Aproksymacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Aproksymacja to technika matematyczna służąca do znalezienia przybliżonej funkcji lub wartości, gdy dokładne wyniki są trudne lub niemożliwe do osiągnięcia. Polega na znalezieniu funkcji, która najlepiej odpowiada danym wejściowym, wg pewnego kryterium optymalizacji, takiego jak minimalizacja sumy kwadratów błędów.

Definicja matematyczna aproksymacji polega na znalezieniu funkcji f(x), która minimalizuje odległość między wartościami funkcji aproksymującej a wartościami funkcji pierwotnej.

Formuła obliczeniowa w formacie LATEX może wyglądać następująco:

Gdzie:

jest funkcją aproksymującą,
jest funkcją z przestrzeni funkcji ,
są punktami danych wejściowych,
są odpowiadającymi wartościami danych wyjściowych,
jest funkcją kryterium optymalizacji, czyli sumą kwadratów błędów.

Aproksymację można stosować w różnych dziedzinach, takich jak ekonomia, nauki społeczne, nauki przyrodnicze itp. Przykłady zastosowań aproksymacji obejmują wyznaczanie krzywych trendu, prognozowanie wartości przyszłych, interpolację danych, redukcję szumów w danych itp.

Aproksymacja jest użytecznym narzędziem, które pozwala na uzyskanie przybliżonych wyników w przypadku braku danych lub niemożności znalezienia dokładnej funkcji. Jest to ważne narzędzie w analizie danych i podejmowaniu decyzji opartych na danych.


Aproksymacjaartykuły polecane
PredykcjaMetoda XYZModel MarkowaPrognozowanie przychodów i kosztówAnaliza scenariuszyAnaliza systemowaModel ekonometrycznyEkonomia menedżerskaBadania marketingowe

Bibliografia

  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa