DDU

Z Encyklopedia Zarządzania

Delivered Duty Unpaid - …named place of destination (dostarczone, cło nieopłacone …wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia) to formuła handlowa, należąca do międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Wraz z formułami DAF, DES, DEQ, DDP należy ona do grupy D. Ma ona zastosowanie, w momencie gdy sprzedający jest w stanie dostarczyć towar do kraju przeznaczenia, bez dokonywania odprawy celnej w imporcie oraz bez opłacania cła.

Moment dostarczenia towaru

Dostawa towaru przebiega na koszt i za pomocą środków pozostających w dyspozycji sprzedającego i kończy się w uzgodnionym miejscu na terytorium kraju kupującego, o określonym czasie. Jeżeli kupujący go nie określi, sprzedający ma prawo wybrać czas i miejsce, które najlepiej odpowiadają jego interesom.

Obowiązki sprzedającego

 • dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymaga umowa,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt oficjalne upoważnienia lub dokumenty niezbędne przy eksporcie towaru lub jego tranzycie przez inny kraj,
 • na własny koszt zawiera umowę transportu towaru do wymienionego z nazwy miejsca,
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, bez wyładunku, w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie dostawy,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszystkie koszty związane z towarem, aż do momentu jego dostarczenia (np. cła, podatki oraz inne opłaty związane z eksportem oraz tranzytem),
 • zawiadomienie kupującego o terminie dostarczenia towaru, aby ten bez przeszkód mógł przyjąć dostawę,
 • dostarczenie kupującemu zwyczajowego dokumentu transportowego (np. zbywalny konosament, samochodowy list przewozowy itp.),
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności importowych.

Obowiązki kupującego

 • zapłacenie za towar, cenę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt dokumentację niezbędną przy imporcie towaru,
 • musi przyjąć towar, kiedy zostanie on dostarczony zgodnie z umową,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową (np. cła, podatki, inne opłaty związane z importem towaru),
 • ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • jeśli jest uprawniony, musi dostarczyć sprzedającemu informację o miejscu wymienionym z nazwy oraz o określonym czasie lub okresie w którym ma odbyć się dostawa,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając pomocy przy załatwianiu dokumentacji niezbędnej przy imporcie towaru,
 • ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej, jeśli kontrola wymagana jest przez kraj eksportu koszty ponosi sprzedający.

Formy transportu

Formuła ta może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu, jednak gdy dostawa ma zostać zrealizowana na pokładzie statku lub na nabrzeżu w porcie przeznaczenia zaleca się stosowanie formuł DES i DEQ.

Zalecenia i ograniczenia stosowania formuły DDU

Stosowanie formuły DDU we wszystkich formach transportu. Formuła DDU (Delivered Duty Unpaid) jest jedną z wielu formuł Incoterms, które określają prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego w międzynarodowej transakcji handlowej. Stosowanie formuły DDU jest możliwe we wszystkich formach transportu, takich jak drogą lądową, wodną, powietrzną, a także w przypadku multimodalnego transportu.

Formuła DDU nakłada na sprzedawcę obowiązek dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia w kraju kupującego, ale nie obejmuje opłat celnych oraz podatków importowych. Kupujący jest odpowiedzialny za uregulowanie tych opłat i podatków oraz za odprawę celną. Stosowanie formuły DDU może być korzystne w przypadku, gdy kupujący posiada odpowiednie zasoby i doświadczenie w odprawie celnej oraz ma dostęp do lokalnych usług logistycznych.

Zalecenie stosowania formuł DES i DEQ w przypadku dostawy na pokładzie statku lub na nabrzeżu w porcie przeznaczenia. W przypadku dostawy towaru na pokładzie statku lub na nabrzeżu w porcie przeznaczenia, zaleca się stosowanie formuł DES (Delivered Ex Ship) lub DEQ (Delivered Ex Quay) zamiast formuły DDU. Formuły DES i DEQ obejmują zarówno koszty dostawy, jak i odprawy celnej i podatki importowe. Oznacza to, że sprzedawca ma większą odpowiedzialność za organizację całego procesu transportu i odprawy celnej.

Stosowanie formuł DES i DEQ może być korzystne dla kupującego, zwłaszcza jeśli nie ma doświadczenia w odprawie celnej lub nie ma dostępu do lokalnych usług logistycznych. Sprzedawca ponosi większe ryzyko i odpowiedzialność, ale jednocześnie może mieć większą kontrolę nad całym procesem dostawy.

Ograniczenia formuły DDU. Stosowanie formuły DDU wiąże się z pewnymi ograniczeniami, z którymi zarówno sprzedawca, jak i kupujący powinni być świadomi przed zawarciem umowy.

 • Brak odpowiedzialności sprzedawcy za odprawę celna. Jednym z głównych ograniczeń formuły DDU jest brak odpowiedzialności sprzedawcy za odprawę celna. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca przeznaczenia, ale nie jest odpowiedzialny za uregulowanie opłat celnych oraz podatków importowych. Kupujący musi samodzielnie zająć się tymi kwestiami lub skorzystać z usług pośrednika celno-spedycyjnego.
 • Konieczność organizacji transportu wewnętrznego przez kupującego. Kolejnym ograniczeniem jest konieczność organizacji transportu wewnętrznego przez kupującego. Sprzedawca dostarcza towar do kraju kupującego, ale nie jest odpowiedzialny za dalszy transport do miejsca docelowego. Kupujący musi zatem samodzielnie zorganizować transport wewnętrzny, co może wymagać dodatkowych kosztów i logistycznych przygotowań.
 • Konieczność negocjacji w celu ustalenia szczegółów transakcji. Formuła DDU wymaga szczegółowych negocjacji między sprzedawcą a kupującym w celu ustalenia wszystkich szczegółów transakcji. Obejmuje to m.in. określenie konkretnego miejsca dostawy, podziału kosztów oraz ustalenia terminów i warunków płatności. Negocjacje mogą być czasochłonne i wymagać dobrej komunikacji oraz umiejętności negocjacyjnych obu stron.
 • Wymagana wiedza i przygotowanie kupującego do odprawy celnej. Ostatnim ograniczeniem jest konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i przygotowania kupującego do odprawy celnej. Stosowanie formuły DDU wymaga, aby kupujący posiadał wiedzę na temat lokalnych przepisów celnych i procedur importowych. Kupujący musi być świadomy wszystkich wymagań i formalności związanych z importem towarów do swojego kraju oraz być w stanie samodzielnie zająć się odprawą celną lub skorzystać z pomocy specjalistów.


DDUartykuły polecane
DEQDAFDESEXWFASDDPCIPCFRFOB

Bibliografia

 • Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L. (2007), Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Hermanowski J. (2004), Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa, Zielona Góra
 • Kaczmarek T., Zarzycki M. (2005), Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz - Warszawa
 • Malfliet J. (2011), Incoterms 2010 and the mode of transport: how to choose the right term, Ghent University, Belgium
 • Ramberg J. (2011), ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications, nr 720E
 • Wierzbicki W. (1992), Jak i za co płacić w handlu zagranicznym, INFO-TRADE & Gdańska Grupa Promocyjna S.A, Gdańsk
 • Witkowski J., Skowrońska A. (2015), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382


Autor: Jarosław Wojnarowski, Konrad Zawartka