Organizacja fraktalna

Z Encyklopedia Zarządzania

Organizacja fraktalna - jest to jeden ze sposobów organizacji przedsiębiorstw, który opiera się na koncepcji fraktali.

Fraktal (łac. fractus - złamany, czątkowy) oznacza "rodzaj figury geometrycznej, płaskiej lub przestrzennej, zazwyczaj charakteryzującej się własnością samopodobieństwa - małe fragmenty fraktala, oglądane w odpowiednim powiększeniu, wyglądają tak samo jak obiekt pierwotny"

Opisane fraktale zostały wprowadzone w roku 1975, przez Benoita Mandelbrot'a do badań matematycznych, a to dało zalążek do ekonomicznego wykorzystania geometrii fraktalnej.

Koncepcja organizacji fraktalnej została opisana przez Hansa-Jürgena Warneckego, który tłumaczył to jako "samodzielnie działającą jednostkę przedsiębiorstwa, której cele i wydajność mogą być jednoznacznie opisane"[1]. Wyodrębniono wówczas makrofraktalne poziomy fabryk, które stanowić miały całość organizacji, oraz mikrofraktalne, czyli poszczególne jednostki czy procesy.

Właściwości fraktali

1. Samopodobieństwo - oznacza to, że każdy z nawet najmniejszych elementów jest podobny do całości. W praktyce rozumieć to można, jako sposób rozwiązywania dowolnego problemu przez dowolną jednostkę.

2. Samoorganizacja - poprzez tą właściwość organizacje mają autonomiczność w rozwiązywaniu wyznaczonych im celów. W ten sposób organizacje omijają ścieżkę aprobaty pomysłu u managera makrofraktala oraz mikrofraktala, ponieważ każdy może mieć swój własny sposób na osiągnięcie dobrego efektu

3. Dynamika i witalność- ta właściwość zapewnia nieustanne doskonalenie się, oraz możliwość wyprzedzania tempa zmian.

4. Samooptymalizacja - poprzez działanie "na własną rękę" mają możliwość wykorzystania wszystkich podanych dóbr.

5. Samonawigowanie - dzięki analizie po przeprowadzonych procesach określają poziom osiągnięcia celu a dzięki analizie sprzężeń zwrotnych można sterować kierunek działania przedsiębiorstwa.

Cechy organizacji fraktalnej

W ramach organizacji fraktalnej powołane zostają nieliczne grupy, które zajmują się tworzeniem celów i kierowaniem, w którą stronę powinny działać poszczególne jednostki. Wyróżnić można tutaj dwupoziomowość, ponieważ na poziomie makrofraktali kierownicy zajmują się organizacją całego przedsiębiorstwa, natomiast na poziomie mikrofraktali koordynuje tylko część grupy i to oni określają sposoby działania i rozwiązywania problemów danych sieci. Charakterystyczną cechą jest samodzielność danych fraktali, ponieważ mimo że jednostki otwarte są na inne grupy, to zanim sięgną po zasoby innych, wykorzystują najpierw swoje. W organizacji fraktalnej ważna też jest praca zespołowa.

Zalety organizacji fraktalnej

 • przejrzystość (poszczególne grupy działają na rzecz całości i na odwrót)
 • szybkość działania i elastyczność (dzięki temu, że dane grupy same mogą podejmować decyzję, oszczędza się czas przy pominięciu szczebla kierowniczego)
 • pozytywne relacje z pracownikami (dzięki otwartości i zaufaniu buduje się więź i wzajemne zaufanie)
 • dostęp do ogólnej informacji (poprzez autonomię każdy jest odpowiednio poinformowany i bardziej rozumie cele działania jednostki)

Wady organizacji fraktalnej

 • dublowanie się komórek (poprzez autonomiczność mogą powielać się niektóre procesy)
 • wysokie wymagania (aby uniknąć pomyłek personel musi być odpowiednio wykwalifikowany - wiąże się to ze szkoleniami, które pochłaniają czas pracy i środki pieniężne)
 • poczucie pracy tymczasowej (istnieje ciągły chaos spowodowany dostosowywaniem się do nieustannych zmian)

Zastosowanie organizacji fraktalnej w praktyce

Zastosowanie organizacji fraktalnej w różnych branżach przynosi wiele korzyści. Jedną z głównych korzyści jest zwiększona efektywność i elastyczność w podejmowaniu decyzji. Dzięki samodzielności jednostek fraktalnych, proces podejmowania decyzji jest szybszy i bardziej dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych.

Kolejną korzyścią jest poprawa komunikacji i współpracy między jednostkami. Dzięki samopodobieństwu i samoorganizacji, jednostki fraktalne są bardziej skłonne do współpracy i wymiany informacji, co przekłada się na lepszą koordynację działań.

Inną korzyścią jest zwiększona innowacyjność i adaptacyjność do zmian na rynku. Organizacje fraktalne są bardziej otwarte na eksplorację nowych pomysłów i rozwiązań, co pozwala im lepiej reagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Wdrożenie modelu organizacji fraktalnej wiąże się z pewnymi wyzwaniami i trudnościami. Jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany kultury organizacyjnej i sposobu myślenia pracowników. W organizacjach tradycyjnych, gdzie hierarchia jest silnie zakorzeniona, wprowadzenie samodzielności i odpowiedzialności może spotkać się z oporem pracowników.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba wprowadzenia odpowiednich systemów zarządzania i komunikacji. Organizacje fraktalne wymagają nowych narzędzi i procesów, które umożliwiają efektywne zarządzanie jednostkami fraktalnymi i koordynację działań.

Innym wyzwaniem jest konieczność koordynacji i harmonizacji działań między jednostkami fraktalnymi. Pomimo autonomii jednostek, istnieje konieczność utrzymania spójności i współpracy między nimi, aby organizacja działała efektywnie jako całość.

Organizacja fraktalna może być szczególnie skuteczna w różnych sektorach. Jednym z takich sektorów jest branża IT i technologia. Dynamiczny rozwój tej branży wymaga elastycznego podejścia do zarządzania projektami i zespołami. Organizacja fraktalna umożliwia lepsze dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i innowacyjność.

Wdrożenie organizacji fraktalnej wiąże się zarówno z kosztami, jak i korzyściami. Koszty związane są przede wszystkim z restrukturyzacją organizacji i wprowadzeniem nowych systemów zarządzania. Wymaga to inwestycji finansowych i czasu.

Jednak korzyści wynikające z zastosowania organizacji fraktalnej mogą przewyższyć te koszty. Zwiększona efektywność, elastyczność i innowacyjność organizacji przekładają się na lepsze wyniki finansowe i konkurencyjność na rynku. Organizacje fraktalne są również bardziej atrakcyjne dla pracowników, co może przyczynić się do lepszego pozyskiwania i utrzymania talentów.

Rola lidera w organizacji fraktalnej

Liderzy w organizacji fraktalnej muszą posiadać pewne umiejętności i cechy, które są niezbędne do skutecznego zarządzania. Jedną z tych umiejętności jest umiejętność delegowania zadań i odpowiedzialności. Lider musi umieć zaufać swoim podwładnym i dać im autonomię w podejmowaniu decyzji.

Kolejną ważną cechą jest zdolność do motywowania i inspiracji zespołów. Lider musi umieć tworzyć atmosferę zaangażowania i wspierać rozwój pracowników. Ważne jest również, aby lider umiał radzić sobie z niepewnością i szybkimi zmianami, które są nieodłączną częścią organizacji fraktalnej.

Lider ma duży wpływ na efektywność i skuteczność działania jednostek fraktalnych. Jednym z aspektów jest tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach organizacji fraktalnej. Lider może promować autonomię, odpowiedzialność i współpracę, co sprzyja efektywności działań.

Lider ma również możliwość wspierania samodzielności i innowacyjności jednostek fraktalnych. Poprzez tworzenie odpowiednich warunków i środowiska, lider może zachęcać pracowników do eksploracji nowych pomysłów i rozwiązań, co przekłada się na lepsze wyniki.

Lider w organizacji fraktalnej staje przed pewnymi wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań jest zrównoważenie potrzeb i celów jednostek fraktalnych z celami organizacji jako całości. Lider musi umieć znaleźć równowagę między autonomią jednostek a osiąganiem celów organizacji.

Kolejnym wyzwaniem jest zarządzanie konfliktami i różnicami między jednostkami fraktalnymi. W organizacji fraktalnej istnieje większa swoboda działania jednostek, co może prowadzić do różnic i nieporozumień. Lider musi umieć radzić sobie z tymi sytuacjami i znaleźć rozwiązania konstruktywne.

Innym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji i współpracy między jednostkami fraktalnymi. Lider musi tworzyć struktury i procesy, które umożliwiają efektywną wymianę informacji i współpracę między zespołami.

Rola lidera w organizacji fraktalnej jest kluczowa w budowaniu zaufania i pozytywnych relacji. Lider może tworzyć otwartą i transparentną kulturę komunikacji, w której pracownicy czują się swobodnie dzielić swoje pomysły i obawy. Ważne jest również, aby lider wspierał rozwój umiejętności i kompetencji pracowników poprzez szkolenia i mentorstwo.

Lider może również wpływać na atmosferę w organizacji poprzez swoje zachowanie i podejście. Jeśli lider jest empatyczny, wspierający i dostępny, pracownicy czują się bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę.


Organizacja fraktalnaartykuły polecane
Prawo podziałuTurkusowe zarządzanieModel LeavittaProjektowanie stanowisk pracyKarol AdamieckiHyacinte DubreuilWiedzaKomunikacja w zespole międzykulturowymKapitał ludzkiStruktura fraktalna

Przypisy

 1. H.J. Warnecke Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 109

Bibliografia

 • Hopej M. (2001), Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3
 • Kowalczyk L. (2011), Koncepcja organizacji fraktalnej w zarządzaniu procesami, Refleksje społeczno gospodarcze, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, nr 15
 • Majewska M. (2013), Organizacja fraktalna jako strategia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 747
 • PWN (2011), Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa
 • Sobieska-Karpińska J., Kotwica A. (2007), Organizacja fraktalna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
 • Warnecke H. (1999), Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wieczorek-Szymańska A. (2015), Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin


Autor: Julita Stysiał