CIP

Z Encyklopedia Zarządzania

CIP - Carriage and Insurance Paid To... (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... oznaczone miejsce przeznaczenia) to jedna z formuł należących do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia opłacone są przez sprzedającego.

Moment dostarczenia towaru

Ta formuła za moment dostarczenia towaru uznaje moment przekazania towaru przewoźnikowi. Po umieszczeniu towaru na statku, ryzyko związane z uszkodzeniem, czy zniszczeniem towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Jeśli istnieje kilku przewoźników, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia go do pierwszego przewoźnika.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedawca pokrywa koszt przewozu towaru do uzgodnionego miejsca, załadunku, dokonuje również odprawy celnej na warunkach eksportowych i dokonuje wszelkich formalności związanych z transportem; przekazuje fakturę bądź równoznaczną wiadomość elektroniczną. Ponosi również koszt ubezpieczenia przewozu, należy jednak uwzględnić, że sprzedający pokrywa jedynie koszt podstawowego ubezpieczenia, dodatkowe polisy wymagają uzgodnienia.

Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia następujących kosztów:

 • koszty dostarczenia towaru przewoźnikowi,
 • koszty wystawienia i wysłania faktury handlowej,
 • koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień,
 • koszty cła, podatku, lub innych opłat związanych z eksportem,
 • koszty zawarcia umowy przewozu,
 • koszty wyładunku w miejscu przeznaczenia,
 • koszty poinformowania kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi,
 • niezbędne koszty kontroli jakościowej, tj. mierzenia, ważenia, liczenia,
 • koszty opakowania i znakowania umożliwiające przewóz towaru.

Obowiązki kupującego

Ponosi ryzyko utraty towaru od momentu załadowania towaru na środek transportu. Wypełnia również formalności związane z importem.

Kupujący oprócz zakupu towaru ponosi m.in. następujące koszty:

 • koszty uzyskania wszelkich oficjalnych upoważnień,
 • koszty formalności celnych,
 • koszty, które są związane z towarem od momentu dostarczenia go na statek,
 • dodatkowe koszty, które wynikają z braku powiadomienia sprzedającego o czasie wysyłki towaru lub miejscu przeznaczenia,
 • koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, (wyjątek stanowi sytuacja, gdy takie kontrole są wymagane przez władze kraju eksportu),
 • koszty pozyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

Kupujący musi się liczyć z utratą towaru lub jego uszkodzeniem, jeśli nie powiadomił sprzedającego o terminie wysyłki lub miejscu przeznaczenia.

Ubezpieczenie

Czas ubezpieczenia musi pokrywać przewóz oraz chronić kupującego od momentu przejęcia odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę towaru.

Wysokość ubezpieczenia powinna odpowiadać cenie przewidzianej w umowie plus 10 proc. Ubezpieczenie powinno być zawarte za w tej samej walucie, co ceny towarów określone w umowie. W konsekwencji, jeśli cena towaru ma być wypłacona w walucie wymienialnej, sprzedawca nie może zapewnić ubezpieczenia w sposób inny niż w walucie wymienialnej.

Zazwyczaj sprzedający zapewnia podstawowe ubezpieczenie towaru, które w większości przypadków nie jest wystarczające. Z uwagi na to kupujący powinien żądać od sprzedającego wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. W zależności od ustaleń między stronami, koszty dodatkowego ubezpieczenia może pokrywać sprzedający bądź kupujący. W tym celu kupujący ma obowiązek dostarczyć sprzedawcy na żądanie wszystkie niezbędne informacje.

Dla nabywcy bardzo ważnym elementem ubezpieczenia jest prawo do roszczenia wobec ubezpieczyciela niezależnie od sprzedającego. W tym celu może być konieczne, aby w polisie ubezpieczeniowej

Formy transportu

Nie ma ograniczeń, Każda forma transportu jest prawnie dozwolona, również transport kombinowany.

Kluczowe pojęcia i słowa kluczowe

Incoterms. Incoterms (International Commercial Terms) to zbiór reguł i zasad, które określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego w międzynarodowych transakcjach handlowych. Incoterms precyzują m.in. miejsce, w którym przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, podział kosztów związanych z transportem i ubezpieczeniem, jak również obowiązki związane z procedurami celno-skarbowymi. Incoterms są stosowane na całym świecie i stanowią ważny element zawieranych umów handlowych. CIP (Carriage and Insurance Paid to) to jedno z pojęć związanych z Incoterms. Oznacza, że sprzedający ponosi koszty transportu i ubezpieczenia towaru do określonego miejsca docelowego. Związane z nim są również inne incoterms, takie jak CIF (Cost, Insurance and Freight), które dodatkowo obejmują koszt frachtu morskiego, oraz CPT (Carriage Paid To), które nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia.

Koszty cła, podatku i opłat związanych z eksportem. W międzynarodowej sprzedaży towarów istnieje wiele kosztów związanych z eksportem, takich jak cło, podatek eksportowy, opłaty celne i inne. W przypadku CIP, sprzedający jest odpowiedzialny za pokrycie tych kosztów, chyba że inaczej uzgodniono między stronami umowy. Koszty te mogą mieć istotny wpływ na cenę towaru i mogą różnić się w zależności od kraju importera i eksportera oraz rodzaju towaru. W ramach umowy CIP, sprzedający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z eksportem, takich jak cło, podatek i opłaty celne. Jednakże, jeżeli strony umowy inaczej uzgodniły, to kupujący może również być odpowiedzialny za pokrycie niektórych z tych kosztów. Dokładne warunki dotyczące pokrywania kosztów powinny być jasno określone w umowie handlowej.

Transport drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. W przypadku CIP, towar może być transportowany różnymi środkami transportu, takimi jak transport drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. Każda forma transportu ma swoje charakterystyczne cechy i wymaga specyficznych procedur oraz dokumentów. Na przykład, transport drogowy jest często stosowany w przypadku krótkich dystansów, podczas gdy transport morski jest preferowany w przypadku długich dystansów i dużych ilości towarów. W umowie CIP powinno być jasno określone, jaki rodzaj transportu będzie używany i jakie będą związane z tym obowiązki sprzedającego i kupującego. Wybór formy transportu ma istotne znaczenie dla obowiązków sprzedającego i kupującego w ramach umowy CIP. Na przykład, jeśli sprzedający zdecyduje się na transport morski, towar będzie musiał być dostarczony do portu przeładunkowego, a następnie załadowany na statek. W przypadku transportu drogowego, sprzedający będzie odpowiedzialny za dostarczenie towaru bezpośrednio do miejsca docelowego. Dokładne obowiązki i odpowiedzialności powinny być jasno określone w umowie CIP.

Ubezpieczenie transportowe. Ubezpieczenie transportowe jest istotnym elementem umowy CIP, ponieważ dotyczy ochrony towaru przed ryzykiem utraty lub uszkodzenia w trakcie transportu. Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie interesów sprzedającego i kupującego, zapewniając odszkodowanie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadki drogowe, uszkodzenia towaru podczas przeładunku lub zaginięcie przesyłki. W umowie CIP powinno być jasno określone, kto jest odpowiedzialny za zawarcie ubezpieczenia i jakie są jego warunki. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń transportowych, takich jak ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od uszkodzeń, ubezpieczenie od kradzieży, które mogą być stosowane w ramach umowy CIP. Wybór odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia zależy od rodzaju towaru, wartości przesyłki, środka transportu i innych czynników. W umowie CIP powinno być określone, jakie ubezpieczenie zostało zawarte i jakie są jego warunki.

Koszty rozładunku towaru. Rozładunek towaru na miejscu przeznaczenia może wiązać się z różnymi obowiązkami i kosztami. Na przykład, kupujący może być odpowiedzialny za zorganizowanie rozładunku, wynajęcie odpowiednich urządzeń i pracowników, a także za pokrycie kosztów związanych z tym procesem. W umowie CIP powinno być jasno określone, kto ponosi odpowiedzialność za rozładunek i jakie są związane z tym koszty. W przypadku umowy CIP, to kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów związanych z rozładunkiem towaru na miejscu przeznaczenia, chyba że strony umowy inaczej uzgodniły. Koszty te mogą obejmować wynagrodzenie dla pracowników, wynajem urządzeń, opłaty za przeładunek i inne koszty związane z procesem rozładunku. Dokładne warunki dotyczące pokrywania tych kosztów powinny być jasno określone w umowie handlowej.

Procedury celne. Procedury celne są nieodłącznym elementem międzynarodowych transakcji handlowych. W przypadku CIP, sprzedający jest odpowiedzialny za załatwienie formalności celno-skarbowych eksportu, takich jak zgłoszenie eksportowe, deklaracja celna, uzyskanie niezbędnych dokumentów i licencji. Procedury celne mogą różnić się w zależności od kraju importera i eksportera, rodzaju towaru oraz innych czynników. W umowie CIP powinno być jasno określone, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procedur celnych i jakie są związane z tym koszty. Procedury celne mają istotny wpływ na proces CIP oraz na obowiązki sprzedającego i kupującego. Odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie procedur celnych są niezbędne, aby uniknąć opóźnień w dostawie, problemy z przepływem towarów oraz innych trudności. Sprzedający powinien zapewnić, że wszystkie dokumenty i formalności celne są w porządku, a kupujący powinien dostarczyć niezbędne informacje i dokumenty wymagane przez służby celne. W umowie CIP powinno być określone, jakie są obowiązki stron w zakresie procedur celnych.

Aktualizacja incoterms. Incoterms są regularnie aktualizowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w celu dostosowania ich do zmieniających się warunków i potrzeb międzynarodowego handlu. Aktualizacja incotermów, w tym CIP, ma na celu ułatwienie i standaryzację międzynarodowych transakcji handlowych oraz dostosowanie ich do obecnych praktyk i regulacji. Aktualizacja incotermów jest ważna, ponieważ zapewnia jasność i pewność prawno-handlową dla stron umowy. Najnowsza wersja incotermów (Incoterms 2020) wprowadziła pewne zmiany, które mają wpływ na CIP. Na przykład, w Incoterms 2020 wprowadzono nowe zasady dotyczące ubezpieczenia towaru, takie jak zasada "CIP zgodnie z wymogami A" i "CIP zgodnie z wymogami B". Te zmiany mają na celu bardziej precyzyjne określenie obowiązków i odpowiedzialności stron w zakresie ubezpieczenia towaru w ramach umowy CIP. Strony umowy powinny być świadome najnowszych zmian w incotermach i uwzględniać je w swoich umowach handlowych.


CIPartykuły polecane
DAFEXWDDPDEQCIFFOBDDUFCACPTOdsetki od zaległości podatkowych

Bibliografia


Autor: Wojciech Stępień, Katarzyna Gubernat