Strategia dywersyfikacji poziomej

Z Encyklopedia Zarządzania

Strategia dywersyfikacji poziomej polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi niewykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z know-how, doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj oparte są te produkty na pokrewnej technologii, zaspokajają inne potrzeby dotychczasowych nabywców lub podobne potrzeby w inny sposób. Taka strategia umożliwia także wykorzystanie w nowej działalności dotychczasowej marki, systemu dystrybucji, itp.

Warte podkreślenia jest także to, iż ten rodzaj dywersyfikacji związany jest z najmniejszym ryzykiem. Działanie w znanych dziedzinach oraz w warunkach braku istotnych zmian w kręgu odbiorców umożliwi bowiem znaczne zmniejszenie ryzyka oraz uniezależnienie się od dotychczasowych konkurentów.

Chcąc wykorzystać tą strategię trzeba się jednak najpierw zorientować odnośnie tego, czy firma posiada pewną grupę stałych, lojalnych klientów. A jeżeli tak, to czy byliby oni zainteresowani nabyciem pewnych nowych produktów czy też usług. Należy się także upewnić, czy firma jest w stanie zająć się produkcją, dystrybucją lub pośrednictwem sprzedaży tych nowych produktów usług dla już posiadanych odbiorców.

Korzyści wynikające z dywersyfikacji poziomej

Minimalizacja ryzyka poprzez rozwinięcie różnych segmentów rynku. Dywersyfikacja pozioma pozwala firmie na rozwinięcie swojej działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynku. Dzięki temu firma minimalizuje ryzyko związane z zależnością od jednego segmentu rynku. Jeśli jeden segment rynku doświadcza spadku popytu lub innych trudności, firma może nadal generować przychody i osiągać zyski dzięki innym segmentom rynku, które mogą być bardziej stabilne lub rozwijające się.

Uniezależnienie się od dotychczasowych współpracowników na rynku. Dywersyfikacja pozioma daje firmie możliwość uniezależnienia się od dotychczasowych współpracowników na rynku. W przypadku gdy firma zależy od jednego lub kilku dostawców, dywersyfikacja pozwala na poszerzenie bazy dostawców i zmniejszenie ryzyka związanego z utratą dostaw. Dodatkowo, firma może również uniezależnić się od dotychczasowych odbiorców i dotrzeć do nowych klientów, co może prowadzić do większej elastyczności i stabilności biznesowej.

Utrzymanie lub poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług. Dywersyfikacja pozioma umożliwia firmie utrzymanie lub poprawę swojej pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług. Dzięki temu firma może zwiększyć swoją atrakcyjność dla klientów i zaspokoić ich rosnące potrzeby. Nowe produkty lub usługi mogą również przyciągnąć nowych klientów i umożliwić firmie konkurowanie z innymi podmiotami na rynku.

Wykorzystanie i rozwinięcie posiadanych umiejętności i atutów. Dywersyfikacja pozioma umożliwia firmie wykorzystanie i rozwinięcie posiadanych umiejętności i atutów. Firma może wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie, wiedzę i zasoby, aby stworzyć nowe produkty lub usługi, które będą odpowiadać potrzebom klientów. Dzięki temu firma może zwiększyć swoją wartość na rynku i wykorzystać swoje unikalne umiejętności do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Rekompensowanie strat związanych z załamaniem obrotów istniejących produktów poprzez wprowadzenie nowych. Dywersyfikacja pozioma daje firmie możliwość rekompensowania strat związanych z załamaniem obrotów istniejących produktów poprzez wprowadzenie nowych. Jeśli istniejące produkty firmy napotykają trudności na rynku, firma może wprowadzić nowe produkty, które będą generować dodatkowe przychody i zyski. Dzięki temu firma może zminimalizować negatywne skutki załamania obrotów i kontynuować swój rozwój.

Kluczowe czynniki sukcesu w dywersyfikacji poziomej

Znajomość atutów i specjalizacji firmy w obecnym przemyśle. Kluczowym czynnikiem sukcesu w dywersyfikacji poziomej jest posiadanie szczegółowej wiedzy na temat atutów i specjalizacji firmy w obecnym przemyśle. Firma powinna dokładnie zrozumieć swoje mocne strony, które mogą być wykorzystane do tworzenia nowych produktów lub usług. Znajomość swojej konkurencyjnej przewagi pozwoli firmie na skoncentrowanie się na obszarach, w których może być najbardziej skuteczna i wygenerować większą wartość dla klientów.

Dostęp do odpowiednich zasobów i możliwości techniczno-ekonomicznych. Dywersyfikacja pozioma wymaga dostępu do odpowiednich zasobów i możliwości techniczno-ekonomicznych. Firma musi mieć wystarczające środki finansowe, kadry, technologię i infrastrukturę, aby zrealizować plany dywersyfikacyjne. Dostęp do tych zasobów umożliwi firmie skuteczną realizację nowych projektów i zwiększy szanse powodzenia w dywersyfikacji poziomej.

Posiadanie grupy stałych, lojalnych klientów zainteresowanych nowymi produktami lub usługami. Kluczowym czynnikiem sukcesu w dywersyfikacji poziomej jest posiadanie grupy stałych, lojalnych klientów zainteresowanych nowymi produktami lub usługami. Firma powinna posiadać dobrą reputację i zaufanie klientów, które może wykorzystać do wprowadzenia nowych produktów lub usług. Lojalni klienci mogą być otwarci na próbowanie nowych ofert firmy i stanowić podstawę dla sukcesu w dywersyfikacji poziomej.

Możliwość sprostania wymaganiom związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą nowych produktów lub usług. Dywersyfikacja pozioma wymaga od firmy możliwości sprostania wymaganiom związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą nowych produktów lub usług. Firma musi być w stanie dostosować swoje procesy produkcyjne, łańcuch dostaw i strategie sprzedaży do nowych wymagań. Skuteczne zarządzanie tymi aspektami biznesowymi jest niezbędne dla sukcesu w dywersyfikacji poziomej.

Skuteczne zarządzanie zmianą i adaptacja do nowych warunków rynkowych. Kluczowym czynnikiem sukcesu w dywersyfikacji poziomej jest skuteczne zarządzanie zmianą i adaptacja do nowych warunków rynkowych. Firma musi być elastyczna i otwarta na innowacje, aby dostosować się do zmieniających się preferencji i potrzeb klientów. Skuteczne zarządzanie zmianą pozwoli firmie na skuteczną implementację nowych strategii i osiągnięcie sukcesu w dywersyfikacji poziomej.

Przykłady dywersyfikacji poziomej w praktyce

Firma motoryzacyjna rozszerzająca ofertę o nowe modele samochodów lub usługi serwisowe. Jednym z przykładów dywersyfikacji poziomej w praktyce jest firma motoryzacyjna rozszerzająca swoją ofertę o nowe modele samochodów lub usługi serwisowe. Firma może wykorzystać swoje doświadczenie w branży motoryzacyjnej, aby wprowadzić nowe produkty lub usługi, które będą atrakcyjne dla klientów. Rozszerzenie oferty pozwoli firmie na zwiększenie swojej konkurencyjności i generowanie większych przychodów.

Firma spożywcza wprowadzająca na rynek nowe produkty związane z jej dotychczasowym asortymentem. Innym przykładem dywersyfikacji poziomej jest firma spożywcza wprowadzająca na rynek nowe produkty związane z jej dotychczasowym asortymentem. Firma może wykorzystać swoje know-how i zasoby w produkcji żywności, aby stworzyć nowe produkty, które będą odpowiadać zmieniającym się preferencjom i potrzebom klientów. Wprowadzenie nowych produktów pozwoli firmie na zdobycie nowych rynków i zwiększenie swojej obecności na rynku.

Firma zajmująca się doradztwem biznesowym rozszerzająca ofertę o usługi szkoleniowe lub audytowe. Kolejnym przykładem dywersyfikacji poziomej jest firma zajmująca się doradztwem biznesowym, która rozszerza swoją ofertę o usługi szkoleniowe lub audytowe. Firma może wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie doradztwa biznesowego, aby oferować dodatkowe usługi, które będą wspierać klientów w ich rozwoju i doskonaleniu. Rozszerzenie oferty pozwoli firmie na zwiększenie swojej wartości dla klientów i generowanie większych przychodów.

Firma technologiczna rozwijająca nowe rozwiązania z wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia. Innym przykładem dywersyfikacji poziomej jest firma technologiczna rozwijająca nowe rozwiązania z wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia. Firma może wykorzystać swoje technologiczne know-how, aby tworzyć innowacyjne produkty lub usługi, które będą odpowiadać rosnącym potrzebom klientów. Rozwinięcie nowych rozwiązań pozwoli firmie na zdobycie przewagi konkurencyjnej i generowanie większych zysków.

Firma farmaceutyczna wprowadzająca na rynek nowe leki lub suplementy diety. Ostatnim przykładem dywersyfikacji poziomej jest firma farmaceutyczna wprowadzająca na rynek nowe leki lub suplementy diety. Firma może wykorzystać swoje badania naukowe i ekspercką wiedzę, aby opracować nowe produkty, które będą odpowiadać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom pacjentów. Wprowadzenie nowych produktów pozwoli firmie na zdobycie większego udziału na rynku i zwiększenie swojej obecności w branży farmaceutycznej.

Efekty zastosowań

Zastosowanie w praktyce strategii dywersyfikacji poziomej pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięciu szeregu korzyści, wśród których wyróżnić można:

  • Zminimalizowanie ryzyka
  • Uniezależnienie się od dotychczasowych współpracowników na rynku
  • Utrzymanie lub poprawa pozycji konkurencyjnej firmy, przede wszystkim ze względu na działanie w znanych dziedzinach i segmentach rynku
  • Wzrost potencjału przedsiębiorstwa
  • Możliwość lepszego wykorzystania posiadanych już przez firmę umiejętności i atutów
  • Rozwój firmy opiera się na niekwestionowanych atutach firmy, głównie tych ze sfery polityki handlowej
  • Nowe produkty mogą rekompensować firmie pewne straty związane z załamaniem obrotów już istniejących produktów
  • Stwarzanie firmie możliwości rozłożenia ryzyka


Strategia dywersyfikacji poziomejartykuły polecane
Strategia niszy rynkowejStrategia dywersyfikacjiRynek docelowyDywersyfikacjaStrategia rozwoju produktuStrategia rozwojuDyferencjacjaStrategia naśladowcyStrategia zbierania śmietanki

Bibliografia

  • Rajzer M. (2001), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Teresa Kiebziak