Zarządzanie przestrzenią organizacji

Zarządzanie przestrzenią organizacji
Polecane artykuły

Zarządzanie przestrzenią organizacji oznacza celowe spożytkowanie zasobów i potencjału otoczenia organizacji, mając na uwadze jej korzystne perspektywy i rozwój.

Głównym celem zarządzania przestrzenią organizacji jest osiągniecie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Obecnie skuteczność organizacji nie ogranicza się do doskonalenia jej wnętrza. Coraz bardziej możliwości jej rozwoju tkwią w jej otoczeniu. Od działań organizacji, w znacznym stopniu zależy, czy otoczenie będzie przyjazne, czy jej wrogie. Pojawia się łańcuch relacji pomiędzy firmą a otoczeniem. W sposób mniej, bądź bardziej świadomy relacje te kształtowane są przez kierownictwo i pracowników firmy.

Najbardziej bliską problematyce zarządzania przestrzenią organizacji jest dziedzina wiedzy i praktyki określana mianem public relations. W języku polskim pojęcie to oznacza relacje między publicznością - tj. pomiędzy ludźmi firmy i ludźmi innych organizacji z jej otoczenia.

Funkcje

Do podstawowych funkcji zarządzania przestrzenią organizacji należą:

 • rozpowszechnianie informacji w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym organizacji
 • organizowania kontaktów i utrzymywania więzi z uczestnikami środowiska organizacji
 • kształtowania i upowszechniania obrazu organizacji oraz informacji charakteryzujących działalność firmy i umacniających jej wizerunek
 • wspomagania sprzedaży wytwarzanych i sprzedawanych produktów (usług) poprzez pozytywne oddziaływanie wizerunku przedsiębiorstwa
 • umacniania i stabilizowania pozycji organizacji i zabezpieczania przed możliwymi zagrożeniami
 • podtrzymywania celów i stylu działania organizacji oraz jej roli na rynku i w środowisku.

W ramach zarządzania przestrzenią organizacji realizowane są zadania dotyczące:

 • reputacji firmy, jej ochrony i poprawy służb informacyjnych
 • komunikowania marketingowego
 • relacji finansowych i inwestycyjnych
 • relacji ze społecznościami i władzami lokalnymi
 • relacji z własnymi pracownikami
 • organizowania firmowych imprez promocyjnych
 • rozwiązywania nagłych problemów firmy
 • finansowania osób, instytucji, imprez itd.
 • badania opinii publicznej
 • koordynowania stosunków z zewnętrznymi grupami specjalistycznymi (dostawcy, konkurenci, wychowawcy i uczniowie, itd.)
 • działań promocyjnych wobec aktualnych i potencjalnych klientów
 • układania stosunków z inwestorami
 • koordynowania działań ze społecznością lokalną
 • koordynowania działań ustawodawczych na szczeblu lokalnym
 • koordynowania stosunków z prasą i mediami elektronicznymi
 • koordynowania graficznych i fotograficznych publikacji firmy
 • koordynowania specjalnych imprez
 • docierania do pracowników z informacjami itd.

Bibliografia

 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004
 • Superat J., Zarządzanie, Kolonia Limitem, Wrocław 2005

Autor: Magdalena Kuczaba