Model 7s

Z Encyklopedia Zarządzania
Model 7s
Polecane artykuły


Model 7S (Model McKinsey)– model zarządzania opracowany przez firmę consultingową McKinsey. Autorami modelu są Waterman i Peters.

Model wyróżniający siedem elementów, które budują schemat organizacji: system, strategia, struktura, styl zarządzania, kadry, umiejętności i wspólne wartości. Trzy elementy: system, strategia, struktura stanowią elementy twarde omawianego modelu. Elementy twarde obejmują techniczne części organizacji. Natomiast elementy takie jak: styl zarządzania, kadry, umiejętności tworzą miękki fragment modelu. Elementy miękkie prezentują społeczność organizacyjną. Wspólne wartości zajmują miejsce pomiędzy elementami twardymi i miękkimi. Model jednak uległ rozbudowie, poprzez zmiany zaproponowane przez R. Pascale oraz A. Athos, jako zastąpienie elementu wspólnych wartości na cele nadrzędne. Model 7S nie jest receptą na zbudowanie idealnej strategii, a lecz jest bodźcem do przemyślenia wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa, które wpływa na przyszły jego rozwój..

Struktura modelu

Elementy tworzące schemat organizacji:

  • System (systems) jest elementem obejmującym wszystkie formalne oraz nie formalne procedury, pozwalające prawidłowemu funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. procedury księgowe,
  • Strategia (strategy) jaką kieruje się organizacja. Obejmuje plany oraz działania organizacji lub prognozowanie zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym. Jest sposobem, według którego firma dąży do ulepszenia pozycji na rynku wobec konkurencji np. osiąganie planowanych progów sprzedaży, zachowanie wysokiej jakości produktów z punktu widzenia klienta, niskie koszty dostaw oraz produkcji,
Model 7s
  • Struktura (structure) formalna zależność pomiędzy częściami z których składa się organizacja. Polega na modernizacji przedsiębiorstwa, dotyczy sposobów przekształcenia poziomów biznesu, oddziałów i wydziałów w stosunku do siebie. Odpowiada za koordynację oraz rozkład zadań występujących w organizacji,
  • Styl zarządzania (style) odnosi się do stylów zarządzania oraz przyjętych działań podejmowanych przez naczelnych kierowników, jest to sposób postępowania członków organizacji we wzajemnych kontaktach,
  • Kadry (staff) zasób organizacji, obejmuje procesy rozwoju oraz socjalizacji, modelujące pracowników jako efektywnych wykonawców w organizacji. Obejmują stawiane wymagania oraz specjalności zatrudnionych pracowników, np. system oceny pracowników, szkolenia, sposób zachowania, motywacja,
  • Umiejętności (skills) stanowią istotne cechy, które wspierają pozostałe elementy organizacji. Można do nich zaliczyć kompetencje pracowników oraz organizacji, mocne strony przedsiębiorstwa. Dotyczą również możliwości samej organizacji, a także poziom umiejętności prezentowany przez członków organizacji,
  • Wspólne wartości (shared values) zasady postępowania oraz filozofia powszechnie znana w organizacji, którą kierują się wszyscy pracownicy.

Bibliografia

Autor: Anatol Jacuk, Julia Kolasa