DEQ

Z Encyklopedia Zarządzania
DEQ
Polecane artykuły


Delivered Ex Quay …named port of destination (dostarczone na nabrzeże … wymieniony z nazwy port przeznaczenia) to formuła handlowa, należąca do międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Wraz z formułami DAFDESDDUDDP należy ona do grupy D. Według tej formuły towar uznaje się za dostarczony, gdy jest on udostępniony kupującemu na określonym nabrzeżu, w wymienionym z nazwy porcie przeznaczenia, bez dokonania odprawy celnej w imporcie (obowiązek ten spoczywa na nabywcy).

Moment dostarczenia towaru

Towar dostarczony jest na koszt i ryzyko sprzedającego. Moment dostarczenia towaru to ten w którym jest on udostępniony kupującemu w wyznaczonym miejscu na nabrzeżu, w wymienionym z nazwy porcie, z tego wynika, że sprzedający jest odpowiedzialny za wyładunek towaru. Sprzedający może wybrać dogodne dla siebie nabrzeże w porcie przeznaczenia, jeżeli umowa nie wskazuje na żadne konkretne.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający ponosi wszelką odpowiedzialność i koszty za towar, aż do momentu jego udostępnienia kupującemu na nabrzeże, w porcie przeznaczenia.

 • dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymaga umowa,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt oficjalne upoważnienia lub dokumenty niezbędne przy eksporcie towaru lub jego tranzycie przez inny kraj,
 • na własny koszt zawiera umowę transportu towaru do wymienionego z nazwy nabrzeża, w wymienionym z nazwy porcie, (nie jest wymagana umowa ubezpieczenia towaru podczas transportu),
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, w uzgodnione nabrzeże oraz uzgodnionym dniu lub okresie dostawy,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszystkie koszty związane z towarem, aż do momentu jego dostarczenia (np. cłapodatki oraz inne opłaty związane z eksportem oraz tranzytem),
 • zawiadomienie kupującego o terminie dostarczenia towaru, aby ten bez przeszkód mógł przyjąć dostawę,
 • dostarczenie kupującemu zwyczajowego dokumentu transportowego (np. zbywalny konosament, niezbywalny morski list przewozowy czy inny dokument transportu kombinowanego),
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności importowych.

Obowiązki kupującego

 • zapłacenie za towarcenę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt dokumentację niezbędną przy imporcie towaru,
 • musi przyjąć towar, kiedy zostanie on dostarczony zgodnie z umową,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową (np. cła, podatki, inne opłaty związane z importem towaru),
 • jeśli jest uprawniony, musi dostarczyć sprzedającemu informację o miejscu wymienionym z nazwy oraz o określonym czasie lub okresie w którym ma odbyć się dostawa,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając pomocy przy załatwianiu dokumentacji niezbędnej przy imporcie towaru,
 • ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej, jeśli kontrola wymagana jest przez kraj eksportu koszty ponosi sprzedający.

Formy transportu

Formuła ta może być wykorzystana tylko w transporcie morskim, wodnym śródlądowym lub kombinowanym, gdy towar ma być wyładowany na nabrzeżu w jego porcie przeznaczenia. Istnieje możliwość rozszerzenia obowiązków sprzedającego (jeżeli obie strony zgodzą się na taki krok) do transportu towaru w inne miejsce w porcie lub poza portem, w takim przypadku zaleca się stosowanie formuł DDU i DDP. Ubezpieczenie transportu nie jest wymagane w tej formule.

Bibliografia

Autor: Wojciech Stępień, Konrad Zawartka