CFR

Z Encyklopedia Zarządzania

CFR - Cost and Freight (koszt i fracht - oznaczony port przeznaczenia) - jedna z reguł międzynarodowych regulujących warunki sprzedaży respektowane przez przedsiębiorców na całym świecie. Reguły te dzielą odpowiedzialność i koszty pomiędzy sprzedającego a nabywce towaru na warunkach jaki ustalą podczas zawarcia transakcji kupna. Zwane Incoterms (International Commercial Terms) należący obok CIF, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.Zasady Incoterms zostały utworzone w Paryżu przez Międzynarodową Izbę Handlową. Międzynarodowe Reguły Handlu składają się z 13 klauzul: 6 dotyczy transportu morskiego, a 7 pozostałych - innych typów transportu (Salomon A. 2014 s. 108)

CFR należy do grupy C, co charakteryzuje się tym że sprzedawca organizuje transport, ponosi koszty transportu towaru oraz jest zobowiązany do odprawy celnej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie niezgodności które wynikną po tym czasie obciążają już kupującego.(Salomon A. 2014 s. 110)

Obowiązki i koszty sprzedającego i kupującego

Kupujący Sprzedający
Ponosi opłaty w porcie macierzystym Ponosi koszt załadunku w miejscu rozpoczęcia transportu
Ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu Ponosi koszt opłat celnych w kraju rozpoczęcia transportu
Ponosi koszty transportu od portu macierzystego do siedziby Ponosi koszt transportu do portu
Ponosi koszty rozładunku w porcie macierzystym Ponosi koszt opłat portowych w porcie rozpoczęcia transportu
Ponosi koszt opłat celne w kraju docelowym Ponosi ryzyko do momentu przekroczenia przez towar burty statku
Ponosi koszt podatków w kraju docelowym Ponosi koszt podatku w kraju wytworzenia towaru
Ponosi koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru oraz porcie przeznaczenia Ponosi koszty bezpiecznego i należnego opakowania towaru niezbędnego do przewozu bez ponoszenia zbędnego ryzyka.
Ponosi koszt uzyskania licencji importowej niezbędnej do transakcji oraz koszty działań celno - importowych Ponosi koszty kontroli jakości towaru, zważenia, zmierzenia i liczenia towaru co jest niezbędne przez załadowaniem towaru na statek
Ponosi koszt kontroli przedwysyłkowej towaru o ile nie jest ona wymagana w kraju rozpoczęcia transportu Ponosi koszt dostarczenia dokumentu transportowego wystawionego na docelowy port przeznaczenia towaru oraz jego kopii elektronicznej

Źródło: (Salomon A. 2014 s. 117)

Moment przekazania ryzyka

Według reguł Incoterms, momentem przekazania ryzyka jest przekroczenie burty statku przez towar podczas załadunku. Kupujący ponosi dodatkowe ryzyko w tym utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki oraz o porcie docelowym do którego ma towar dotrzeć.

Formy transportu i wykorzystanie

Ta formuła może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do transportu wodnego morskiego i śródlądowego.(Salomon A. 2014 s. 111) CFR (Cost and Freight) jest jednym z najpopularniejszych międzynarodowych incoterms, które określają warunki dostawy towarów. Praktyczne zastosowanie CFR można znaleźć w różnych branżach i dotyczy różnych towarów. Poniżej przedstawiono kilka głównych branż i towarów, w których CFR jest szeroko stosowany:

  • Branża paliwowa: CFR jest powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym ropy naftowej, gazu ziemnego i innych paliw. W ramach CFR, sprzedawca jest odpowiedzialny za dostawę towaru na statek, a kupujący przejmuje odpowiedzialność za towar od momentu załadunku na pokład statku. W tej branży CFR jest popularnym incoterms ze względu na przewożony towar o dużych ilościach i wartościach.
  • Branża chemiczna: CFR jest również stosowane w handlu chemikaliami, takimi jak substancje chemiczne, nawozy, produkty petrochemiczne itp. Warunki CFR określają obowiązki i koszty związane z transportem towarów chemicznych na pokładzie statku. W tej branży CFR umożliwia sprawną i bezpieczną dostawę towarów na odległe rynki.
  • Branża spożywcza: CFR znajduje swoje zastosowanie również w handlu międzynarodowym żywnością, taką jak zboża, oleje roślinne, ryby itp. Warunki CFR obejmują dostawę towaru do portu przeznaczenia. W tej branży CFR jest preferowany, gdyż umożliwia skuteczną kontrolę kosztów i minimalizację ryzyka dla sprzedawcy i kupującego.
  • Branża motoryzacyjna: CFR jest powszechnie stosowane w handlu samochodami i częściami samochodowymi. Warunki CFR obejmują dostarczenie towaru na pokładzie statku do portu przeznaczenia. W tej branży CFR jest popularne ze względu na globalny charakter handlu samochodami i potrzebę bezpiecznego transportu na duże odległości.

Warto zauważyć, że CFR może być stosowane w wielu innych branżach i dotyczyć różnych towarów. W każdym przypadku, CFR określa obowiązki i odpowiedzialności sprzedawcy i kupującego w zakresie dostawy towarów. Ważne jest, aby dokładnie analizować warunki CFR i dostosować je do specyfiki danej branży i towarów, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną dostawę towarów w praktyce.


CFRartykuły polecane
DAFDESDEQDDUEXWCIPCPTFASCIF

Bibliografia


Autor: Kamil Budzyński, Paulina Tkaczyk