angielskiego akronimem DOWNTIME (od pierwszych liter każdego rodzaju marnotrawstwa).

 • Defects - Wady - Dodatkowe nakłady potrzebne na identyfikację, naprawianie błędów, złomowanie elementów.
 • Overproduction - Nadprodukcja - Produkowanie w większym stopniu niż potrzebuje klient lub proces końcowy.
 • Waiting - Oczekiwanie - Czas bezczynności generowany, gdy materiał, informacje, ludzie lub sprzęt nie jest gotowy. Obejmuje to długi czas przygotowania do pracy w produkcji lub nadmiernie wysoki czas przetwarzania danych w branży usługowej.
 • Non - Utilized Talent - Niewykorzystane talenty - Niewystarczające wykorzystanie umiejętności i kreatywności zasobów ludzkich.
 • Transportation - Transport - Przenoszenie produktów, sprzętu, materiałów z jednego miejsca do drugiego bez dodawania wartości do końcowego produktu lub usługi.
 • Inventory - Magazynowanie - Niepotrzebne / Niepożądane magazynowanie lub przechowywanie informacji i / lub materiałów
 • Motion - Ruch - Niepotrzebny ruch ludzi lub maszyn, który wymaga czasu i energii.
 • Extra Processing - Dodatkowe przetwarzanie - Kroki procesu, które nie kreują wartości dodanej dla produktu lub usługi, w tym wykonywanie pracy wykraczających poza specyfikację klienta. Tworzenie produktów/usług o większej jakości niż wymagana.

Pryncypia Lean

 • Zdefiniowanie wartości: klient definiuje wartość produktu lub usługi.
 • Mapowanie strumieni wartości: Mapowanie strumienia wartości pokazuje kroki procesu przepływu pracy dla produktu lub usługi. Mapowanie strumienia wartości pomaga zidentyfikować i wyeliminować działania NVA (Non-Value Added - nie tworzące wartości dodanej). To ostatecznie pomaga zmniejszyć opóźnienia w procesie, a tym samym poprawia jakość produktu / usługi.
 • Stworzenie ciągłego przepływ: zapewnienie ciągłość przepływu w produkcji produktu lub usługi.
 • Stworzenie systemu "zasysania": stworzenie metody zasysania ( z ang. Pull ), czego efektem jest tworzenie produktu/usługi tylko w sytuacji gdy zaistnieje realne zapotrzebowanie na dany produkt/usługę. Jest to ściśle powiązane z metodą JIT (Just in time)
 • Ciągłe doskonalenie : Konsekwentne dążenie do udoskonalenia istniejących procesów biznesowych, aby zaspokoić stale zmieniające się potrzeby klientów.

Najważniejsze narzędzia Lean

Six Sigma w kontekście LSS

Six Sigma to metoda zapewniająca organizacjom narzędzia do poprawy możliwości procesów biznesowych. Wzrost wydajności i zmniejszenie zmienności procesu prowadzą do zmniejszenia defektów i poprawy zysków. Celem Six Sigma jest sprawienie, aby proces był skuteczny i w 99,99996% wolny od defektów. Oznacza to, że w wyniku procesu powstaje ok. 3,4 wad na milion możliwości. Rozwiązywanie problemów w Six Sigma odbywa się za pomocą narzędzia DMAIC:

 • Definiować - Define
 • Mierzyć - Measure
 • Analizować - Analyse
 • Ulepszać - Improve
 • Kontrolować - Control

(T. Pyzdek, P. Keller, (2010), s. 147-150)

Lean Six Sigma jako połączenie Lean oraz Six Sigma

Korzystanie z większej liczby technik rozwiązywania problemów może pomóc w rozwiązaniu większej liczby i różnych problemów biznesowych. Począwszy od lat 80., konsultanci przeszkoleni w obu technikach osiągnęli efekt synergii między Lean i Six Sigma i zaczęli dążyć do połączenia różnych narzędzi Six Sigma (skoncentrowanych na poprawie jakości) i Lean (skoncentrowanych na usuwaniu odpadów). Podejście do zarządzania połączonego - LSS wzmacnia mocne strony i minimalizuje słabości obu podejść, gdy są stosowane samodzielnie. Dzisiejsze środowisko jest bardzo dynamiczne. Metoda Lean lub Six Sigma w tym dynamicznym środowisku nie może w pełni wykorzystać potencjału do ulepszeń, jeśli jest stosowana oddzielnie. Integracja Lean & Six Sigma zapewnia wyjątkową poprawę. W tym podejściu do zarządzania tradycyjnie metodologia lean stosowana jest najpierw do usuwania odpadów w procesie. Później narzędzia Six Sigma są używane do ulepszania odmian procesu. Jednak te dwie metody stosowane są równolegle. Ostatecznym celem jest poprawa procesów poprzez zmniejszenie zmienności i wyeliminowanie marnotrawstwa. Jest to ciągły proces doskonalenia, w którym metody Lean i Six Sigma nakładają się na siebie. Zakres podejść może się różnić w zależności od złożoności procesu lub pożądanej poprawy. Połączenie tych dwóch metod pomaga opracować usprawnione procesy o wysokiej jakości i wynikach. Poprawia zyski oraz pomaga w osiągnięciu celów biznesowych. Zgodnie z zasadami Lean Six Sigma jakiekolwiek wykorzystanie zasobów, które nie tworzą wartości dla klienta końcowego, jest uważane za odpad i powinno zostać wyeliminowane (A. Jiju, K. Maneesh, (2011) s. 35-41)

Korzyści ze stosowania Lean Six Sigma

 • zwiększenie przychodów - Usprawnione procesy powodują, że produkty lub usługi są wykonywane szybciej i wydajniej bez zmniejszenia jakości. Mówiąc najprościej, Lean Six Sigma zwiększa przychody, umożliwiając Twojej firmie wykonywanie więcej przy mniejszych nakładach - Sprzedawaj, produkuj i dostarczaj więcej produktów lub usług przy użyciu mniejszej ilości zasobów.
 • zmniejszenie kosztów - Lean Six Sigma obniża koszty organizacji poprze usuwanie "odpadów" z procesu oraz rozwiązywanie problemów spowodowanych przez proces.
 • poprawa efektywności - Lean Six Sigma umożliwia tworzenie wydajnych procesów, dzięki czemu organizacja może dostarczać więcej produktów lub usług przy jednocześnie większym stopniu satysfakcji klienta.
 • zwiększa efektywność zespołu - Lean Six Sigma rozwija u pracowników poczucie własności i odpowiedzialności. Zwiększa to ich skuteczność w osiąganiu rezultatów dla każdego projektu w który są zaangażowani. Dosyć często korzyść ta jest pomijana przez organizacje, które wdrażają Lean Six Sigma, ale jej podstawowe zalety radykalnie zwiększają szanse na ciągły sukces Lean Six Sigma.


Lean Six Sigmaartykuły polecane
Lean productionJust in timeTotal Productive MaintenanceLean manufacturingSystem produkcyjny Toyoty5xSMetoda WCMMetoda 5SZapewnienie jakości

Bibliografia


Autor: Szymon Wszołek