Mapa procesów

Z Encyklopedia Zarządzania

Mapy procesów wykorzystywane są do przeprowadzenia przekształceń w działaniu systemu gospodarczego w następujących sytuacjach:

 • wdrażania systemów zarządzania jakością,
 • wdrażania zarządzania procesowego,
 • wdrażania Lean manufacturing,
 • modelowania struktury organizacyjnej,
 • organizowania funkcjonowania firmy podczas restrukturyzacji,
 • skracania czasu wykonywania procesów,
 • zmniejszania kosztów wykonywania procesów,
 • wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych,
 • przechodzenia na działalność gospodarczą w oparciu o Internet,
 • tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw. (Szymonik A. 2011, s. 153)

TL;DR

Artykuł omawia wykorzystanie map procesów w zarządzaniu jakością, zarządzaniu procesowym, Lean manufacturing, restrukturyzacji, optymalizacji czasu i kosztów procesów oraz wdrożeniu systemów informatycznych. Definiuje procesy, rodzaje procesów i zasady tworzenia map procesów. Omawia etapy mapowania procesów i wykorzystanie mapowania relacji w celu poprawy współpracy między ogniwami organizacji.

Definicja procesu w mapowaniu procesów

Rys. 1. Przykładowy schemat przebiegu procesu

Definicja procesu powinna obejmować:

 • początek i koniec procesu,
 • strukturę procesu,
 • wejścia i wyjścia,
 • dostawców i klientów,
 • właściciela procesu,
 • kryteria oceny,
 • wpływ na wynik całości organizacji,
 • mierniki,
 • narzędzia pomiaru i oceny,
 • kryteria i metody sterowania, w tym sprzężenia zwrotne,
 • zasoby i odstępstwa,
 • dokumentacje procesu i jego przebiegu (1).

Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością, gdy działania i związane z nimi zasobami są zarządzane jako proces.(2) Na tym polega istota podejścia procesowego - jednej z ośmiu zasad zarządzania jakością. System zarządzania jakością można podzielić na szereg procesów, wzajemnie ze sobą powiązanych. Podejście procesowe ma na celu tworzenie procesów występujących w organizacji i takie ich kształtowanie, aby ich efektywność i skuteczność były jak najwyższe (3).

Aby zidentyfikować proces należy określić: cel, wejście, wyjście, wskaźnik (miernik) oraz właściciela. Proces składa się z powiązań między klientami wewnętrznymi, jednak wejścia i wyjścia procesów mogą być związane z klientami zewnętrznymi.

Wejścia i wyjścia mogą być materialne i niematerialne. Do najczęściej spotykanych powiązań między procesami (wejść i wyjść) można zaliczyć: surowce, półprodukty, wyroby końcowe, energię, informację oraz środki finansowe. W rzeczywistości organizacje, tworząc mapę procesów, dzielą procesy w różny sposób, różnie też je nazywają.

Rodzaje procesów na mapie procesów

Najczęściej procesy występujące w organizacji dzieli się na:

 • procesy zarządcze,
 • procesy główne,
 • procesy pomocnicze.

Do procesów głównych w typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym zwykle zaliczyć można:

Procesami pomocniczymi mogą być:

Procesy zarządcze to m. in.:

Tworzenie mapy procesów

Mapa procesów w ujęciu ogólnym wyodrębnia procesy i ważniejsze podprocesy. Podproces, to wydzielona część procesu, która ze względu na swój charakter oraz odrębność od innych części, może być traktowana jako odrębny, mniejszy proces (np. w procesie rekrutacji dużej firmy można wydzielić podproces adaptacji pracowników). Nie ma jednego standardu tworzenia mapy. Najczęściej pokazuje ona przepływy informacyjne lub materialne pomiędzy procesami.

Uwaga: Niektórzy autorzy błędnie piszą o mapie procesu (jednego). Taki rysunek składa się nie z procesów, a z zadań. Jest wobec tego wykresem blokowym, a nie mapą procesów.

Zasady tworzenia mapy procesu

Rys. 2. Przykładowa mapa procesów

Podczas przygotowywania mapy procesu należy stosować następujące zasady:

 • procesy rysujemy od strony lewej do prawej,
 • każdy diagram procesu/działalności powinien rozpoczynać się i kończyć się symbolem początek/koniec,
 • wszystkie symbole połączone są strzałkami,
 • kierunek strzałek musi być zgodny z przepływem procesu,
 • wszystkie linie opisujące proces muszą być przyłączone do symboli,
 • należy unikać sytuacji, w której schemat/działalność dzieli się na kilka stron,
 • schemat musi być prosty (należy unikać szczegółowości),
 • powinny być widoczne granice procesu,
 • w schemacie winno być widoczne centralne (najważniejsze) miejsce (Szymonik A. 2011, s. 155)

Ponadto należy ustalić stopień szczegółowości mapy procesu, podczas czego musimy wziąć pod uwagę w jakim celu tworzymy mapę. Gdy chcemy zaprezentować powszechne zasady funkcjonowania procesu mapa będzie zawierać mniej szczegółów, jednak w przypadku "wdrożenia nowych wyrobów do produkcji lub gdy szukamy przyczyny problemu w procesie" musimy uwzględnić bardziej rozbudowaną strukturę mapy. Dzięki temu możemy poznać miejsca, gdzie nieefektywnie wykorzystywane są pieniądze i czas oraz wyeliminować je w przyszłości. Im bardziej szczegółowe i skomplikowane procesy tym ilość osób przygotowujących mapę procesu powinna być większa (Szymonik A. 2011, s. 157-158)

Mapowanie procesów

Na przebieg mapowania procesów składają się następujące etapy:

 • I etap - identyfikacja procesów, do odbycia której wykorzystuje się metody:
 1. metoda odgórna (top-down), gdzie w pierwszej kolejności określa się ogólną działalność organizacji wraz z jej celami, a następnie przechodzi się do uszczegółowienia wskazanych elementów,
 2. metoda oddolna (bottom-up), bardziej czasochłonna, jednak dokładniejsza, która polega na analizie wykonywanych w organizacji czynności i na ich podstawie formułowanie przebiegających procesów.
 • II etap - obejmuje:
 1. podział procesów na wykonawcze (główne) i wspierające (pomocnicze),
 2. wyróżnienie procesów kluczowych z punktu widzenia realizacji celów biznesowych,
 3. odzwierciedlenie przebiegu procesów w ramach poszczególnych działów (Szymonik A. 2011, s. 153)

Do mapowania procesów zazwyczaj stosuje się poniższą procedurę:

 1. identyfikowanie głównych uczestników procesu z wykorzystaniem techniki określanej mianem mapowanie relacji,
 2. tworzenie szczegółowej mapy procesu, prezentującej wszystkie czynności składające się na proces.

Mapowanie relacji stosuje się w celu "zmniejszenia barier funkcjonalnych i hierarchicznych, poprawę współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami w relacji nadawca-odbiorca, a także na ustaleniu osób funkcyjnych, które mają uczestniczyć w dalszym doskonaleniu analizowanych procesów". (Szymonik A. 2011, s. 154)


Mapa procesówartykuły polecane
Identyfikacja procesówModelowanie procesówAnaliza procesówProces gospodarczyMetodyka badania potrzeb informacyjnychMapowanie strumienia wartościDMAICPodejście procesoweBenchmarking

Bibliografia

 • Gruszka A., Niegowska E. (2001), Komentarz do norm ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • Harmol A., Mantura M. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2015), Mapowanie procesów współpracy międzyorganizacyjnej na przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym, Zarządzanie publiczne, nr 3(31)
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2001), PN-EN ISO 9004:2000, Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • Sikora T. (2005), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Stabryła A. (2012), Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.21, nr 2
 • Szymonik A. (2013), Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa
 • Ścierski J. (2010), Mapowanie procesów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1822
 • Wawak S. (2005), Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka, Helion/OnePress, Gliwice


Autor: Katarzyna Rzepka