Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej

Z Encyklopedia Zarządzania

Twórcą eklektycznej teorii jest J. Dunning. Uważał on, że aby skłonić przedsiębiorstwo do zagranicznych inwestycji bezpośrednich muszą być spełnione trzy warunki:

 • Ownership (przewaga własnościowa)
 • Location (przewaga lokalizacyjna)
 • Internalisation (przewaga internalizacyjna)

Jest to tak zwany paradygmat OLI (Ownership+ Location+ Internalisation)

Przewaga własnościowa

Przedsiębiorstwo musi posiadać przewagę własnych zasobów nad konkurentami na rynku zagranicznym. Zaistnienie potencjalnej przewagi własności jest możliwe tylko na rynku niedoskonałym, ponieważ dla przedsiębiorstwa zagraniczne inwestycje bezpośrednie muszą być korzystniejsze niż eksport czy licencje. Zasoby dające przewagę własności:

 • Materialne: (kapitał, zasoby kwalifikowanej siły roboczej i kadry menedżerskiej, surowce,

wielkość przedsiębiorstwa)

Przewaga lokalizacyjna

Musi wystąpić większa dostępność przynajmniej jednego zasobu na rynku zagranicznym.

Atrakcyjność rynku zagranicznego charakteryzuje się:

 • Niskimi cenami podstawowych czynników produkcji (płaca, stopa procentowa),
 • Jakością czynników produkcji (wysokie kwalifikacje i wydajność siły roboczej),
 • Wysokimi technologiami,
 • Wielkością i poziomem zintegrowania rynku,
 • Dostępnością komunikacyjną,
 • Niskimi kosztami transportu,
 • Podobieństwem kulturowym,
 • Dobrym stosunkiem społeczeństwa kraju goszczącego do obcego kapitału,
 • Korzystnym ustawodawstwem regulującym działalność obcego kapitału,
 • Odpowiednią polityką handlowa kraju goszczącego, poprzez:
  • Zatrzymywanie przenośnych czynników krajowych,
  • Przyciąganie zagranicznych czynników,
  • Podnoszenie dostępności czynników nieprzenośnych (szkolnictwo, infrastruktura).

Przewaga internalizacyjna

Dla przedsiębiorstwa bardziej korzystne są transakcje międzynarodowe wewnątrz firmy niż na wolnym rynku. Utworzenie filii za granicą pozwala chronić technologię oraz daje możliwość koordynacji i integracji pionowej.

Korzyści:

 • zwiększenie skali produkcji prowadzi do obniżenia kosztów produkcji,
 • większa produkcja prowadzi do rozłożenie niektórych kosztów (np. koszty marketingu)
 • brak kosztów ochrony własności poprzez transfer technologii.

Wpływ eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej na globalizację gospodarki=

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej odegrała kluczową rolę w rozwoju handlu międzynarodowego. Jednym z głównych czynników wpływających na rozwój handlu jest przewaga własnościowa, która polega na wykorzystaniu unikalnych zasobów i umiejętności przez przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Przykładem może być firma produkująca wysokiej jakości komponenty elektroniczne, które są cenione na rynkach światowych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój handlu międzynarodowego jest przewaga lokalizacyjna. Przedsiębiorstwa decydują się na ekspansję za granicę ze względu na dostęp do taniej siły roboczej, dostępność surowców lub korzystne warunki klimatyczne. Przykładem może być firma produkująca odzież, która przenosi swoje fabryki do krajów o niższych kosztach pracy.

Przewaga internalizacyjna również odgrywa ważną rolę w zwiększeniu międzynarodowej konkurencyjności. Przedsiębiorstwa decydują się na internalizację poprzez zakładanie filii lub przejmowanie zagranicznych firm w celu kontroli nad procesami produkcji i dystrybucji. Przykładem mogą być międzynarodowe sieci supermarketów, które kontrolują cały łańcuch dostaw.

Wzrost inwestycji zagranicznych dzięki eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej przyczyniła się również do wzrostu inwestycji zagranicznych. Przedsiębiorstwa podejmują korzystne decyzje inwestycyjne oparte na tej teorii, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Przykładem może być inwestycja w nowoczesne technologie produkcji, które umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie wyższej jakości produktów i niższych kosztów.

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej również przyczynia się do transferu technologii. Przedsiębiorstwa, które posiadają unikalne know-how, mogą przekazywać swoje technologie innym podmiotom w ramach swojej ekspansji zagranicznej. W ten sposób przyczyniają się do podnoszenia poziomu technologicznego i rozwoju innowacyjności na rynkach zagranicznych.

Przewaga własnościowa, lokalizacyjna i internalizacyjna również wpływają na decyzje inwestycyjne. Przedsiębiorstwa poszukują inwestycji, które pozwolą im wykorzystać swoje unikalne zasoby i umiejętności, skorzystać z korzystnych warunków lokalizacyjnych i wzmocnić swoją kontrolę nad procesami produkcji i dystrybucji.

Integracja gospodarcza jako efekt eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej wspiera procesy integracyjne w gospodarce. Przykładem takich procesów są regionalne bloki handlowe i integracja gospodarcza. Przedsiębiorstwa, korzystając z przewag własnościowych, lokalizacyjnych i internalizacyjnych, mogą łatwiej dokonywać inwestycji i handlu w ramach takich bloków, co zwiększa ich konkurencyjność.

Integracja gospodarcza ma również wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. W ramach integracji, przedsiębiorstwa mają dostęp do większego rynku zbytu, korzystają z korzystnych warunków handlowych i mogą osiągnąć większe skale produkcji. Przykładem może być europejski rynek wewnętrzny, który umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracowników.

Analiza konkretnych przedsiębiorstw, które skorzystały z eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej, pozwala lepiej zrozumieć zastosowanie tej teorii w praktyce. Przedsiębiorstwa w różnych branżach mogą wykorzystywać różne strategie inwestycyjne oparte na tej teorii.

Przykładem może być firma motoryzacyjna, która decyduje się na otwarcie fabryki w kraju o niższych kosztach pracy, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Innym przykładem może być przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które inwestuje w badania i rozwój w celu opracowania nowych leków, a następnie internalizuje ich produkcję w celu utrzymania kontroli nad jakością i dystrybucją.

Wpływ eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej na zrównoważony rozwój gospodarczy

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej ma również wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy. Przedsiębiorstwa, korzystając z tej teorii, mogą uwzględniać aspekty społeczno-ekonomiczne, ochronę środowiska i promocję zrównoważonej gospodarki.

Przykładem może być firma produkująca panele słoneczne, która wykorzystuje odnawialne źródła energii i minimalizuje emisję gazów cieplarnianych. Innym przykładem może być firma spożywcza, która stawia na produkcję ekologiczną i wspiera lokalnych rolników.

Wyzwania i zagrożenia związane z inwestycjami zagranicznymi

Inwestycje zagraniczne niosą ze sobą ryzyko polityczne, które może stanowić zagrożenie dla przedsiębiorstw. Polityczne czynniki ryzyka mogą obejmować zmiany polityki gospodarczej, konflikty zbrojne, zmiany w prawie lub nacjonalizację przedsiębiorstw.

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej może pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu tym ryzykiem poprzez analizę politycznych uwarunkowań rynkowych i dostosowywanie strategii inwestycyjnych do zmieniającej się sytuacji politycznej.

Zmienne warunki gospodarcze i prawne stanowią wyzwanie dla inwestycji zagranicznych. Przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę zmienność kursów walutowych, inflację, zmiany w przepisach prawnych i inne czynniki, które mogą wpływać na koszty i zyskowność inwestycji.

Różnice w przepisach prawnych między krajami mogą utrudniać prowadzenie działalności zagranicznej. Przedsiębiorstwa muszą dostosować się do lokalnych przepisów, co może wymagać dodatkowych nakładów finansowych i czasu.

Przedsiębiorstwa muszą być gotowe na zmieniające się warunki gospodarcze i prawne, dostosowując swoje strategie i operacje do nowych okoliczności.

Konflikty kulturowe mogą stanowić przeszkodę dla efektywnej realizacji inwestycji zagranicznych. Różnice kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień, konfliktów i trudności w zarządzaniu międzynarodowym.

Przykładem może być konflikt między pracownikami o różnych kulturach, co może prowadzić do obniżenia efektywności i jakości pracy. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej może pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu konfliktami kulturowymi poprzez zrozumienie i szanowanie różnic kulturowych oraz rozwijanie umiejętności zarządzania międzykulturowego.

Zarządzanie międzykulturowe stanowi kolejne wyzwanie związane z inwestycjami zagranicznymi. Przedsiębiorstwa muszą radzić sobie z różnicami w języku, komunikacji, stylach pracy i wartościach kulturowych.

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej może wpływać na zarządzanie międzykulturowe poprzez uwzględnianie różnic kulturowych w procesach decyzyjnych, komunikacji i organizacji pracy.

Przedsiębiorstwa mogą stosować skuteczne strategie zarządzania międzykulturowego, takie jak szkolenia dla pracowników, tworzenie zespołów wielokulturowych i budowanie partnerskich relacji z lokalnymi społecznościami.

Ewolucja eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej w kontekście postępu technologicznego

Postęp technologiczny ma istotny wpływ na tworzenie przewag własnościowych w eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej. Nowe technologie mogą umożliwić przedsiębiorstwom wykorzystanie unikalnych zasobów i umiejętności, co prowadzi do przewagi konkurencyjnej. Przykładem może być firma produkująca zaawansowane oprogramowanie, które jest trudno dostępne dla konkurencji.

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują nowe technologie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, mogą być bardziej innowacyjne, elastyczne i efektywne. Przykładem mogą być firmy z branży IT, które stale inwestują w badania i rozwój, aby tworzyć nowe produkty i usługi.

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej uwzględnia zmiany w dziedzinie technologii, analizując ich wpływ na przewagi własnościowe i rozwijając strategie inwestycyjne oparte na nowych technologiach.

Postęp technologiczny ma również istotny wpływ na rozwijanie przewag lokalizacyjnych w eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej. Nowe technologie mogą wpływać na dostępność zasobów na rynkach zagranicznych, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z taniej siły roboczej, surowców lub zaawansowanej infrastruktury.

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania technologiczne, mogą tworzyć przewagę lokalizacyjną. Przykładem może być firma produkująca energię odnawialną, która korzysta z nowoczesnych technologii do wydobycia i przetwarzania zasobów naturalnych w korzystny sposób.

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej uwzględnia zmienne warunki technologiczne i analizuje ich wpływ na rozwój przewag lokalizacyjnych.

Postęp technologiczny ma również wpływ na rozwój globalnych sieci dostaw, co jest istotne dla eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej. Nowe technologie pozwalają na optymalizację łańcucha dostaw, zwiększenie efektywności i elastyczności procesów logistycznych oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Przedsiębiorstwa, korzystając z nowych technologii, mogą śledzić i kontrolować swoje produkty na każdym etapie łańcucha dostaw, co prowadzi do lepszej kontroli jakości i redukcji kosztów. Przykładem mogą być firmy z branży e-commerce, które wykorzystują nowoczesne narzędzia do zarządzania logistyką i dostarczania towarów na czas.

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej uwzględnia te zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw, analizując ich wpływ na strategie inwestycyjne i operacyjne przedsiębiorstw.


Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowejartykuły polecane
Monopol, oligopol, konkurencjaPolityka handlowaMonopol naturalnyKoszty komparatywneBariery mobilności wewnątrzsektorowejWymiana międzynarodowaBariery pozataryfoweMonopolAlokacja zasobów

Bibliografia

 • Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Flejtarski S., Wahl P.T., "Ekonomia globalna synteza", Warszawa 2003 s. 87-88


Autor: Aneta Zaręba