FAS

Z Encyklopedia Zarządzania

FAS - Free Alongside Ship - (...oznaczony port załadunku) - incoterms grupy F, użyty, oznacza ustanie obowiązków sprzedającego w momencie dostarczenia towaru do załadunku w uzgodnionym z kupującym porcie. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z transportem towaru od tego momentu.

Incoterms FAS nakłada na kupującego obowiązek dopełnienia formalności i opłacenia kosztów związanych z eksportem towaru. Nie powinien być używany jeżeli kupujący nie może dopełnić ciążącego na nim obowiązku.

TL;DR

Incoterms FAS oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do uzgodnionego portu, a kupujący ponosi ryzyko i koszty transportu. Sprzedający odpowiada za dostawę towaru, licencje, formalności i ubezpieczenie, podczas gdy kupujący musi zapłacić cenę, uzyskać pozwolenia i zawrzeć umowę przewozu. Ta forma dotyczy tylko transportu drogą wodną.

Moment dostarczenia towaru

Towar uważa się za dostarczony w momencie umieszczenia go przez sprzedającego na nabrzeżu portowym w oznaczonym czasie i miejscu uzgodnionym z kupującym.

Obowiązki sprzedającego

 1. Dostarczenie towaru zgodnie z umową. Sprzedawca musi dostarczyć towar i fakturę handlową lub jej równoważną wiadomość elektroniczną, zgodnie z umową sprzedaży i wszelkimi innymi dowodami zgodności, które mogą być wymagane przez umowę.
 2. Licencje, autoryzacje i formalności. Sprzedający na własne ryzyko i koszt musi uzyskać wszelkie pozwolenie na wywóz lub inne oficjalne zezwolenie i przeprowadzić, tam gdzie ma to zastosowanie wszelkie formalności celne niezbędne do wywozu towarów.
 3. Umowy przewozu i ubezpieczenia. Rodzaje umów: umowa przewozu - bez zobowiązań oraz umowa ubezpieczenia - bez zobowiązań.
 4. Dostawa. Obowiązkiem sprzedającego jest umieszczenie towarów obok statku, w miejscu wyznaczonym przez kupującego, a także we wskazanym porcie wysyłki w dniu lub w uzgodnionym terminie oraz w sposób, który jest zwyczajowo przyjęty w porcie.
 5. Ponoszenie ryzyka. Sprzedawca musi ponieść wszelkie ryzyko utraty albo uszkodzenia towarów do czasu ich dostarczenia zgodnie z punktem 4.
 6. Podział kosztów. Sprzedający musi zapłacić: wszystkie koszty związane z towarami do czasu dostarczenia ich zgodnie z punktem 4 oraz w stosownych przypadkach koszty formalności celnych, a także wszelkie cła, podatki i inne opłaty płatne przy wywozie.
 7. Informacja dla kupującego. Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie z wystarczającym wyprzedzeniem kupującego, że towary zostały dostarczone wraz z wyznaczonym statkiem.
 8. Dowód dostawy, dokument przewozowy lub równoważna wiadomość elektroniczna. Sprzedawca musi dostarczyć na swój koszt zwykły dowód dostarczenia towaru kupującemu. Kiedy sprzedający i kupujący zgodzą się na elektroniczny przekaz, dokument, o którym mowa w poprzednich paragrafach, może zostać zastąpiony przez równoważny komunikat elektronicznej wymiany danych.
 9. Kontrola - pakowanie - znakowanie. Sprzedający musi pokryć koszty czynności kontrolnych, takich jak: kontrola jakości, pomiar, ważenie, liczenie. Są one niezbędne do dostarczenia towarów zgodnie z punktem 4. Sprzedawca musi na własny koszt dostarczyć opakowanie, które są obowiązkowe przy transporcie towarów, w zakresie, w jakim okoliczności związane z transportem są znane sprzedawcy przed zawarciem umowy sprzedaży. Opakowanie musi być odpowiednio oznaczone.
 10. Inne obowiązki. Sprzedawca musi uczynić kupującego na jego żądanie, ryzyko i wydatki, każdą pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów lub równoważnych wiadomości elektronicznych wydanych lub przesłanych w kraju wysyłki i / lub pochodzenia, które kupujący może wymagać w razie importu towarów oraz, w razie potrzeby, ich tranzytu przez dowolny kraj. Sprzedający musi dostarczyć kupującemu informacje niezbędne do zawarcia ubezpieczenia[1].

Obowiązki kupującego

 1. Płatność. Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę określoną w umowie sprzedaży.
 2. Licencje, zezwolenia i formalności. Kupujący na własne ryzyko oraz koszt musi uzyskać pozwolenie na przywóz i przeprowadzić, w stosownych przypadkach wszelkie formalności celne dotyczące przywozu towarów, a także ich tranzytu przez dowolny kraj.
 3. Umowy przewozu i ubezpieczenia. Umowa przewozu: kupujący na własny koszt ma obowiązek zawarcia umowy, w celu przewozu towarów z wyznaczonego portu wysyłki; Umowa ubezpieczenia - bez zobowiązań.
 4. Przyjmowanie przesyłki. Kupujący musi odebrać towar, jeśli został dostarczony według obowiązków sprzedającego z punktu 4.
 5. Ponoszenie ryzyka. Kupujący musi ponosić wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów: od momentu dostarczenia, od uzgodnionej daty lub daty wygaśnięcia okresu agredy na dostawę, które powstały, ponieważ: nie złożył zawiadomienia zgodnie z punktem 7, wyznaczony przez niego statek nie przybył na czas, nie jest w stanie odebrać towaru
 6. Podział kosztów. Kupujący musi zapłacić: wszystkie koszty związane z towarami od momentu ich dostarczenia, wszelkie poniesione dodatkowe koszty, wszelkie cła, podatki i inne opłaty, a także koszty formalności celnych płatnych przy przywozie towarów i ich tranzytu przez dowolny kraj.
 7. Informacja dla sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek dać wystarczające powiadomienie sprzedawcy o: nazwie statku, punkcie załadunku i wymaganym czasie dostawy.
 8. Dowód dostawy, dokument przewozowy lub równoważna wiadomość elektroniczna. Kupujący musi przyjąć dowód dostawy.
 9. Kontrola towarów. Kupujący musi pokryć koszty ewentualnej kontroli przed wysyłką, chyba że taka inspekcja jest zlecona przez władze kraju wywozu.
 10. Pozostałe obowiązki. Kupujący musi pokryć wszystkie koszty oraz koszty poniesione w związku z uzyskaniem dokumentów lub równoważnych wiadomości elektronicznych[2].

Formy transportu

Ta formuła może być stosowana jedynie w odniesieniu do transportu drogą wodną.

Zasady dotyczące transportu morskiego i śródlądowego

 • FAS - Free Alongside Ship
 • FOB - Free On Board
 • CFR - Cost and Freight
 • CIF - Cost, Insurance and Freight[3].


FASartykuły polecane
DEQDDUEXWDAFCIFDESCIPDDPFCA

Przypisy

 1. FAS - Free Alongside Ship
 2. FAS - Free Alongside Ship
 3. (2010). FAST FACTS

Bibliografia

 • GUS (2007), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Hermanowski J. (2004), Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa, Zielona Góra
 • Kaczmarek T., Zarzycki M. (2005), Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz - Warszawa
 • Ramberg J. (2011), ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications, nr 720E
 • Ramberg J. (2011), ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications, nr 720E


Autor: Jarosław Wojnarowski, Kinga Kolecka