DES

Z Encyklopedia Zarządzania

DES - Delivered ex ship… named port of destination (dostarczone na statku… wymieniony z nazwy port przeznaczenia) to formuła handlowa, należąca do międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Wraz z formułami DAF, DDUDEQDDP należy ona do grupy D. Formuła ta oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy towar bez dokonania odprawy celnej w imporcie, został postawiony do dyspozycji kupującego na statku, w oznaczonym porcie przeznaczenia.

Moment dostarczenia towaru

Towar dostarczony jest w momencie gdy zostaje udostępniony do dyspozycji kupującego na pokładzie statku w porcie przeznaczenia, nazwa portu musi zostać wymieniony z nazwy, a towar nie odprawiony w imporcie.

Obowiązki sprzedającego

 • dostarczenie towaru, faktury handlowej oraz innych dokumentów zgodności, jeśli takie wymaga umowa,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt oficjalne upoważnienia lub dokumenty niezbędne przy eksporcie towaru lub jego tranzycie przez inny kraj,
 • na własny koszt zawiera umowę transportu towaru do wymienionego z nazwy portu,
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, bez wyładunku, w wyznaczone z nazwy porcie oraz uzgodnionym dniu lub okresie dostawy,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszystkie koszty związane z towarem, aż do momentu jego dostarczenia (np. cłapodatki oraz inne opłaty związane z eksportem oraz tranzytem),
 • zawiadomienie kupującego o terminie dostarczenia towaru (przypłynięciu wymienionego z nazwy statku), aby ten bez przeszkód mógł przyjąć dostawę,
 • dostarczenie kupującemu dokumentu transportowego (np. konosament żeglugi śródlądowej, dokument transportu kombinowanego),
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności importowych.

Obowiązki kupującego

 • zapłacenie za towar, kwotę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt dokumentację niezbędną przy imporcie towaru oraz dokonuje wszelkich formalności celnych,
 • musi przyjąć towar, gdy ten zostanie dostarczony zgodnie z umową,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową (np. cła, podatki, inne opłaty związane z importem towaru),
 • ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej, jeśli kontrola wymagana jest przez kraj eksportu koszty ponosi sprzedający,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając pomocy przy załatwianiu dokumentacji niezbędnej przy imporcie towaru,

Formy transportu

Formuła DES może być stosowana wyłącznie kiedy towar ma być dostarczony na statku do portu jego przeznaczenia. Formuła ta nie wymaga umowy ubezpieczenia towaru w transporcie.

Warunki dostawy w ramach formuły DES

Odpowiedzialność sprzedającego

Sprzedający, zgodnie z formułą DES, ma wiele obowiązków związanych z dostawą towaru na statek w porcie przeznaczenia. Przede wszystkim musi dokładnie określić te obowiązki, aby uniknąć nieporozumień między stronami transakcji. Oprócz tego, sprzedający ma również obowiązek zapewnić, że towar jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi szkodami w trakcie transportu. Odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie są kluczowe, aby uniknąć uszkodzeń towaru, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość i jakość towaru.

Sprzedający musi również dostarczyć kupującemu niezbędne dokumenty, takie jak faktura handlowa, dokumenty zgodności oraz list przewozowy. Te dokumenty są niezbędne dla kupującego w celu przeprowadzenia importu towaru i potwierdzenia jego zgodności z zamówieniem.

Odpowiedzialność kupującego

Kupujący, zgodnie z formułą DES, ma obowiązek przyjąć towar na podstawie umowy i zgodnie z wymaganiami formuły DES. Kupujący musi również dostarczyć niezbędne dokumenty w celu realizacji importu towaru. Dokumenty te mogą obejmować między innymi dokumenty celne i dokumenty potwierdzające zgodność towaru. Kupujący musi również ponieść koszty i ryzyko związane z towarem po jego dostarczeniu, takie jak koszty magazynowania i transportu wewnątrz kraju.

Moment dostarczenia towaru

W ramach formuły DES, moment dostarczenia towaru jest dokładnie określony. Zazwyczaj jest to moment, w którym towar zostaje przekazany na statek w porcie przeznaczenia. Określenie dokładnego momentu dostarczenia towaru jest istotne zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Nieterminowa dostawa towaru może mieć negatywne konsekwencje dla obu stron transakcji. Dlatego ważne jest, aby sprzedający dostarczył towar w odpowiednim czasie i aby kupujący był gotów przyjąć go w wyznaczonym terminie.

W celu potwierdzenia dostarczenia towaru, często wymagane są odpowiednie dokumenty, takie jak potwierdzenie odbioru lub potwierdzenie dostawy. Te dokumenty są niezbędne dla kupującego w celu potwierdzenia otrzymania towaru i udokumentowania jego dostawy.

Koszty związane z towarem

W formule DES określone są koszty związane z towarem i odpowiedzialność za ich poniesienie. Sprzedający jest zazwyczaj odpowiedzialny za koszty związane z czynnościami sprawdzającymi towar przed dostawą, takimi jak koszty pakowania i zabezpieczania towaru. Kupujący z kolei ponosi koszty związane z towarem po jego dostarczeniu, takie jak koszty magazynowania i transportu wewnątrz kraju.

Jednak warto zauważyć, że w zależności od indywidualnej umowy między sprzedającym a kupującym, mogą istnieć inne koszty związane z towarem, które należy uwzględnić.

Dokumenty zgodności

W ramach formuły DES, dostawa towaru wymaga odpowiednich dokumentów zgodności. Te dokumenty są niezbędne dla kupującego w celu potwierdzenia, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem i spełnia wszystkie wymagania.

Brak niezbędnych dokumentów zgodności może mieć poważne konsekwencje. Mogą one prowadzić do opóźnień w imporcie towaru lub nawet do odmowy przyjęcia towaru przez kupującego. Dlatego ważne jest, aby sprzedający dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty zgodności w odpowiednim czasie i formie.

Wymagania dotyczące dokumentów zgodności mogą obejmować zarówno formę, jak i zawartość dokumentów. Na przykład, dokumenty mogą wymagać określonego formatu lub muszą zawierać pewne informacje, takie jak numer partii, data produkcji itp.

Przewoźnik i ubezpieczenie towaru w przypadku dostawy DES

Rola przewoźnika

Przewoźnik odgrywa istotną rolę w przypadku dostawy DES. Jego głównym obowiązkiem jest dostarczenie towaru na statek w porcie przeznaczenia zgodnie z umową. Przewoźnik musi zapewnić, że towar jest odpowiednio zabezpieczony i chroniony przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Jeśli przewoźnik nie spełnia swoich zobowiązań, może to mieć negatywne konsekwencje dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcję.

Warto zauważyć, że przewoźnik jest oddzielnym podmiotem od sprzedającego i ponosi odrębną odpowiedzialność za towar. Odpowiedzialność przewoźnika różni się od odpowiedzialności sprzedającego i zależy od indywidualnej umowy między przewoźnikiem a stronami transakcji.

Ubezpieczenie towaru

Mimo że formuła DES nie wymaga ubezpieczenia towaru, warto rozważyć takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie towaru może być ważne w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, takich jak uszkodzenie czy utrata towaru w trakcie transportu. W takich przypadkach ubezpieczenie towaru może pomóc w pokryciu strat finansowych i minimalizacji ryzyka.

Istnieje wiele różnych opcji ubezpieczenia towaru w transporcie. Mogą to być ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia towaru, utraty towaru, kradzieży itp. Ważne jest, aby dostosować ubezpieczenie do konkretnych potrzeb i ryzyka związanych z towarem.

Należy jednak pamiętać, że koszty i ryzyko związane z ubezpieczeniem towaru w ramach formuły DES są zazwyczaj ponoszone przez kupującego. Dlatego kupujący powinien dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia i uwzględnić je podczas negocjacji umowy.

Koszty i ryzyko związane z ubezpieczeniem towaru

Koszty ubezpieczenia towaru w ramach dostawy DES zazwyczaj ponosi kupujący. Koszty te mogą obejmować składki ubezpieczeniowe oraz inne opłaty związane z ubezpieczeniem. Kupujący powinien uwzględnić te koszty podczas negocjacji umowy i ustalić, kto będzie odpowiedzialny za ich poniesienie.

Ubezpieczenie towaru obejmuje zazwyczaj pewne ryzyko związane z towarem, takie jak uszkodzenie lub utrata towaru w trakcie transportu. Jednak warto zauważyć, że ubezpieczenie towaru ma również pewne ograniczenia. Na przykład, nie obejmuje ono strat spowodowanych wadami towaru lub strat wynikłych z nieodpowiedniego pakowania towaru.

W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru, kupujący i sprzedający mają określone konsekwencje. W zależności od indywidualnej umowy między nimi, mogą być odpowiedzialni za pokrycie strat finansowych lub poniesienie innych konsekwencji związanych z uszkodzeniem lub utratą towaru.

Warunki ubezpieczenia towaru

Ubezpieczenie towaru w ramach dostawy DES podlega określonym warunkom. Podstawowe warunki ubezpieczenia towaru mogą obejmować m.in. konkretną sumę ubezpieczenia, określenie ryzyka objętego ubezpieczeniem oraz warunki zgłaszania szkód.

Aby skorzystać z ubezpieczenia towaru, zazwyczaj konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów lub spełnienie określonych formalności. Na przykład, kupujący może być zobowiązany do zgłoszenia szkody w odpowiednim terminie lub dostarczenia dokumentów potwierdzających wartość towaru.

Należy pamiętać, że niewłaściwe zgłoszenie szkody lub brak spełnienia innych warunków ubezpieczenia może prowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania. Dlatego ważne jest, aby kupujący dokładnie zapoznał się z warunkami ubezpieczenia towaru i postępował zgodnie z nimi w przypadku szkody.

Alternatywne rozwiązania ubezpieczeniowe

Oprócz standardowego ubezpieczenia towaru, istnieją również inne alternatywne rozwiązania ubezpieczeniowe, które można rozważyć w przypadku dostawy DES. Jednym z takich rozwiązań jest ubezpieczenie "door to door", które obejmuje towar od momentu jego odbioru u sprzedającego do momentu dostarczenia do kupującego.

Ubezpieczenie "door to door" może być korzystne, szczególnie jeśli towar przechodzi przez wiele miejsc i jest narażony na różne ryzyka w trakcie transportu. Jednak warto zauważyć, że tego rodzaju ubezpieczenie może być kosztowne i wiąże się z dodatkowymi formalnościami.

Ważne jest, aby dokładnie zbadać różne opcje ubezpieczeniowe i wybrać to, które najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom. Każda opcja ma swoje korzyści i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Warianty formuły DES

DES vs. FOB

Formuła DES różni się od formuły FOB pod wieloma względami. Jedną z głównych różnic jest moment, w którym następuje przekazanie towaru kupującemu. W przypadku formuły DES, towar jest dostarczany na statek w porcie przeznaczenia, podczas gdy w przypadku formuły FOB, towar jest przekazywany na statek w porcie załadunku.

Ta różnica ma istotne konsekwencje dla odpowiedzialności i ryzyka związanego z towarem. W przypadku formuły DES, sprzedający jest odpowiedzialny za towar do momentu jego dostarczenia na statek w porcie przeznaczenia. Z kolei w przypadku formuły FOB, odpowiedzialność sprzedającego kończy się w momencie przekazania towaru na statek w porcie załadunku.

Oczywiście, istnieją również inne różnice między DES a FOB, takie jak koszty związane z towarem i ryzyko związane z transportem. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć te różnice i uwzględnić je podczas negocjacji umowy.

DES vs. CIF

Podobnie jak w przypadku formuły FOB, również formuła DES różni się od formuły CIF. Różnicą między DES a CIF jest m.in. to, kto ponosi koszty ubezpieczenia towaru. W przypadku formuły DES, koszty ubezpieczenia towaru zazwyczaj ponosi kupujący. Z kolei w przypadku formuły CIF, sprzedający jest odpowiedzialny za ubezpieczenie towaru.

Inną różnicą między DES a CIF jest moment, w którym następuje przekazanie ryzyka związane z towarem. W przypadku formuły DES, ryzyko związane z towarem przechodzi na kupującego, gdy towar zostanie dostarczony na statek w porcie przeznaczenia. Natomiast w przypadku formuły CIF, ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar zostanie załadowany na statek w porcie załadunku.

Zalety formuły DES

Wybór formuły DES jako warunków dostawy może mieć wiele zalet. Jedną z głównych zalet jest łatwość i klarowność procedur dostawy. Formuła DES precyzuje dokładnie, kto jest odpowiedzialny za co w przypadku dostawy towaru, co ułatwia uniknięcie nieporozumień i konfliktów między sprzedającym a kupującym.

Formuła DES może również zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, ponieważ wyraźnie określa moment dostarczenia towaru i związane z tym konsekwencje. To może pomóc w minimalizacji ryzyka dla obu stron transakcji.

Ponadto, formuła DES może być korzystna dla sprzedającego i kupującego pod względem kosztów. Koszty związane z towarem są jasno określone w formule DES, co umożliwia lepsze planowanie finansowe i kontrolę nad budżetem.

Wady formuły DES

Mimo wielu zalet, formuła DES ma również pewne wady. Jedną z głównych wad jest większe ryzyko związane z towarem dla kupującego. W przypadku formuły DES, kupujący ponosi ryzyko związane z towarem po jego dostarczeniu, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i problemów.

Formuła DES może również prowadzić do większej niepewności dotyczącej kosztów związanych z towarem. W zależności od indywidualnej umowy między sprzedającym a kupującym, mogą istnieć inne koszty, których nie uwzględniono w formule DES.

Ponadto, formuła DES może być mniej elastyczna niż niektóre inne formuły dostawy. Może być trudniej dostosować umowę do indywidualnych potrzeb i preferencji stron transakcji.

Alternatywne formuły dostawy

Oprócz formuły DES, istnieje wiele innych formuł dostawy, które można rozważyć. Jedną z alternatywnych opcji jest formuła EXW (Ex Works), która polega na tym, że sprzedający dostarcza towar do określonego miejsca, a kupujący jest odpowiedzialny za organizację transportu towaru.

Inną alternatywą jest formuła DDP (Delivered Duty Paid), która obejmuje nie tylko dostawę towaru, ale także pokrycie wszystkich kosztów, w tym celnych, związanych z towarem. Ta


DESartykuły polecane
DDUDAFDEQEXWFASCFRCPTDDPCIP

Bibliografia

 • Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L. (2007), Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Hermanowski J. (2004), Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa, Zielona Góra
 • Kaczmarek T., Zarzycki M. (2005), Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz - Warszawa
 • Malfliet J. (2011), Incoterms 2010 and the mode of transport: how to choose the right term, Ghent University, Belgium
 • Ramberg J. (2011), ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications, nr 720E
 • Ramberg J. (2011), ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications, nr 720E
 • Wierzbicki W. (1992), Jak i za co płacić w handlu zagranicznym, INFO-TRADE & Gdańska Grupa Promocyjna S.A, Gdańsk
 • Witkowski J., Skowrońska A. (2015), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382


Autor: Jarosław Wojnarowski, Konrad Zawartka