Odpowiedzialność przewoźnika

Z Encyklopedia Zarządzania
Odpowiedzialność przewoźnika
Polecane artykuły


Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony, gdy szkoda nie nastąpiła z winy umyślnej lub niedbalstwa.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody na rzeczach przewożonych przez podróżnych pod ich własnym nadzorem, pod warunkiem, że szkoda nie powstała z jego winy. Odpowiedzialność ta obowiązuje przewoźnika, gdy wskazał on miejsce przechowania tych rzeczy, w którym pasażer nie mógł ich nadzorować.

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek

Odpowiedzialność przewoźnika występuje wtedy, gdy nastąpi utrata, ubytek bądź uszkodzenie przesyłki, od momentu przejęcia przesyłki aż do jej wydania przez przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika występuje również wtedy, gdy nastąpi opóźnienie w przewozie przesyłki. Przewoźnik może być zwolniony z tej odpowiedzialności, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki bądź opóźnienie w przewozie nie nastąpiło z jego winy, a z winy nadawcy, odbiorcy, właściwości przesyłki lub z przyczyn siły wyższej.

Dodatkowo przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, gdy zaszła chociażby jedna w niżej wymienionych przesłanek:

  • nazwa nadanych rzeczy wyłączonych z przewozu lub przewożonych na zasadach szczególnych jest niezgodna z rzeczywistością, nieścisła bądź niedostateczna, lub nadawca nie zachowuje wyżej wymienionych zasad
  • przesyłkę nadano w opakowaniu niewystarczającym bądź wadliwym, które z przyczyn właściwości przesyłki narażają przewożoną przesyłkę
  • nadana przesyłka jest szczególnie podatna na szkody na skutek wad bądź naturalnych właściwości
  • szkoda nastąpiła wskutek niewłaściwego załadowania, rozmieszczenie bądź rozładowania przez nadawcę lub odbiorcę
  • szkoda nastąpiła na przesyłce, która według odpowiednich przepisów lub umowy powinna być dozorowana, a szkody można było uniknąć sprawując dozór

Rodzaje

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu:

  • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób
  • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz.U.2000r., Nr50, poz.601, z późniejszymi zmianami), art. 62-70
  • T. Szanciło, Prawo przewozowe komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008

Autor: Monika Nowak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.