DAF

Z Encyklopedia Zarządzania
DAF
Polecane artykuły


Delivered At Frontier …named place (Dostarczone do granicy …wymienione z nazwy miejsce) to formuła handlowa, należąca do międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Wraz z formułami DDUDESDEQDDP należy ona do grupy D. Ma ona zastosowanie w momencie, gdy towar odprawiony w eksporcie, ale nieodprawiony w imporcie, został dostarczony na granicę i jest gotowy do dyspozycji kupującego.

Moment dostarczenia

Towar uznaje się za dostarczony w momencie gdy dociera on na granicę oraz jest odprawiony w eksporcie, jednak nieodprawiony w imporcie, bez rozładunku ale przed granicą celną kraju sąsiedniego. Istotne znaczenie w tej formule ma pojęcie granicy, powinna zostać precyzyjnie zdefiniowana, przez podanie miejsca i punktu. Dopuszczone jest w tej formule zawarcie umowy transportu bezpośredniego do ostatecznego miejsca przeznaczenia w kraju importu.

Obowiązki sprzedającego

 • dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymaga umowa,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt oficjalne upoważnienia lub dokumenty niezbędne przy eksporcie towaru lub jego tranzycie przez inny kraj,
 • na własny koszt zawiera umowę transportu towaru do wymienionego z nazwy miejsca na granicy, istnieje możliwość zawarcia umowy transportu na dostarczenie towaru do finalnego miejsca dostarczenia w kraju importu, na koszt i ryzyko kupującego,
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, bez wyładunku, w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie dostawy,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszystkie koszty związane z towarem, aż do momentu jego dostarczenia (np. cłapodatki oraz inne opłaty związane z eksportem oraz tranzytem),
 • zawiadomienie kupującego o terminie dostarczenia towaru, aby ten bez przeszkód mógł przyjąć dostawę,
 • dostarczenie kupującemu potwierdzenie dostawy towaru, a w przypadku przewozu bezpośredniego dostarczyć kupującemu na jego koszt i ryzyko dokument transportowy pokrywający warunki transportu z miejsca wysyłki do miejsca końcowego przeznaczenia,
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności importowych.

Obowiązki kupującego

 • zapłacenie za towar, cenę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt dokumentację niezbędną przy imporcie towaru oraz dokonuje wszelkich formalności celnych,
 • musi przyjąć towar, kiedy zostanie on dostarczony zgodnie z umową,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową (np. cła, podatki, inne opłaty związane z importem towaru),
 • ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • musi przyjąć dokument potwierdzający dostawę,
 • ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej, jeśli kontrola wymagana jest przez kraj eksportu koszty ponosi sprzedający,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając pomocy przy załatwianiu dokumentacji niezbędnej przy imporcie towaru, jeżeli zawarto umowę przewozu bezpośredniego kupujący musi dostarczyć sprzedającemu na własny koszt informacje niezbędne do uzyskania bezpośredniego dokumentu transportowego.

Formy transportu

Formuła ta może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu, zwykle stosowana jest w transporcie drogowym i kolejowym. Jednak gdy dostawa ma zostać zrealizowana na pokładzie statku lub na nabrzeżu w porcie przeznaczenia zaleca się stosowanie formuł DES i DEQ.

Bibliografia

Autor: Wojciech Stępień, Konrad Zawartka