Odprawa celna

Z Encyklopedia Zarządzania
Odprawa celna
Polecane artykuły


Odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.

Głównym aktem regulującym handel zewnętrzny jest Wspólnotowy Kodeks Celny.

Miejscem odprawy celnej jest oznaczony teren, wyznaczony przez jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu celnego. Miejscem odprawy celnej są również kolejowe środki przewozowe przewożące podróżnych w komunikacji międzynarodowej w czasie jazdy po odpowiednio oznaczonym odcinku drogi kolejowej. Kontrola celna to czynności sprawdzające dany towar przez organy celne w celu zabezpieczenia zgodności obrotu towarowego z zagranicą z prawem i umowami międzynarodowymi. Kontroli może być poddana cała dostawa towarów lub tylko wyrywkowo jej część. Odbywa się ona w obecności importera, odbiorcy, spedytora lub bez udziału zainteresowanego. Polega na ustaleniu stawki celnej, obliczenie cła, który zostanie pobrany przez urząd celny. Cło wymierza się według stanu towaru w dniu dokonania zgłoszenia celnego i według stawek w tym dniu obowiązujących. Do dokonania odprawy celnej towarów są zgłaszane na deklaracji celnej lub na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD. Na koniec urząd celny sporządza potwierdzenie dokonania odprawy celnej. Możemy wyróżnić 3 rodzaje oprawy celnej:

 • ostateczną- odprawione towary nie powracają przez granicę celna,
 • warunkową (czasowa)- towar po pewnym czasie powraca za granicę celną lub jęli towar przewożony musi zostać zwrócony do kraju,
 • odroczona- kiedy urząd celny nie posiada odpowiednich technik dokonania kontroli przekazuje towar innemu urzędowi celnemu

Polska po wejściu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, została objęta Unią celną i organy celne stosują się teraz do przepisów wspólnotowego prawa celnego. Między państwami członkowskimi zostały zlikwidowane granice, a tym samym opłaty i cła (obowiązuje zakaz wprowadzania nowych ceł). Jednak jest ustalony limit jeśli zostanie przekroczony należy zapłacić cło. Również zakupione towary w sklepach wolnocłowych za granicą, każda osoba powinna zgłosić przy odprawie, ponieważ nie są one zwolnione od cła i podatku w Polsce. Unia Europejska stworzyła wspólny rynek europejski, który opiera się na swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału.

Czynności w postępowaniu celnym

Podstawowe pojęcia funkcjonujące w postępowaniu w sprawach celnych:

 • Przedstawienie towaru organom celnym - jest to czynność przedsiębiorcy, ma na celu zawiadomienie organów celnych o dostarczeniu towarów do urzędu celnego.
 • Deklaracja skrócona - jest potwierdzeniem przedstawienia towaru. Przygotowywana według określonego w przepisach wzoru lub zastępowana przez dokument tranzytowy.
 • Droga celna - odcinek drogowy między przejściem granicznym a terminalem gdzie znajduje się wyznaczony urząd celny.
 • Złożenie zgłoszenia celnego - czynność podjęta przez firmę, poprzez którą wyraża się zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną. Między przedstawieniem towarów a złożeniem zgłoszenia celnego może upłynąć maksymalnie 45 dni w przypadku transportu morskiego lub 20 dni w pozostałych przypadkach.
 • Zwolnienie towarów - czynność umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, którą zostały objęte.(B. Stępień i in. 2007, s. 283-284)

Przeznaczenia celne

"Wyróżnia się pięć przeznaczeń celnych:

 • objęcie towaru procedurą celną
 • wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego
 • powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty
 • zniszczenie towaru
 • zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa." Stępień B. (red.) (2007), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 282.


Najważniejszym elementem wpływającym na obliczanie wysokości kwot długu celnego jest wartość celna towarów.


Bibliografia

Autor: Dagmara Kryszpin, Marta Mieszczak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.