CPT

Z Encyklopedia Zarządzania
CPT
Polecane artykuły


CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do... oznaczone miejsce przeznaczenia) - incoterm należący do grupy C. Oznacza, że sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący.

Jak podaje Adam Salomon, w formule CPT (ang. Carriage Paid To...) (pol. Przewoźne opłacone do...) obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie na zwykłych warunkach, zwyczajną trasą i w zwyczajowo przyjęty sposób umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia, opłacenie kosztów tego przewozu oraz dostarczenie towaru pierwszemu przewoźnikowi w oznaczonym (uzgodnionym) miejscu. Sprzedający realizuje swój obowiązek dostawy towaru już w momencie, gdy przekaże go przewoźnikowi, a nie dopiero wówczas, gdy towar dotrze do miejsca przeznaczenia, chociaż sprzedający ponosi koszty transportu do tego miejsca.

Strony powinny precyzyjnie zidentyfikować oba miejsca:

  1. miejsce dostawy, gdzie przechodzi ryzyko ze sprzedającego na kupującego,
  2. miejsce przeznaczenia, do którego sprzedający opłaca koszty przewozu


"Obowiązkiem sprzedającego jest też dostarczenie kupującemu zwyczajowego dokumentu transportowego. Obowiązkiem kupującego natomiast jest odebranie od przewoźnika w określonym miejscu przeznaczenia, a ryzyko ponosi od miejsca przekazania towaru przez sprzedającego przewoźnikowi. Kupujący ponosi koszty wyładunku towaru ze środka transportu w miejscu przeznaczenia oraz pokrywa wszystkie inne opłaty, które mogą wystąpić podczas przewozu, poza tymi, które wraz z frachtem pokrył kupujący”
(D. Marciniak-Neider, J. Neider; 2011)

Moment dostarczenia towaru

Dostarczenie towaru do przewoźnika (pierwszego z przewoźników).

Strony powinny precyzyjnie zidentyfikować oba miejsca: miejsce dostawy, gdzie przechodzi ryzyko ze sprzedającego na kupującego oraz miejsce przeznaczenia, do którego sprzedający opłaca koszty przewozu. (A. Salomon)

Obowiązki sprzedającego

Dostarczenie towaru do przewoźnika, przekazanie faktury bądź równoznacznej wiadomości elektronicznej; dokonanie formalności związanych z eksportem; opłacenie kosztów eksportu, opłacenie transportu (frachtu) do miejsca uzgodnionego z odbiorcą. Sprzedający ponosi również koszty załadunku towaru na środek transportu.

Sprzedający wypełnia swój obowiązek dostawy towaru, gdy przekaże go przewoźnikowi, a nie dopiero wtedy, kiedy towar dotrze do miejsca przeznaczenia, choć ponosi koszty transportu do miejsca przeznaczenia. (A. Salomon, 2011)

Obowiązki kupującego

Kupujący przejmuje na siebie ryzyko związane z utratą bądź uszkodzeniem towaru w momencie dostarczenia towaru do przewoźnika; przeprowadza formalności związane z importem; ponosi wszelkie koszty pojawiające się po dostarczeniu towaru przez przewoźnika; opłaca ewentualne koszty tranzytu.

Obowiązkiem kupującego jest poniesienie wszystkich kosztów i opłat związanych z towarem podczas jego przewozu od punktu dostawy aż do jego przybycia do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem tych, które obciążyły sprzedającego na podstawie umowy o przewóz. Obowiązkiem kupującego jest odebranie towaru od przewoźnika w określonym miejscu przeznaczenia, a ryzyko ponosi od miejsca przekazania towaru przez sprzedającego przewoźnikowi. (A. Salomon, 2011)

Formy transportu

Formuła CPT nie określa środka transportu. Dopuszczalne są wszystkie środki transportu, łącznie z transportem kombinowanym.

Bibliografia

Autor: Wojciech Stępień, J. Kaczorowski