Projektowanie stanowisk pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Projektowanie stanowisk pracy to proces tworzenia optymalnych warunków i układów pracy dla pracowników w celu zapewnienia efektywności, wydajności i bezpieczeństwa. Obejmuje analizę zadań, wyposażenie, narzędzia, ergonomię, organizację przestrzeni i inne czynniki wpływające na wydajność pracy i dobrostan pracowników.

Cele i znaczenie

Projektowanie stanowisk pracy ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy, które umożliwiają pracownikom wykonywanie swoich zadań w sposób efektywny i bezpieczny. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, narzędzi, materiałów i innych środków niezbędnych do wykonywania pracy.

Projektowanie stanowisk pracy odgrywa kluczową rolę w procesie organizowania pracy w przedsiębiorstwie. Poprawne zaprojektowanie stanowisk pracy ma istotny wpływ na wydajność, jakość i bezpieczeństwo pracy. Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń, sprzętu i materiałów na stanowisku pracy umożliwia wydajne wykonywanie zadań i minimalizuje ryzyko wypadków i urazów.

Projektowanie stanowisk pracy ma również wpływ na zadowolenie pracowników i ich zdrowie. Pracownicy, którzy mają dobrze zaprojektowane stanowiska pracy, czują się bardziej komfortowo i mniej narażeni na stres oraz urazy. Zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni i lojalni wobec swojego pracodawcy.

Czynniki wpływające na projektowanie stanowisk pracy

Cechy stanowiska

Projektowanie stanowisk pracy jest procesem, który uwzględnia wiele czynników. Jednym z kluczowych elementów jest uwzględnienie cech stanowiska. Cechy te mogą obejmować takie aspekty jak stopień skomplikowania zadań, wymagane umiejętności i kwalifikacje, zakres odpowiedzialności czy stopień samodzielności.

Każde stanowisko powinno być zaprojektowane tak, aby odpowiadało potrzebom pracownika i umożliwiało wykonywanie zadań w sposób efektywny. Ważne jest, aby uwzględnić zarówno wymagania pracodawcy, jak i preferencje pracownika. Projektując stanowisko pracy, należy rozważyć, czy jest ono odpowiednio zróżnicowane, czy wymaga specjalistycznych umiejętności i czy posiada odpowiednie narzędzia i urządzenia do wykonywania pracy.

Struktura zadań

Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać również strukturę zadań, które będą wykonywane na danym stanowisku. Struktura ta obejmuje m.in. zakres obowiązków, kolejność wykonywania zadań oraz stopień autonomii pracownika.

Ważne jest, aby zadania były klarowne i dobrze zdefiniowane, aby pracownik wiedział, jakie są oczekiwane rezultaty i jakie działania powinien podjąć. Struktura zadań powinna być również elastyczna i umożliwiać dostosowanie się do zmieniających się warunków i wymagań.

Opis stanowiska

Dokładny opis stanowiska pracy jest niezwykle istotny w procesie projektowania. Opis ten powinien zawierać informacje na temat celów i zadań stanowiska, wymaganych kwalifikacji i umiejętności, odpowiedzialności oraz zakresu uprawnień.

Opis stanowiska powinien być jasny i precyzyjny, aby potencjalni kandydaci na daną posadę mieli pełną świadomość oczekiwań pracodawcy. Dodatkowo, dokładny opis stanowiska może pomóc w identyfikacji ewentualnych problemów czy niedopasowań między wymaganiami stanowiska a umiejętnościami pracowników.

Proces motywacji

Projektowanie stanowisk pracy ma również istotny wpływ na proces motywacji pracowników. Dobrze zaprojektowane stanowisko pracy może stymulować zaangażowanie i motywację pracownika do wykonywania zadań.

Ważne jest, aby stanowisko oferowało odpowiedni poziom wyzwań i rozwoju. Pracownicy powinni mieć możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Ponadto, należy uwzględnić możliwość awansu i zwiększenia odpowiedzialności w ramach danego stanowiska.

Wpływ działań grupowych

Projektowanie stanowisk pracy powinno również uwzględniać wpływ działań grupowych na efektywność pracy. Współpraca i komunikacja między pracownikami mogą mieć istotny wpływ na osiągane rezultaty.

W przypadku stanowisk, które wymagają współpracy z innymi pracownikami, ważne jest, aby projektować stanowiska tak, aby umożliwiały łatwą komunikację i współdziałanie. Należy zapewnić odpowiednie narzędzia i infrastrukturę, które ułatwią pracę zespołową. Ponadto, warto uwzględnić aspekty związane z liderem grupy, takie jak umiejętność zarządzania zespołem czy rozwiązywania konfliktów.

Projektowanie stanowisk pracy powinno być procesem kompleksowym, uwzględniającym różnorodne czynniki. Cechy stanowiska, struktura zadań, opis stanowiska, proces motywacji i wpływ działań grupowych mają kluczowe znaczenie dla efektywności pracy i zadowolenia pracowników.

Proces projektowania stanowisk pracy

Analiza stanowiska pracy

Przed przystąpieniem do projektowania stanowisk pracy, konieczne jest dokładne zrozumienie sposobu organizacji pracy w danym obszarze. Obejmuje to analizę procesów i czynności wykonywanych na danym stanowisku. W celu przeprowadzenia tej analizy, można zastosować różne metody i narzędzia.

Pierwszym krokiem jest dokładne zidentyfikowanie czynności wykonywanych na danym stanowisku. W tym celu można przeprowadzić obserwacje pracowników w trakcie ich codziennej pracy lub przeprowadzić wywiady z pracownikami. Ważne jest, aby uwzględnić zarówno główne czynności, jak i te bardziej szczegółowe i sporadyczne. Po zebraniu informacji na temat czynności, należy je dokładnie opisać, uwzględniając ich charakterystykę, częstotliwość i wymagania. Dzięki temu można zidentyfikować ewentualne problemy, redundancje lub możliwości poprawy.

Kolejnym krokiem jest określenie wymagań kwalifikacyjnych dla danego stanowiska. Obejmuje to zarówno umiejętności techniczne, jak i kompetencje miękkie, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. W tym celu można przeprowadzić analizę kompetencji lub skonsultować się z ekspertami w danej dziedzinie. Ważne jest również uwzględnienie perspektywy rozwoju kariery i możliwości szkolenia dla pracowników na danym stanowisku. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać zarówno obecne wymagania, jak i przyszłe potrzeby rozwoju.

Warunki pracy mają istotny wpływ na wydajność i satysfakcję pracowników. Przy projektowaniu stanowisk pracy należy uwzględnić takie czynniki jak ergonomia, oświetlenie, hałas, temperaturę i inne aspekty środowiskowe. Warto również zwrócić uwagę na dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów oraz na organizację przestrzeni pracy. Pracownicy powinni mieć dostęp do niezbędnych informacji, instrukcji i procedur związanych z wykonywaną pracą. W przypadku pracy z komputerem, należy zadbać o odpowiednie ustawienie monitora, klawiatury i myszki, aby zapewnić komfort i zdrowie pracowników.

W kontekście projektowania stanowisk pracy istotne jest również zrozumienie powiązań między różnymi stanowiskami w organizacji. Często zadania wykonywane na jednym stanowisku mają wpływ na pracę innych stanowisk. Dlatego ważne jest uwzględnienie tych powiązań i zapewnienie odpowiedniej komunikacji i współpracy między różnymi zespołami.

Wpływ zmian technologicznych i otoczenia organizacji

Proces projektowania stanowisk pracy nie może być odizolowany od zmian w technologii organizacji i otoczenia organizacji. Rozwój technologiczny może wpływać na zmiany w sposobie wykonywania pracy oraz na potrzeby kwalifikacyjne pracowników. W przypadku wprowadzania nowych technologii, takich jak automatyzacja czy informatyzacja, konieczne jest dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymagań. Może to obejmować zmiany w procesach, zastosowanie nowych narzędzi czy zmiany w strukturze organizacyjnej.

Również otoczenie organizacji, takie jak trendy rynkowe, zmiany regulacyjne czy wzrost konkurencji, mogą mieć wpływ na projektowanie stanowisk pracy. Organizacje muszą być elastyczne i gotowe na adaptację do zmieniających się warunków, co może wymagać modyfikacji stanowisk pracy.

Wnioski z analizy wpływu technologii i otoczenia na projektowanie stanowisk pracy powinny być uwzględniane w procesie projektowania, aby zapewnić optymalne dopasowanie do zmieniających się warunków i potrzeb organizacji. Przy projektowaniu stanowisk pracy ważne jest uwzględnienie zarówno aspektów organizacyjnych, jak i technologicznych. Analiza sposobu organizacji pracy oraz wpływu technologii i otoczenia pozwoli na stworzenie efektywnych i odpowiednich stanowisk pracy, które będą sprzyjać wydajności i satysfakcji pracowników.

Podejścia do projektowania stanowisk pracy

Specjalizacja

Specjalizacja jest często stosowana w projektowaniu stanowisk pracy ze względu na liczne korzyści, jakie niesie ze sobą. Po pierwsze, specjalizacja umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności w wąskim zakresie, co prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności pracy. Pracownicy, którzy wykonują jedną konkretną czynność na co dzień, mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i stają się bardziej kompetentni w wykonywanych zadaniach. Korzyścią specjalizacji jest również oszczędność czasu. Gdy pracownicy są wyspecjalizowani, są w stanie wykonywać swoje zadania szybciej i bardziej efektywnie. Znajomość jednego zestawu zadań pozwala na skupienie się na nich i uniknięcie rozpraszających czynności, co prowadzi do zwiększenia produktywności. Specjalizacja wpływa również na jakość pracy. Pracownicy, którzy wykonują te same zadania codziennie, są w stanie zdobyć większe doświadczenie w swojej dziedzinie i wykonywać swoje zadania dokładniej i precyzyjniej. Specjalizacja pozwala na doskonalenie technik i metod pracy, co przekłada się na lepsze wyniki.

Specjalizacja ma jednak również swoje wady. Jedną z najważniejszych wad jest ograniczenie elastyczności pracowników. Pracownicy wyspecjalizowani w jednym obszarze mogą mieć trudności z przystosowaniem się do zmiany zadań lub przejęciem nowych obowiązków. To może prowadzić do stagnacji i utraty motywacji. Specjalizacja może również prowadzić do powstawania niskiego poczucia satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy wykonują jedną czynność przez długi czas, mogą odczuwać monotonię i rutynę, co może prowadzić do zmniejszenia zaangażowania i zainteresowania wykonywanymi zadaniami. Kolejną wadą specjalizacji jest zwiększone ryzyko utraty pracowników. Jeśli specjalista opuści firmę, może być trudno znaleźć odpowiedniego zastępcę ze względu na wąską specjalizację. To może prowadzić do opóźnień w wykonywaniu zadań i utraty efektywności.

Zastępowalność - alternatywa specjalizacji

 • Rotacja. Rotacja stanowisk pracy polega na systematycznym przesuwaniu pracowników z jednego stanowiska na inne. Jest to alternatywa dla specjalizacji, która pozwala pracownikom zdobyć różnorodne umiejętności i doświadczenie. Rotacja pozwala na uniknięcie stagnacji i rutyny, a także rozwinięcie elastyczności pracowników.
 • Rozszerzenie. Rozszerzenie stanowiska pracy polega na dodawaniu nowych zadań i obowiązków do istniejącego stanowiska. Pracownicy mają możliwość rozwinięcia swoich kompetencji poprzez podejmowanie różnorodnych czynności. Rozszerzenie stanowiska pracy pozwala na większe zaangażowanie pracowników i zwiększa ich motywację.
 • Wzbogacanie pracy. Wzbogacanie pracy polega na dodawaniu bardziej skomplikowanych i wymagających zadań na stanowisko pracy. Pracownicy mają możliwość wykonywania bardziej interesujących i angażujących zadań, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy. Wzbogacanie pracy może również prowadzić do rozwoju umiejętności pracowników i zwiększenia ich efektywności.
 • Podejście od strony cech stanowiska. Podejście od strony cech stanowiska polega na identyfikacji i modyfikacji cech stanowiska pracy w celu dostosowania go do potrzeb pracowników. Można to osiągnąć poprzez zmianę kolejności wykonywania zadań, zmniejszenie lub zwiększenie skali odpowiedzialności, czy też zmianę stylu zarządzania. Podejście od strony cech stanowiska pozwala na lepsze dopasowanie pracy do indywidualnych preferencji i umiejętności pracowników.
 • Grupa robocza. Grupa robocza to podejście do projektowania stanowiska pracy, które polega na tworzeniu zespołów pracowników, którzy wspólnie wykonują zadania. Grupa robocza pozwala na podział zadań i wzajemne wsparcie między członkami zespołu. To podejście sprzyja współpracy, wymianie wiedzy i doskonaleniu umiejętności.

Dodatkowe aspekty projektowania stanowisk pracy

Ergonomia

Ergonomia jest nauką, która zajmuje się projektowaniem stanowisk pracy tak, aby były one dostosowane do możliwości fizycznych i umysłowych pracowników. Istnieje wiele zasad ergonomii, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu stanowisk pracy, takich jak umiejscowienie monitora, wysokość i kształt krzesła, oświetlenie czy organizacja przestrzeni roboczej. Projektowanie zgodne z zasadami ergonomii prowadzi do zwiększenia komfortu pracy pracowników, poprawy efektywności oraz zmniejszenia ryzyka urazów i dolegliwości zdrowotnych.

Każdy pracownik ma różne możliwości fizyczne i umysłowe, dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy było odpowiednio dostosowane do tych indywidualnych potrzeb. To oznacza, że należy uwzględnić siłę fizyczną pracownika, jego wzrost, zasięg ruchu i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wykonywaną pracę. Ponadto, należy również uwzględnić umiejętności umysłowe pracownika, takie jak koncentracja, pamięć czy zdolności manualne. Dostosowanie stanowiska pracy do możliwości fizycznych i umysłowych pracowników pozwala na zwiększenie efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle ważne dla zapewnienia zdrowia i dobrostanu pracowników. Istnieje wiele zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być przestrzegane przy projektowaniu stanowisk pracy. Należy uwzględnić odpowiednie warunki pracy, takie jak optymalne oświetlenie, wentylację i temperaturę. Ponadto, należy zapewnić ochronę przed zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak hałas, pyły czy substancje chemiczne. Projektowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Odpowiednie warunki pracy są kluczowe dla zapewnienia zdrowia i dobrostanu pracowników. Stanowisko pracy powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników, zapewniając im komfort i bezpieczeństwo. Należy uwzględnić takie czynniki jak ergonomia, oświetlenie, hałas, wentylacja, temperaturę czy wilgotność powietrza. Ponadto, należy również zapewnić ochronę przed zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak substancje chemiczne, pyły czy hałas. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem odpowiednich warunków i ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej pracowników.

Elastyczność

Elastyczne stanowiska pracy są coraz bardziej popularne w dzisiejszych organizacjach. Pozwalają one pracownikom na dostosowanie swojej pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji. Elastyczne stanowiska pracy mogą obejmować takie elementy jak elastyczne godziny pracy, praca zdalna czy możliwość dostosowania zadań do umiejętności i zainteresowań pracownika. Projektowanie elastycznych stanowisk pracy przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników, co ma pozytywny wpływ na efektywność i wyniki organizacji.

Każdy pracownik ma indywidualne potrzeby i preferencje dotyczące pracy. Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy było dostosowane do tych indywidualnych wymagań. Pracownicy mogą mieć różne preferencje dotyczące godzin pracy, miejsca pracy czy rodzaju wykonywanych zadań. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników pozwala na zwiększenie ich satysfakcji i zaangażowania, co przekłada się na lepsze wyniki organizacji.

Automatyzacja i robotyzacja

Automatyzacja i robotyzacja mają coraz większy wpływ na projektowanie stanowisk pracy. Postęp technologiczny umożliwia zastępowanie niektórych zadań wykonywanych dotychczas przez ludzi przez maszyny i roboty. W związku z tym, projektowanie stanowisk pracy musi uwzględniać te zmiany i dostosowywać się do nowych technologii. Pracownicy mogą być odpowiedzialni za nadzór nad maszynami i robotami, a nie za ich bezpośrednie wykonywanie. Projektowanie stanowisk pracy w erze automatyzacji i robotyzacji wymaga więc innych umiejętności i kompetencji.

Zmiany technologiczne wymagają dostosowania stanowisk pracy do nowych technologii. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w narzędzia, które umożliwią im efektywne wykorzystanie nowych technologii. Projektowanie stanowisk pracy w kontekście automatyzacji i robotyzacji musi uwzględniać takie czynniki jak dostępność odpowiednich narzędzi i systemów, organizacja przestrzeni roboczej czy odpowiednie rozmieszczenie stanowisk. Dostosowanie stanowisk pracy do nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla efektywności i konkurencyjności organizacji.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest koncepcją, która zakłada harmonijny rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne i promując zrównoważone praktyki biznesowe. Należy dbać o efektywność energetyczną, ograniczać emisję zanieczyszczeń i odpadów oraz stosować materiały i technologie przyjazne dla środowiska. Projektowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji i długoterminowej rentowności.

Projektowanie stanowisk pracy powinno minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii, wody i surowców oraz minimalizację emisji zanieczyszczeń i odpadów. Należy także promować zrównoważone praktyki biznesowe, takie jak recykling, wykorzystywanie energii odnawialnej czy wspieranie lokalnych dostawców. Projektowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i budowania pozytywnego wizerunku organizacji.

Kultura organizacyjna

Projektowanie stanowisk pracy powinno być zgodne z wartościami i kulturą organizacji. Stanowiska pracy powinny odzwierciedlać misję, wizję i cele organizacji oraz promować jej wartości. Na przykład, organizacja o orientacji na innowacje i kreatywność powinna projektować stanowiska pracy, które sprzyjają rozwojowi i wykorzystywaniu kreatywności pracowników. Projektowanie stanowisk pracy zgodne z wartościami i kulturą organizacji przyczynia się do budowania silnych więzi i większego zaangażowania pracowników.

Stanowiska pracy mają wpływ na atmosferę i relacje między pracownikami. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać takie czynniki jak organizacja przestrzeni roboczej, rozmieszczenie stanowisk czy dostępność stref wspólnych. Dobrze zaprojektowane stanowiska pracy sprzyjają efektywnej komunikacji i współpracy między pracownikami, co przekłada się na lepszą atmosferę i większą produktywność. Projektowanie stanowisk pracy powinno więc uwzględniać te czynniki, które wpływają na relacje między pracownikami.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ważnym aspektem dla pracowników. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać takie czynniki jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy dostęp do programów wspierających równowagę między pracą a życiem prywatnym. Dbałość o równowagę między pracą a życiem prywatnym pracowników przyczynia się do zwiększenia ich satysfakcji, motywacji i zaangażowania, co przekłada się na lepsze wyniki organizacji.

Elastyczne godziny pracy są jednym z narzędzi, które umożliwiają pracownikom harmonizację pracy i życia osobistego. Pozwalają one pracownikom dostosować swoje godziny pracy do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Oprócz elastycznych godzin pracy, istnieje wiele innych środków, które mogą być stosowane do umożliwienia harmonizacji pracy i życia osobistego, takich jak programy opieki nad dziećmi, urlop macierzyński czy możliwość pracy zdalnej. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem elastycznych godzin pracy i innych środków umożliwiających harmonizację pracy i życia osobistego przyczynia się do większej satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy jest kluczowym elementem dla pracowników. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać możliwości rozwoju zawodowego, takie jak awanse, szkolenia czy programy mentoringowe. Stanowiska pracy powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać pracownikom rozwijanie swoich umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń i awansowanie w hierarchii organizacyjnej. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem rozwoju zawodowego przyczynia się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników.

Możliwości awansu i szkoleń są ważnymi elementami projektowania stanowisk pracy. Pracownicy powinni mieć możliwość rozwoju zawodowego poprzez awanse na wyższe stanowiska oraz uczestnictwo w szkoleniach i programach rozwojowych. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać te możliwości, dostosowując wymagania stanowisk do umiejętności i doświadczenia pracowników. Możliwości awansu i szkoleń motywują pracowników do rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy, co przekłada się na lepsze wyniki organizacji.

Komunikacja i współpraca

Efektywna komunikacja i współpraca między pracownikami są kluczowe dla osiągnięcia celów organizacji. Projektowanie stanowisk pracy powinno uwzględniać takie czynniki jak organizacja przestrzeni roboczej, rozmieszczenie stanowisk czy dostępność narzędzi komunikacyjnych. Dobrze zaprojektowane stanowiska pracy sprzyjają łatwej i efektywnej komunikacji między pracownikami oraz współpracy w ramach zespołów. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem efektywnej komunikacji i współpracy przyczynia się do zwiększenia efektywności i wyników organizacji.

Aby umożliwić efektywną komunikację i współpracę między pracownikami, projektowanie stanowisk pracy powinno zapewnić odpowiednie narzędzia komunikacyjne. Należy również rozważyć rozłożenie zadań w taki sposób, aby umożliwić pracownikom współpracę i wymianę informacji. Na przykład, zespoły projektowe powinny mieć dostęp do narzędzi do współpracy online, takich jak platformy do zarządzania projektami czy komunikatory. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem odpowiednich narzędzi komunikacyjnych i rozłożenia zadań przyczynia się do efektywnej komunikacji i współpracy między pracownikami.


Projektowanie stanowisk pracyartykuły polecane
Grupowanie stanowiskMetody integracji pracownikówZasady zarządzaniaHumanizacja pracyTeoria zarządzaniaSystem motywacyjny w kontekście zarządzania jakościąWykres IshikawyPlan kadrowy - rodzajeSzkoła systemowa

Bibliografia

 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Machaczka J. (2001), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Sępek M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XI, zeszyt 11
 • Staniewski M. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT
 • Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2017), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa


Autor: Hubert Krużel, Patrycja Cios