Faktura wewnętrzna

Z Encyklopedia Zarządzania

Faktura wewnętrzna - dokument stanowiący zaświadczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transakcje wewnątrzwspólnotowe obligują podmioty gospodarcze do prawidłowego udokumentowania. Kontrahent spełniający obrót towarowy z krajami UE nie zyskuje z urzędu celnego potwierdzenia wywozu. Do udokumentowania takich transakcji koniecznie jest spełnienie następujących dwóch warunków: pierwszy - zarejestrowanie się obu podmiotów gospodarczych dla potrzeb obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz umieszczenie na fakturze ważnych numerów identyfikacyjnych uzyskanych w wyniku rejestracji, drugi - dysponowanie dokumentacją potwierdzająca rzeczywistą realizację transakcji przed oddaniem deklaracji podatkowej. Prawidłowe wystawienie faktury wewnętrznej obliguje do poprawnego ustalenia podstawy opodatkowania[1]. Kontrahentowi potrzebne są informację o wartości pozycji podwyższających bądź obniżających podstawę opodatkowania żeby pozyskać pełną wartość zobowiązania [2]. Do dokumentacji, która umożliwia podmiotowi gospodarczemu na właściwe określenie podstawy opodatkowania WNT zalicza się:

 • fakturę zagraniczną
 • dokumenty zaświadczające poniesione opłaty, podatki, cła
 • dokumenty przewozowe
 • korespondencję handlową z nabywcą
 • dokumenty odnoszące się do ubezpieczenia, kosztów fachu

Z wykorzystaniem faktury wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów definiuje się:

 • wartość podatku należnego
 • wartość podatku naliczonego

Faktura wewnętrzna jest dokumentem podatkowym. Może być wystawiana na każde wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub łącznie zawierając wszystkie nabycia z miesiąca [3].

Zastosowanie faktury wewnętrznej

Dokument wewnętrznego opodatkowania podatkiem VAT wewnątrz firmy przez samego przedsiębiorcę konieczny jest podczas:

 1. nieodpłatnego przekazania towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług
 2. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (import usług z UE) [4].

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

W zakresie transakcji unijnych wyróżnić można wyodrębnić:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) - dotyczy translokacji towarów związanych z przeniesieniem ich ekonomicznej własności z terytorium państwa członkowskiego na terytorium innego kraju UE. Takie dostawy są realizowane pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są w różnych państwach członkowski Unii Europejskiej
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) - dotyczy sprowadzania towarów z innego państwa. Stanowi to nabycie prawa do zarządzania jak właściciel towarami, które poprzez dostawę są transportowane na terytorium odmiennego państwa członkowskiego niż państwo z którego zostały wysłane, nie zależnie od kto transportuje towar.
 • transakcje trójstronne - występują co najmniej trzy strony transakcji z odmiennych państw Unii Europejskiej. Taka transakcja może mieć miejsce gdy towary są bezpośrednio transportowane od dostawcy w jednym państwie członkowskim do definitywnego odbiorcy w innym państwie członkowskim, opierając się o polecenia podmiotu pośredniczącego ulokowanego w kolejnym państwie członkowskim [5].

Dane na dokumencie wewnętrznym

Przy wystawianiu danych, które powinny widnieć na dokumencie wewnętrznym możemy posłużyć się elementami dotyczącymi faktury:

 • data wystawienia
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
 • numer identyfikacyjny
 • dane kontrahentów uczestniczących w transakcji
 • opis transakcji
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku VAT
 • wartość podatku VAT

Procedury i dokumentacja wymagana przy wystawianiu faktury wewnętrznej

Rejestracja kontrahentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

W przypadku wystawiania faktury wewnętrznej w transakcjach wewnątrzwspólnotowych istnieje konieczność rejestracji kontrahentów. Rejestracja ma na celu ustalenie tożsamości kontrahenta oraz jego statusu podatkowego w kontekście transakcji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ważnym elementem faktury wewnętrznej jest umieszczenie ważnych numerów identyfikacyjnych kontrahenta. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych jest to między innymi numer VAT UE, który jest obowiązkowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Umieszczenie tego numeru na fakturze wewnętrznej pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie kontrahenta oraz ułatwia sprawdzanie poprawności transakcji pod kątem podatku VAT.

Dokumentacja potwierdzająca realizację transakcji

W przypadku wystawiania faktury wewnętrznej, istotne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację transakcji. Dokumentacja ta stanowi ważny dowód transakcji i może być wymagana przez organy podatkowe lub audytorów w przypadku kontroli.

Do dokumentacji potwierdzającej realizację transakcji w przypadku faktur wewnętrznych należy między innymi:

 • umowa handlowa lub kontrakt, na podstawie którego dokonano transakcji,
 • potwierdzenie dostawy towarów lub wykonania usług,
 • dowód zapłaty lub potwierdzenie przelewu,
 • ewentualne inne dokumenty związane z daną transakcją.

Dokumentacja ta powinna być przechowywana w sposób uporządkowany i dostępny w razie potrzeby. W przypadku faktur wewnętrznych, dokumentacja potwierdzająca realizację transakcji jest szczególnie istotna, ponieważ może zostać użyta do ustalenia poprawności podstawy opodatkowania.

Ustalanie poprawnej podstawy opodatkowania

Wystawiając fakturę wewnętrzną, istnieje wymóg ustalenia poprawnej podstawy opodatkowania, czyli kwoty, od której oblicza się podatek VAT. Poprawne ustalenie podstawy opodatkowania jest istotne zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy, ponieważ od niej zależy wysokość obowiązku podatkowego.

W celu ustalenia poprawnej podstawy opodatkowania, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów. W przypadku faktur wewnętrznych, dokumenty umożliwiające ustalenie podstawy opodatkowania to między innymi:

 • umowa handlowa lub kontrakt, na podstawie którego dokonano transakcji,
 • dokumenty potwierdzające wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • ewentualne dokumenty związane z kosztami związanymi z transakcją.

Poprawne ustalenie podstawy opodatkowania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT. W przypadku braku dokumentacji umożliwiającej ustalenie podstawy opodatkowania, organy podatkowe mogą zakwestionować transakcję lub obciążyć ją wyższym obowiązkiem podatkowym.


Faktura wewnętrznaartykuły polecane
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarówSprzedaż wysyłkowa z terytorium krajuOdprawa celnaDeklaracja intrastatPodatek obrotowyMagazyn konsygnacyjnyVAT UECertyfikat rezydencjiFaktura VATAproksymacja

Przypisy

 1. Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, s. 17
 2. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 143
 3. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 148
 4. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 143
 5. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 143-146

Bibliografia

 • Martyniuk T., Strzałkowska-Gierusz B. (2004), Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych, ODDK, Gdańsk
 • Piotrowski J. (2013), Faktury, Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, Warszawa
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
 • Zabielska D. (2011), Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89


Autor: Wioletta Maciaszek