Kabotaż

Z Encyklopedia Zarządzania
Kabotaż
Polecane artykuły


Kabotaż - jest to przewóz towarów pomiędzy destynacjami jednego państwa, przez pojazdy zarejestrowane w innym państwie, różnym od kraju, w którym odbył się ów przewóz. Ładunki te nie są więc przedmiotem handlu zagranicznego, ani spedycji międzynarodowej (Ł. Chwalczyk, 2018).

W krajach Unii Europejskiej kabotaż towarów może wykonywać firma, której pojazdy zarejestrowane są w innych państwach Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Ministerstwo Ekologii, Energii, Trwałego rozwoju i Morza, 2010).

Kabotaż może być wykonywany przez przewoźników po dostarczeniu ładunku pochodzącego z transportu międzynarodowego. Musi on być wykonywany tym samym pojazdem, który dostarczył pierwotny ładunek. Maksymalnie można wykonać trzy transporty kabotażowe po rozładunku towarów z transportu międzynarodowego, natomiast ostatni rozładunek musi nastąpić w przeciągu siedmiu dni od rozładunku transportu międzynarodowego (P. Lewandowski, 2018; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009, 2009).

Licencja wspólnotowa

Posiadanie licencji wspólnotowej przez kierowcę jest niezbędne w celu wykonywania przewozów kabotażowych. Jest wydawana na 10 lat, istnieje możliwość jej przedłużenia. Licencja jest wydawana każdemu przewoźnikowi, który:

 • "ma siedzibę w tym państwie członkowskim zgodnie z pra­wodawstwem wspólnotowym oraz krajowymi

przepisami tego państwa członkowskiego,

 • jest uprawniony w państwie członkowskim siedziby prze­woźnika do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy zgodnie z przepisami wspólnotowymi oraz krajowymi

przepisami tego państwa członkowskiego dotyczącymi dostępu do zawodu drogowego przewoźnika rzeczy" (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009, 2009).

Etykieta przewozu kabotażowego

Każdy list spedycyjny przewozu kabotażowego powinien zawierać:

 • "nazwę, adres i podpis nadawcy,
 • nazwę, adres i podpis przewoźnika,
 • nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy,
 • miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia,
 • nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opa­kowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery,
 • masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób,
 • numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy" (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009, 2009).

Warunki wykonywania przewozu kabotażowego

Podstawowe wymagania w stosunku do przewozów kabotażowych:

 • konieczne jest posiadanie licencji wspólnotowej,
 • kabotaż może być wykonywany po rozładunku towarów z przewozy międzynarodowego,
 • świadectwo kierowcy jest niezbędne w przypadku, jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego,
 • musi być wykonany tym samym pojazdem co transport międzynarodowy,
 • maksymalnie można wykonać trzy transporty kabotażowe w ciągu siedmiu dni, licząc od daty rozładunku transportu międzynarodowego,
 • trzeba posiadać dokumenty świadczące o stosowaniu się do regulacji przewozów kabotażowych (D. Syganiec-Marszewska, 2016).

Naruszenie przepisów przewozu kabotażowego

W przypadku naruszenia zasad przewozów kabotażowych możliwe jest: (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009, 2009).

 • cofnięcie wpisów z licencji wspólnotowej,
 • cofniecie licencji wspólnotowej,
 • zawieszenie lub cofnięcie wydania świadectwa kierowy,
 • nałożenie kar lub sankcji.

Kabotaż w Niemczech

Szczególnie duże obostrzenia związane z transportem kabotażowym występują w Niemczech. Tamtejsze władze, w obawie przed nadmiarem firm zagranicznych wykonujących operacje logistyczne na rynku niemieckim, zobowiązują firmy zagraniczne do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę 1,2 miliona euro na wszystkie zdarzenia. Posiadanie ubezpieczenia jest warunkiem koniecznym, przez co wiele firm zagranicznych rezygnuje z transportu kabotażowego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (P. Lewandowski, 2018).

Bibliografia


Autor: Dawid Rapacz