Lean Six Sigma

Z Encyklopedia Zarządzania
Lean Six Sigma
Polecane artykuły


Definicja Lean Six Sigma

Wedlug ASQ (The American Society of Quality): "Lean Six Sigma to oparta na faktach, oraz danych filozofia doskonalenia, która zapobiega powstawaniu defektów produktu poprzez wykrywanie ich i ciągle doskonalenie procesów. Zapewnia satysfakcję klientów i skupia się na efekcie końcowym (produkcie finalnym) zmniejszając zmienność procesu, marnotrawstwo i czas cyklu, jednocześnie promując korzystanie ze standaryzacji i przepływu pracy, tworząc w ten sposób przewagę konkurencyjną. Ma zastosowanie wszędzie, gdzie procesy cechują się brakiem powtarzalności oraz tam gdzie istnieje marnotrawstwo. Według tej filozofii każdy pracownik powinien być zaangażowany w przebieg oraz doskonalenie procesu." Lean Six Sigma (LSS) wywodzi się bezpośrednio z połączenia metodologii Lean oraz Six Sigma, dając większe korzyści niż w wypadku stosowania tych metodologii osobno.

Geneza LSS

Korzeni Lean Six Sigma, można szukać w roku 1986 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki gdy motorola zaczęła tworzyć i wdrażać model biznesowy mogący konkurować z modelem biznesowym Kaizen w Japonii. Od czasów drugiej wojny światowej Japonia przeżywała boom gospodarczy, a produkty japońskie w tym czasie miały wyższą jakość niż amerykańskie. W latach 90. Allied Signal zatrudnił Larry'ego Bossidy'ego i wprowadził Six Sigma do przemysłu ciężkiego. Jednocześnie Jack Welch rozpoczął implementację modelu Six Sigma w General Electric. Pierwsza koncepcja Lean Six Sigma została stworzona w 2003 roku i ukazała się w książece: „Leaning into Six Sigma: The Path to integration of Lean Enterprise and Six Sigma” autorstwa: Barbary Wheat, Chuck Mills, Mike Carnell. (B. Wheat, C. Mills, M. Carnell (2003) s. 58-73)

Lean w kontekście LSS

Lean to systematyczne podejście do zmniejszania lub eliminowania działań, które nie tworzą wartości dodanej. Podkreśla usuwanie nieefektywnych działań w procesie i podejmowanie jedynie działań które tworzą wartość. Metoda Lean zapewnia wysoką jakość oraz satysfakcję klienta. W każdym procesie prawie 80 - 85% działań nie tworzy wartości dodanej, zatem celem podejścia Lean jest zidentyfikowanie tych działań w procesie. Lean używa specjalnych narzędzi do odchudzania, aby je wyeliminować lub zredukować, dzięki czemu poprawia wydajność procesu. Lean pomaga w:

Skracaniu trwania cyklu procesu,
Optymalizacji czasu dostawy produktu lub usługi,
Zmniejszaniu lub Wyeliminowaniu możliwości powstawania defektów,
Zmniejszaniu poziomu zapasów i optymalizacji zasobów.

Korzystając z Lean można eliminować 8 rodzajów marnotrawstwa, określanych z języka angielskiego akronimem DOWNTIME (od pierwszych liter każdego rodzaju marnotrawstwa).


 • Defects - Wady - Dodatkowe nakłady potrzebne na identyfikację, naprawianie błędów, złomowanie elementów.
 • Waiting – Oczekiwanie - Czas bezczynności generowany, gdy materiał, informacje, ludzie lub sprzęt nie jest gotowy. Obejmuje to długi czas przygotowania do pracy w produkcji lub nadmiernie wysoki czas przetwarzania danych w branży usługowej.
 • Non – Utilized Talent - Niewykorzystane talenty - Niewystarczające wykorzystanie umiejętności i kreatywności zasobów ludzkich.
 • Transportation - Transport - Przenoszenie produktów, sprzętu, materiałów z jednego miejsca do drugiego bez dodawania wartości do końcowego produktu lub usługi.
 • Inventory – Magazynowanie - Niepotrzebne / Niepożądane magazynowanie lub przechowywanie informacji i / lub materiałów
 • Motion - Ruch - Niepotrzebny ruch ludzi lub maszyn, który wymaga czasu i energii.
 • Extra Processing - Dodatkowe przetwarzanie - Kroki procesu, które nie kreują wartości dodanej dla produktu lub usługi, w tym wykonywanie pracy wykraczających poza specyfikację klienta. Tworzenie produktów/usług o większej jakości niż wymagana.

Pryncypia Lean

 • Zdefiniowanie wartości: klient definiuje wartość produktu lub usługi.
 • Mapowanie strumieni wartości: Mapowanie strumienia wartości pokazuje kroki procesu przepływu pracy dla produktu lub usługi. Mapowanie strumienia wartości pomaga zidentyfikować i wyeliminować działania NVA (Non-Value Aded – nie tworzące wartości dodanej). To ostatecznie pomaga zmniejszyć opóźnienia w procesie, a tym samym poprawia jakość produktu / usługi.
 • Stworzenie ciągłego przepływ: zapewnienie ciągłość przepływu w produkcji produktu lub usługi.
 • Stworzenie systemu „zasysania”: stworzenie metody zasysania ( z ang. Pull ), czego efektem jest tworzenie produktu/usługi tylko w sytuacji gdy zaistnieje realne zapotrzebowanie na dany produkt/usługę. Jest to ściśle powiązane z metodą JIT (Just in time)
 • Ciągłe doskonalenie : Konsekwentne dążenie do udoskonalenia istniejących procesów biznesowych, aby zaspokoić stale zmieniające się potrzeby klientów.

Najważniejsze narzędzia Lean

Six Sigma w kontekście LSS

Six Sigma to metoda zapewniająca organizacjom narzędzia do poprawy możliwości procesów biznesowych. Wzrost wydajności i zmniejszenie zmienności procesu prowadzą do zmniejszenia defektów i poprawy zysków. Celem Six Sigma jest sprawienie, aby proces był skuteczny i w 99,99996% wolny od defektów. Oznacza to, że w wyniku procesu powstaje ok. 3,4 wad na milion możliwości. Rozwiązywanie problemów w Six Sigma odbywa się za pomocą narzędzia DMAIC:

 • Definiować - Define
 • Mierzyć - Measure
 • Analizować - Analyse
 • Ulepszać - Improve
 • Kontrolować - Control

(T. Pyzdek, P. Keller, (2010), s. 147-150)

Lean Six Sigma jako połączenie Lean oraz Six Sigma

Korzystanie z większej liczby technik rozwiązywania problemów może pomóc w rozwiązaniu większej liczby i różnych problemów biznesowych. Począwszy od lat 80., konsultanci przeszkoleni w obu technikach osiągnęli efekt synergii między Lean i Six Sigma i zaczęli dążyć do połączenia różnych narzędzi Six Sigma (skoncentrowanych na poprawie jakości) i Lean (skoncentrowanych na usuwaniu odpadów). Podejście do zarządzania połączonego- LSS wzmacnia mocne strony i minimalizuje słabości obu podejść, gdy są stosowane samodzielnie. Dzisiejsze środowisko jest bardzo dynamiczne. Metoda Lean lub Six Sigma w tym dynamicznym środowisku nie może w pełni wykorzystać potencjału do ulepszeń, jeśli jest stosowana oddzielnie. Integracja Lean & Six Sigma zapewnia wyjątkową poprawę. W tym podejściu do zarządzania tradycyjnie metodologia lean stosowana jest najpierw do usuwania odpadów w procesie. Później narzędzia Six Sigma są używane do ulepszania odmian procesu. Jednak te dwie metody stosowane są równolegle. Ostatecznym celem jest poprawa procesów poprzez zmniejszenie zmienności i wyeliminowanie marnotrawstwa. Jest to ciągły proces doskonalenia, w którym metody Lean i Six Sigma nakładają się na siebie. Zakres podejść może się różnić w zależności od złożoności procesu lub pożądanej poprawy. Połączenie tych dwóch metod pomaga opracować usprawnione procesy o wysokiej jakości i wynikach. Poprawia zyski oraz pomaga w osiągnięciu celów biznesowych. Zgodnie z zasadami Lean Six Sigma jakiekolwiek wykorzystanie zasobów, które nie tworzą wartości dla klienta końcowego, jest uważane za odpad i powinno zostać wyeliminowane. (A. Jiju, K. Maneesh, (2011) s. 35-41)

Korzyści ze stosowania Lean Six Sigma

 • zwiększenie przychodów - Usprawnione procesy powodują, że produkty lub usługi są wykonywane szybciej i wydajniej bez zmniejszenia jakości. Mówiąc najprościej, Lean Six Sigma zwiększa przychody, umożliwiając Twojej firmie wykonywanie więcej przy mniejszych nakładach - Sprzedawaj, produkuj i dostarczaj więcej produktów lub usług przy użyciu mniejszej ilości zasobów.
 • zmniejszenie kosztów - Lean Six Sigma obniża koszty organizacji poprze usuwanie "odpadów" z procesu oraz rozwiązywanie problemów spowodowanych przez proces.
 • poprawa efektywności - Lean Six Sigma umożliwia tworzenie wydajnych procesów, dzięki czemu organizacja może dostarczać więcej produktów lub usług przy jednocześnie większym stopniu satysfakcji klienta.
 • zwiększa efektywność zespołu - Lean Six Sigma rozwija u pracowników poczucie własności i odpowiedzialności. Zwiększa to ich skuteczność w osiąganiu rezultatów dla każdego projektu w który są zaangażowani. Dosyć często korzyść ta jest pomijana przez organizacje, które wdrażają Lean Six Sigma, ale jej podstawowe zalety radykalnie zwiększają szanse na ciągły sukces Lean Six Sigma.

Bibliografia

 • Graeme K. (2011), Six Sigma Ventus Publishing ApS


Autor: Szymon Wszołek