Modern agile

Z Encyklopedia Zarządzania

Nowoczesne podejście Agile, znane również jako Modern Agile, to ewolucja klasycznego podejścia Agile, które wyrosło w branży informatycznej i szeroko stosowane jest obecnie w innych dziedzinach zarządzania projektami i organizacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych metodyk zarządzania, które skupiają się na procesach i narzędziach, Modern Agile stawia nacisk na wartość, ludzi, współpracę i eksperymentowanie.

Zbiór czterech prostych pryncypiów dotyczących zwinnego wytwarzania produktów. Wywodzi się manifestu agile, który dotyczył wytwarzania oprogramowania. Nowoczesny agile, który jest naturalną ewolucją swojego poprzednika otwiera się na wszystkie branże przedstawiając zasady, na podstawie których firmy osiągnąć mają lepsze wyniki oraz rozwinąć wyższą kulturę pracy.

Wyzwalaj w ludziach wspaniałość

Nowoczesny Agile zwraca uwagę nie na produkt lub usługę lecz na ludzi, którzy mają z produktu lub usługi korzystać. "Wspaniałość" jest zatem zbiorem pozytywnych możliwości, którymi dzięki wytworom organizacji klienci mogą osiągnąć. Aby im na to pozwolić, wszyscy pracownicy organizacji, związani z procesem wytwórczym muszą posiadać odpowiednie warunki pracy. Należy przez to rozumieć możliwości rozwoju oraz wykazania się swoimi umiejętnościami. Dotyczy to wszystkich pracowników organizacji, co w naturalny sposób ma przekładać się na zwiększenie jakości oraz efektywności pracy.

Rozwój zawodowy

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, rozwój zawodowy pracowników jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu organizacji. Organizacje powinny inwestować w szkolenia, kursy i programy rozwojowe, które pomogą pracownikom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Pracownicy powinni mieć możliwość uczenia się nowych rzeczy, poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności w ramach swoich obowiązków pracy.

Ważne jest również, aby organizacje miały strukturę zarządzania, która promuje rozwój zawodowy pracowników. Powinny istnieć jasno określone ścieżki kariery i możliwości awansu, które motywują pracowników do ciągłego doskonalenia się. Pracownicy powinni mieć dostęp do mentorów i coachów, którzy pomogą im w rozwoju zawodowym poprzez udzielanie wskazówek, rad i wsparcia. Organizacje mogą również organizować wewnętrzne szkolenia, warsztaty i konferencje, które umożliwią pracownikom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Wykazanie się umiejętnościami

Aby pracownicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami, organizacja powinna stworzyć klimat zaufania i otwartości. Pracownicy powinni mieć poczucie, że ich opinia jest wartościowa i że są słuchani. Powinny istnieć mechanizmy, które umożliwią pracownikom przedstawienie swoich pomysłów, inicjatyw i sugestii. Organizacje mogą wprowadzić system nagradzania pracowników za innowacyjność, kreatywność i wkład w rozwój organizacji. Ważne jest również, aby organizacje promowały różnorodność w miejscu pracy i doceniały różnorodne umiejętności i perspektywy pracowników.

Dodatkowo, organizacje powinny zapewnić przejrzyste cele i oczekiwania wobec pracowników. Pracownicy muszą wiedzieć, czego od nich oczekuje się i jakie są cele organizacji, aby mogli się skoncentrować na ich osiągnięciu. Powinny istnieć regularne oceny pracownicze, które umożliwią pracownikom śledzenie postępów, uzyskanie informacji zwrotnej i określenie obszarów do dalszego rozwoju.

Odpowiednie wsparcie

Odpowiednie wsparcie jest niezbędne, aby pracownicy mogli osiągnąć swoje cele i odnieść sukces. Organizacje powinny zapewnić pracownikom niezbędne narzędzia, technologie i zasoby, które pomogą im w wykonywaniu ich obowiązków. Ważne jest również, aby pracownicy mieli dostęp do odpowiednich szkoleń, szkoleń wewnętrznych i mentorów, którzy pomogą im w rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu swoich umiejętności.

Dodatkowo, organizacje powinny stworzyć kulturę pracy opartą na zaufaniu i wsparciu. Pracownicy powinni mieć możliwość dzielenia się swoimi obawami, trudnościami i pomysłami bez obawy przed krytyką lub represjami. Ważne jest również, aby organizacje miały system wsparcia emocjonalnego, który pomoże pracownikom radzić sobie ze stresem i wyzwaniami w pracy.

Najpierw zapewnij bezpieczeństwo

Sprawienie, żeby ludzie byli "wspaniali" nie jest możliwe bez zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Jest to podstawowa potrzeba człowieka oraz klucz do odblokowania wysokiej wydajności. Nowoczesne podejście zwinne podnosi kwestię bezpieczeństwa do podstawowego składnika sukcesu. Bezpieczeństwo jest tutaj również rozumiane jako brak obawy przed porażką. Obwinianie oraz strach przez podejmowaniem decyzji dotyczącej zmiany zwiększa negatywne nastawienie, co odbija się na organizacji. Zamiast tego należy wyciągać wnioski z błędów i upewniać się, że wszyscy rozumieją, gdzie popełniono pomyłkę oraz jak uniknąć jej w przyszłości. Dzięki temu organizację nie tracą na powtarzaniu tych samych błędów oraz zyskują na wprowadzaniu innowacyjnych usprawnień.

Modern Agile Wheel [1]

Kluczowym elementem nowoczesnego agile jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Pracownicy powinni czuć się bezpiecznie i chronieni przed zagrożeniami i niewłaściwymi warunkami pracy. Bezpieczeństwo obejmuje również brak obawy przed porażką i umożliwienie wyciągania wniosków z błędów. Organizacja powinna stworzyć kulturę, w której porażka jest traktowana jako szansa do nauki i rozwoju.

Bezpieczeństwo pracy stanowi fundamentalny element w kontekście zarządzania projektami w ramach podejścia agile. Jest to priorytetowy aspekt, który wpływa na efektywność pracy zespołu oraz na osiąganie zamierzonych celów. Bezpieczne środowisko pracy przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników, ich motywacji oraz pozytywnego podejścia do podejmowania nowych wyzwań.

Jednym z aspektów bezpieczeństwa pracy jest zapewnienie odpowiednich warunków i narzędzi do wykonywania zadań. Pracownicy powinni mieć dostęp do niezbędnych zasobów oraz sprzętu o odpowiedniej jakości. Wpływa to na ich efektywność i umożliwia skupienie się na realizacji celów projektowych.

Kolejnym istotnym elementem jest eliminacja zagrożeń i ryzyka związanych z pracą. Organizacja powinna przeprowadzać regularne analizy ryzyka oraz podejmować działania mające na celu minimalizację występowania niebezpiecznych sytuacji. Pracownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń i mieć dostęp do informacji oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy.

W kontekście nowoczesnego agile, bezpieczeństwo pracy odnosi się również do stworzenia kultury organizacyjnej, w której porażka jest traktowana jako szansa do nauki i rozwoju. Ważne jest, aby pracownicy nie bali się popełniania błędów, a wręcz przeciwnie - mieli świadomość, że błędy są naturalną częścią procesu i stanowią okazję do doskonalenia. Organizacja powinna promować otwartość na eksperymentowanie, testowanie nowych pomysłów oraz uczenie się na własnych pomyłkach.

Bezpieczeństwo pracy jest również ściśle powiązane z aspektem psychologicznym. Pracownicy powinni czuć się zaakceptowani, docenieni i wspierani w swojej pracy. Wsparcie ze strony zarządzających oraz kolegów z zespołu wpływa na poczucie bezpieczeństwa psychicznego i motywuje do osiągania lepszych wyników. Kluczowe jest również dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i efektywności pracowników.

Eksperymentuj i ucz się szybko

Jest to pryncypium mówiące o jak najszybszym wnioskowaniu z porażek. Oznacza to, że podczas pracy nad innowacyjnymi projektami nie należy marnować czasu i jak najszybciej odkrywać sukcesy poprzez wyciąganiem poprawnych i częstych wniosków z niepowodzeń. Warunkiem aby było to możliwe jest zachowanie wszystkich poprzednich pryncypiów a więc stworzeniem środowiska pracy, w którym "bezpiecznie jest upaść". Sytuacja, w której organizacje utknie bez eksperymentów lub uczy się niewystarczająco dużo jest jasnym i klarownym znakiem potrzeby wprowadzenia szybkiej zmiany - wszystko po to, aby możliwe było ciągłe dążenie do doskonałości.

Nowoczesne podejście do zarządzania, znane jako "modern agile", kładzie duży nacisk na brak obawy przed porażką i eksperymentowanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod zarządzania, które często stawiają nacisk na minimalizowanie ryzyka i unikanie błędów, modern agile zachęca do podejmowania ryzyka, testowania nowych pomysłów i próbowania różnych rozwiązań. Jest to niezwykle ważne, aby osiągnąć sukces w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

W tradycyjnych metodach zarządzania, porażka jest często postrzegana jako coś negatywnego i niepożądanego. Ludzie często obawiają się popełniania błędów i narażania się na krytykę. Jednak modern agile zmienia ten sposób myślenia i promuje otwartość na eksperymentowanie oraz naukę na własnych błędach.

Pracownicy powinni mieć możliwość podejmowania ryzyka i testowania nowych pomysłów. Dzięki temu mogą znaleźć innowacyjne rozwiązania i odkryć nowe możliwości. Oczywiście, nie wszystkie eksperymenty będą udane, ale ważne jest, aby podejść do nich z otwartym umysłem i gotowością do nauki.

Umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian i uczenia się na błędach jest kluczowa w modern agile. Organizacje, które potrafią szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i uczyć się na własnych błędach, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu. W modern agile, porażka jest traktowana jako cenna lekcja, która prowadzi do doskonalenia i poprawy.

Jednym z narzędzi, które można wykorzystać w modern agile, jest tzw. "testowanie hipotez". Zamiast podejmować długoterminowe i kosztowne projekty, można przeprowadzać krótkie eksperymenty, które pozwolą na szybkie sprawdzenie, czy dany pomysł czy rozwiązanie działa. Jeśli eksperyment nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można go szybko zakończyć i skoncentrować się na innych pomysłach. To pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów.

Brak obawy przed porażką i eksperymentowanie ma również pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną. Kiedy pracownicy czują się bezpieczni w eksperymentowaniu i podejmowaniu ryzyka, zwiększa to ich zaangażowanie i kreatywność. Tworzy to atmosferę innowacji i ciągłego doskonalenia, która jest kluczowa dla rozwoju organizacji.

Stale dostarczaj wartość

Regularne i częste dostarczanie wartości oznacza, że osoby wykorzystujące efekty pracy organizacji mogą na bieżąco zgłaszać swoje uwagi oraz zastrzeżenia. W ten sposób możliwe jest ciągłe korygowanie swoich usług oraz produktów w taki sposób, aby poprzez małe ale częste zmiany mogły zostać bezpiecznie wdrażane na rynek. Opóźnianie w dostarczaniu powoduje spadek zainteresowania, a czasami nawet zaufania do oferty organizacji. Klient nie czują wtedy, że ich głos zostaje wysłuchany przez co zaczynają szukać innych alternatyw. Nowoczesny agile odpowiada więc pytanie "W jaki sposób możemy szybciej uzyskać właściwe wyniki?" w sposób bezpośredni: poprzez odkrycie mniejszych ale ciągłych przyrostów.


Modern agileartykuły polecane
JidokaAtmosfera w pracyProjektowanie systemu zarządzania przez jakośćMasa KrytycznaMarketing partnerskiKoła jakościZaangażowanie pracownikówMoraleLean EnterpriseSkutki odejść pracowników

Przypisy

  1. Joshua Kerievsky, Moden agile wheel,

Bibliografia


Autor: Joanna Szarlej