System APS

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Systemy APS)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Advanced Planning and Scheduling to systemy funkcjonujące w oparciu o łącza internetowe rozwijają jak dotychczas przede wszystkim zakresy funkcji realizowanych w obrębie MRP II. Systemy klasy APS zapewniają bowiem szybszą reakcję całego łańcucha dostaw na zmieniające się potrzeby klientów lub w warunkach pojawiania się dodatkowych, niespodziewanych zamówień. Innym atutem systemów tej klasy jest także integrowanie planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi, co dotychczas stanowiło domenę systemów klasy LRP (B. Tinham, 2000, s. 17). Jako natychmiastowe korzyści z zastosowania akcentowane są lepsza obsługa klienta oraz redukcja poziomu zapasów.

Prezentowane rozwiązanie zostało opracowane w celu dostosowania funkcjonowania firm do zmienionych warunków działania, w których obecnie jedną z determinant sukcesu całego łańcucha dostaw jest zdolność do natychmiastowej realizacji nieprzewidzianych zamówień bez zakłóceń w wykonywaniu wcześniej zaplanowanych dostaw.

Specjaliści wdrażający systemy klasy APS podkreślają, że zastosowanie takiego modułu nie stanowi samo w sobie rozwiązania problemu reagowania na nagłe zmiany wielkości zapotrzebowania na oferowane produkty. W dalszym ciągu konieczne jest bowiem permanentne monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych oraz realizacji zadań w obrębie dziedzin wspomagających. Należy zwrócić uwagę, że pomimo wielu cech wspólnych oferowane na rynku systemy ERP znacznie się między sobą różnią ze względu na budowę, stopień złożoności, zakres funkcjonalny, stosowane narzędzia itp. W związku z tym właściwy w określonych warunkach wybór możliwy jest tylko przy precyzyjnym określeniu potrzeb przez nabywcę.

Wśród podstawowych zalet zastosowania prezentowanego systemu należy wyróżnić przede wszystkim możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu dzięki wymianie informacji poprzez system połączeń elektronicznych pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw oraz symulacje i analizy skutków decyzji podejmowanych w ramach BPR (Business Process Reenginering) wraz ze sprawdzeniem ich całkowitego wyniku finansowego (Logistyka dystrybucji, 2001, s. 159).

Struktura

Idąc za spostrzeżeniami J. Witkowskiego dochodzimy do tego że: koncepcja łańcucha dostaw powstała jako alternatywa wobec tradycyjnego sposobu postrzegania relacji między dostawcami i odbiorcami, które charakteryzują antagonizmy, wykorzystywanie własnej siły przetargowej oraz związane z tym przesuwanie obowiązku ponoszenia zwiększonych kosztów na kooperanta [J. Witkowski, 2003, s. 4].

System APS zazwyczaj zawiera cztery moduły planistyczne:

  • strategiczne planowanie sieci
  • koordynacja planów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
  • planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • planowanie transportu i dystrybucji

Systemy APS są rozwiązaniami wysoce złożonymi opierających się na obliczeniach komputerowych. Gwarantują harmonogramowanie przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości produkcyjnej, zapasów czy zamówień klientów.

Do priorytetowych zadań należą: zagwarantowanie pomiędzy ogniwami nawet w rozmiarze globalnym, konkurencyjnej infrastruktury oraz umożliwić realizacje szybkiego przepływu dóbr, informacji i środków finansowych. Proces ten jest możliwy dzięki aktualnym danym oraz odpowiednim analizom pochodzących z hurtowni danych.

Bibliografia

  • Dura P., E-logistyka oraz zaawansowane systemy planowania i harmonogramowania APS
  • Logistyka dystrybucji, pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa 2001
  • Tinham B., What place MRP II in the new world?, Manufacturing Computer Solutions, Orpington, January 2000, vol. 6
  • Celina M. Olszak, Ewa Ziemba., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, str. 131-133
  • Witkowski J., Prekursorzy logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9/2003

Autor: Tomasz Małkus, Marcin Sanocki