System APS

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Systemy APS)

Advanced Planning and Scheduling to systemy funkcjonujące w oparciu o łącza internetowe rozwijają jak dotychczas przede wszystkim zakresy funkcji realizowanych w obrębie MRP II. Systemy klasy APS zapewniają bowiem szybszą reakcję całego łańcucha dostaw na zmieniające się potrzeby klientów lub w warunkach pojawiania się dodatkowych, niespodziewanych zamówień. Innym atutem systemów tej klasy jest także integrowanie planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi, co dotychczas stanowiło domenę systemów klasy LRP (B. Tinham, 2000, s. 17). Jako natychmiastowe korzyści z zastosowania akcentowane są lepsza obsługa klienta oraz redukcja poziomu zapasów. System klasy APS jest narzędziem, które wspomaga organizowanie wszelkich działań dystrybucyjnych i wytwórczych. Nazwa tej metody jest odniesieniem do programów, które funkcjonowały w połowie lat 90. Zajmowały się one opracowywaniem harmonogramów i metodami planowania.(M. Wasilewski, 2016, s. 33)

Prezentowane rozwiązanie zostało opracowane w celu dostosowania funkcjonowania firm do zmienionych warunków działania, w których obecnie jedną z determinant sukcesu całego łańcucha dostaw jest zdolność do natychmiastowej realizacji nieprzewidzianych zamówień bez zakłóceń w wykonywaniu wcześniej zaplanowanych dostaw.

Specjaliści wdrażający systemy klasy APS podkreślają, że zastosowanie takiego modułu nie stanowi samo w sobie rozwiązania problemu reagowania na nagłe zmiany wielkości zapotrzebowania na oferowane produkty. W dalszym ciągu konieczne jest bowiem permanentne monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych oraz realizacji zadań w obrębie dziedzin wspomagających. Należy zwrócić uwagę, że pomimo wielu cech wspólnych oferowane na rynku systemy ERP znacznie się między sobą różnią ze względu na budowę, stopień złożoności, zakres funkcjonalny, stosowane narzędzia itp. W związku z tym właściwy w określonych warunkach wybór możliwy jest tylko przy precyzyjnym określeniu potrzeb przez nabywcę. Wśród podstawowych zalet zastosowania prezentowanego systemu należy wyróżnić przede wszystkim możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu dzięki wymianie informacji poprzez system połączeń elektronicznych pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw oraz symulacje i analizy skutków decyzji podejmowanych w ramach BPR (Business Process Reenginering) wraz ze sprawdzeniem ich całkowitego wyniku finansowego (Logistyka dystrybucji, 2001, s. 159).

TL;DR

Systemy Advanced Planning and Scheduling (APS) są narzędziami, które wspomagają organizowanie działań dystrybucyjnych i wytwórczych w firmach. Pozwalają na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów oraz integrowanie planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi. Systemy APS mają wiele zalet, takich jak lepsza obsługa klienta i redukcja poziomu zapasów. W rolnictwie mogą być wykorzystywane do planowania produkcji rolniczej, poprawy organizacji pracy, usprawnienia logistyki oraz ewidencjonowania postępu i efektywności prac. APS jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

Struktura

Idąc za spostrzeżeniami J. Witkowskiego dochodzimy do tego że: koncepcja łańcucha dostaw powstała jako alternatywa wobec tradycyjnego sposobu postrzegania relacji między dostawcami i odbiorcami, które charakteryzują antagonizmy, wykorzystywanie własnej siły przetargowej oraz związane z tym przesuwanie obowiązku ponoszenia zwiększonych kosztów na kooperanta [J. Witkowski, 2003, s. 4].

System APS zazwyczaj zawiera cztery moduły planistyczne:

  • strategiczne planowanie sieci
  • koordynacja planów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
  • planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • planowanie transportu i dystrybucji

Systemy APS są rozwiązaniami wysoce złożonymi opierających się na obliczeniach komputerowych. Gwarantują harmonogramowanie przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości produkcyjnej, zapasów czy zamówień klientów.

Do priorytetowych zadań należą: zagwarantowanie pomiędzy ogniwami nawet w rozmiarze globalnym, konkurencyjnej infrastruktury oraz umożliwić realizacje szybkiego przepływu dóbr, informacji i środków finansowych. Proces ten jest możliwy dzięki aktualnym danym oraz odpowiednim analizom pochodzących z hurtowni danych.

Możliwości systemu APS

W przypadku planowania popytu z wykorzystaniem modułu APS mamy możliwość opracowania m.in.: zapotrzebowania na materiały, prognoz sprzedaży czy usług transportowych. Opracowania te mogą następnie posłużyć do planowania operacyjnego, a potem finansowego. Jeśli chodzi o planowanie na poziomie produkcji oraz dystrybucji system klasy APS umożliwia:

  • określenie zapotrzebowania materiałowego (biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wyroby gotowe)
  • określenie potrzeb klientów, ze względu na występowanie ich w konkretnym miejscu łańcucha logistycznego
  • budowę modelu taktycznego z uwagi na zapotrzebowanie klientów i zdolność produkcyjną poszczególnego zakładu

Dzięki tym możliwościom, moduł APS pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy kosztami magazynowania, kosztami produkcji, a kosztami obsługi klienta.(I. Żabińska, 2015, s. 249)

System APS w rolnictwie

System APS może być efektywnie wykorzystywany w rolnictwie jako metoda planowania i ustalania harmonogramu produkcji rolnej. Aby stworzyć harmonogram oraz zweryfikować jakie zasoby są dostępne, można to wykonać opierając się na technologii produkcji oraz liście wyrobów, które są zaplanowane. Najważniejszą korzyścią i zaletą wdrożenia systemu APS w rolnictwie jest przede wszystkim polepszenie organizacji pracy, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe i dostępne uwarunkowania przy planowaniu produkcji tj. m.in.: wydajność maszyn i zasobów ludzkich czy dostępne technologie produkcji. Kolejną zaletą jest znaczne usprawnienie logistyki (harmonogramy dostaw i odbiorów, zaopatrzenie w surowce), a także możliwość ewidencjonowania postępu i efektywności prac w systemie, wszelkiego rodzaju statystyki. Przy współpracy systemu klasy APS z systemem takim jak MES (Manufacturing Execution System) możliwe jest również śledzenie postępu produkcji on-line. Kiedy decydujemy się na wdrożenie APS należy pamiętać, że taki program jest konkretnie dopasowywany do poszczególnego gospodarstwa i jego potrzeb. Najczęściej takie oprogramowanie wdrażane jest w dużych i bardzo dużych gospodarstwach rolnych ze względu na wysokie koszty. (A. Peszek, M. Fitowski, S. Roczkowska-Chmaj, 2014, s. 391)


System APSartykuły polecane
Łańcuch dostawSystemy DRPSystem MRP IIOPTSystem SCMLogistyka produkcjiWyznaczanie trasySystem informacji logistycznejSystem ERP

Bibliografia


Autor: Tomasz Małkus, Marcin Sanocki, Justyna Grysztar