CPT

Z Encyklopedia Zarządzania

CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do... oznaczone miejsce przeznaczenia) - incoterm należący do grupy C. Oznacza, że sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący.

Jak podaje Adam Salomon, w formule CPT (ang. Carriage Paid To...) (pol. Przewoźne opłacone do...) obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie na zwykłych warunkach, zwyczajną trasą i w zwyczajowo przyjęty sposób umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia, opłacenie kosztów tego przewozu oraz dostarczenie towaru pierwszemu przewoźnikowi w oznaczonym (uzgodnionym) miejscu. Sprzedający realizuje swój obowiązek dostawy towaru już w momencie, gdy przekaże go przewoźnikowi, a nie dopiero wówczas, gdy towar dotrze do miejsca przeznaczenia, chociaż sprzedający ponosi koszty transportu do tego miejsca.

Strony powinny precyzyjnie zidentyfikować oba miejsca:

 1. miejsce dostawy, gdzie przechodzi ryzyko ze sprzedającego na kupującego,
 2. miejsce przeznaczenia, do którego sprzedający opłaca koszty przewozu

"Obowiązkiem sprzedającego jest też dostarczenie kupującemu zwyczajowego dokumentu transportowego. Obowiązkiem kupującego natomiast jest odebranie od przewoźnika w określonym miejscu przeznaczenia, a ryzyko ponosi od miejsca przekazania towaru przez sprzedającego przewoźnikowi. Kupujący ponosi koszty wyładunku towaru ze środka transportu w miejscu przeznaczenia oraz pokrywa wszystkie inne opłaty, które mogą wystąpić podczas przewozu, poza tymi, które wraz z frachtem pokrył kupujący" (D. Marciniak-Neider, J. Neider; 2011)

Moment dostarczenia towaru

Dostarczenie towaru do przewoźnika (pierwszego z przewoźników).

Strony powinny precyzyjnie zidentyfikować oba miejsca: miejsce dostawy, gdzie przechodzi ryzyko ze sprzedającego na kupującego oraz miejsce przeznaczenia, do którego sprzedający opłaca koszty przewozu (A. Salomon)

Obowiązki sprzedającego

Dostarczenie towaru do przewoźnika, przekazanie faktury bądź równoznacznej wiadomości elektronicznej; dokonanie formalności związanych z eksportem; opłacenie kosztów eksportu, opłacenie transportu (frachtu) do miejsca uzgodnionego z odbiorcą. Sprzedający ponosi również koszty załadunku towaru na środek transportu.

Sprzedający wypełnia swój obowiązek dostawy towaru, gdy przekaże go przewoźnikowi, a nie dopiero wtedy, kiedy towar dotrze do miejsca przeznaczenia, choć ponosi koszty transportu do miejsca przeznaczenia (A. Salomon, 2011)

Obowiązki kupującego

Kupujący przejmuje na siebie ryzyko związane z utratą bądź uszkodzeniem towaru w momencie dostarczenia towaru do przewoźnika; przeprowadza formalności związane z importem; ponosi wszelkie koszty pojawiające się po dostarczeniu towaru przez przewoźnika; opłaca ewentualne koszty tranzytu.

Obowiązkiem kupującego jest poniesienie wszystkich kosztów i opłat związanych z towarem podczas jego przewozu od punktu dostawy aż do jego przybycia do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem tych, które obciążyły sprzedającego na podstawie umowy o przewóz. Obowiązkiem kupującego jest odebranie towaru od przewoźnika w określonym miejscu przeznaczenia, a ryzyko ponosi od miejsca przekazania towaru przez sprzedającego przewoźnikowi (A. Salomon, 2011)

Formy transportu

Formuła CPT nie określa środka transportu. Dopuszczalne są wszystkie środki transportu, łącznie z transportem kombinowanym.

Szczegóły CPT

Incoterms CPT a ubezpieczenie towaru . Incoterms CPT, czyli Carriage Paid To (przewóz opłacony do), jest jednym z międzynarodowych terminów handlowych, które określają odpowiedzialności i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego w ramach umowy sprzedaży. W przypadku CPT, sprzedawca jest odpowiedzialny za organizację i koszty transportu towaru do określonego miejsca przeznaczenia, ale nie jest odpowiedzialny za ubezpieczenie towaru.

Niemniej jednak, choć CPT nie wymaga od sprzedawcy ubezpieczenia towaru, zdecydowanie zaleca się kupującemu, aby samodzielnie ubezpieczył przewożony towar. Dlaczego? Ponieważ w przypadku straty lub uszkodzenia towaru w trakcie transportu, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do rekompensaty. Ubezpieczenie towaru daje kupującemu pewność, że w przypadku jakichkolwiek problemów, będzie miał możliwość otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela.

Wymagane dokumenty eksportowe w CPT . W przypadku transakcji CPT, sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie różnych dokumentów eksportowych, które są niezbędne do przewiezienia towaru z jednego kraju do drugiego. Niektóre z tych dokumentów to:

 • Faktura handlowa - dokument, który zawiera informacje o towarze, jego wartości, sprzedawcy i kupującym.
 • Lista pakunków - dokument, który zawiera szczegółowe informacje o zawartości przesyłki, takie jak waga, rozmiar i ilość pakunków.
 • Dokumenty celne - różne dokumenty, takie jak deklaracja celna, certyfikat pochodzenia, dokumenty ubezpieczeniowe, które są wymagane przez odpowiednie władze celne kraju docelowego.
 • Dokumenty transportowe - takie jak list przewozowy, który potwierdza zawarcie umowy przewozowej.

Te dokumenty są niezbędne zarówno dla celów celnych, jak i dla potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia towaru.

CPT w przypadku transportu krajowego i międzynarodowego . CPT może być stosowane zarówno w przypadku transportu krajowego, jak i międzynarodowego. W przypadku transportu krajowego, sprzedawca jest odpowiedzialny za organizację i koszty transportu towaru do miejsca docelowego w tym samym kraju. Odpowiada również za przygotowanie wszystkich dokumentów eksportowych, które są wymagane w celu legalnego przewozu towaru.

Natomiast w przypadku transportu międzynarodowego, sprzedawca jest odpowiedzialny za organizację i koszty transportu towaru z kraju eksportującego do kraju importującego. Ponownie, sprzedawca musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty eksportowe, ale nie jest odpowiedzialny za importowe procedury celne w kraju docelowym.

Warianty CPT i ich zastosowanie . W ramach CPT istnieją różne warianty, które można dostosować do konkretnych potrzeb i wymagań transakcji handlowej. Niektóre z popularnych wariantów CPT to:

 • CPT port lotniczy - stosowany, gdy towar jest transportowany drogą lotniczą. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do portu lotniczego w kraju eksportującym.
 • CPT terminal kontenerowy - stosowany, gdy towar jest transportowany drogą morską w kontenerze. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do terminala kontenerowego w kraju eksportującym.
 • CPT magazyn - stosowany, gdy towar jest transportowany drogą lądową. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do wskazanego magazynu w kraju eksportującym.

Wybór odpowiedniego wariantu CPT zależy od rodzaju towaru, metody transportu i preferencji strony sprzedającej i kupującej.


CPTartykuły polecane
DDPEXWCIPDEQCIFDAFDDUDESFAS

Bibliografia

 • Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L. (2007), Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Hermanowski J. (2004), Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa, Zielona Góra
 • Kaczmarek T., Zarzycki M. (2005), Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz - Warszawa
 • Malfliet J. (2011), Incoterms 2010 and the mode of transport: how to choose the right term, Ghent University, Belgium
 • Marciniak-Neider D., Neider J. (red.) (2011), Poradnik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia
 • Ramberg J. (2011), ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications, nr 720E
 • Salomon A. (2011), Spedycja. Teoria-przykłady-ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia
 • Salomon A. (2014), Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego, Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 87


Autor: Wojciech Stępień, J. Kaczorowski