DES

Z Encyklopedia Zarządzania
DES
Polecane artykuły


Delivered ex ship… named port of destination (dostarczone na statku… wymieniony z nazwy port przeznaczenia) to formuła handlowa, należąca do międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Wraz z formułami DAF, DDUDEQDDP należy ona do grupy D. Formuła ta oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy towar bez dokonania odprawy celnej w imporcie, został postawiony do dyspozycji kupującego na statku, w oznaczonym porcie przeznaczenia.

Moment dostarczenia towaru

Towar dostarczony jest w momencie gdy zostaje udostępniony do dyspozycji kupującego na pokładzie statku w porcie przeznaczenia, nazwa portu musi zostać wymieniony z nazwy, a towar nie odprawiony w imporcie.

Obowiązki sprzedającego

 • dostarczenie towaru, faktury handlowej oraz innych dokumentów zgodności, jeśli takie wymaga umowa,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt oficjalne upoważnienia lub dokumenty niezbędne przy eksporcie towaru lub jego tranzycie przez inny kraj,
 • na własny koszt zawiera umowę transportu towaru do wymienionego z nazwy portu,
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, bez wyładunku, w wyznaczone z nazwy porcie oraz uzgodnionym dniu lub okresie dostawy,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszystkie koszty związane z towarem, aż do momentu jego dostarczenia (np. cłapodatki oraz inne opłaty związane z eksportem oraz tranzytem),
 • zawiadomienie kupującego o terminie dostarczenia towaru (przypłynięciu wymienionego z nazwy statku), aby ten bez przeszkód mógł przyjąć dostawę,
 • dostarczenie kupującemu dokumentu transportowego (np. konosament żeglugi śródlądowej, dokument transportu kombinowanego),
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności importowych.

Obowiązki kupującego

 • zapłacenie za towar, kwotę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt dokumentację niezbędną przy imporcie towaru oraz dokonuje wszelkich formalności celnych,
 • musi przyjąć towar, gdy ten zostanie dostarczony zgodnie z umową,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową (np. cła, podatki, inne opłaty związane z importem towaru),
 • ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej, jeśli kontrola wymagana jest przez kraj eksportu koszty ponosi sprzedający,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając pomocy przy załatwianiu dokumentacji niezbędnej przy imporcie towaru,

Formy transportu

Formuła DES może być stosowana wyłącznie kiedy towar ma być dostarczony na statku do portu jego przeznaczenia. Formuła ta nie wymaga umowy ubezpieczenia towaru w transporcie.

Bibliografia

Autor: Jarosław Wojnarowski, Konrad Zawartka