Strategia niszy rynkowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia niszy rynkowej
Polecane artykuły


Niszę rynkową definiuje się jako wąską grupę klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Mają oni wyraźnie sprecyzowane potrzeby i gotowi są zapłacić wyższą cenę za określony produkt (usługę), czy też jego jakość, aby je zaspokoić.

Strategia niszy rynkowej polega na wyborze wąskiego zakresu rynku, gdzie potrzeby i preferencje nabywców znacznie różnią się od reszty rynku. Umożliwia to znalezienie takiego podsegmentu rynku, gdzie przedsiębiorca może uzyskać przewagę nad konkurentami. Dlatego też firma koncentruje się albo na rynku geograficznym albo na określonej grupie nabywców (zazwyczaj niezbyt licznej) i jednocześnie na określonym asortymencie. Dzięki temu identyfikuje specyficzne cechy produktów najbardziej poszukiwanych i pożądanych przez potencjalnych klientów.

Cele strategii

Celem tej strategii jest osiąganie założonych przez firmę celów strategicznych poprzez zaoferowanie klientom albo tańszych produktów albo produktów o dużym zróżnicowaniu ich właściwości1. Jest to strategia zorientowana na potrzebę, gdyż stosujące ją firmy muszą być przygotowane do spełnienia całej gamy potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez klientów.

Strategia niszy rynkowej może być realizowana w dwóch formach:

  • jako strategia przywództwa kosztowego - jeżeli klienci zainteresowani są głównie ceną, wówczas firma skupia się na uzyskaniu przewagi w zakresie kosztów wytwarzania produktów w danym podsegmencie rynku, lub
  • jako strategia zróżnicowania produktów - stosowana, gdy nabywcy zwracają szczególną uwagę na właściwości użytkowe.

Efekty stosowania

Strategia ta jest też relatywnie bezpieczna. Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, dzięki dobrej znajomości rynku, która wynika z wysokiej specjalizacji w zakresie asortymentu i umiejętności zaspokajania specyficznych wymagań klientów.

Dzięki temu możliwy jest rozwój firmy i osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży, jednakże istnieją ograniczenia związane z osiągnięciem udziału w całym rynku. ponadto precyzyjna wiedza o nabywcach skorelowana jest ze specjalizacją produkcji, dystrybucji i promocji, co pozwala na oszczędność kosztów i wyższą rentowność.

Istnieje też pewne ryzyko - konkurenci mogą zniwelować silne strony przedsiębiorstwa, wykorzystując doświadczenie uzyskane w podobnych niszach i pokonać bariery wejścia ze względu na wysoką atrakcyjność niszy. Ryzyko wiąże się także ze zmniejszeniem różnic w oferowanych produktach i usługach tzn. wyróżniające dany produkt cechy mogą stać się powszechnie oferowane, co pociąga za sobą konieczność szybkiego reagowania i interwencji.

Bibliografia

  • "Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja w biznesie", praca zbiorowa, red. Mieczysław Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005 r.,
  • "Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej", Jerzy Rokita, PWE, Warszawa 2005 r.,

Autor: Anna Jagiencarz