Ocena wyników zmian technologicznych

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Miernik BET)

Czynnikiem, który jest często najbardziej istotnym elementem rynkowego i finansowego sukcesu wdrożenia nowego produktu jest czas, w jakim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży. Zdarza się, że nawet krótkie opóźnienie we wdrożeniu np. trzy miesiące, powoduje, że nakłady poniesione na prace badawczo - rozwojowe nigdy się nie zwracają. Prognozując wielkość sprzedaży nowego produktu, przedsiębiorstwo zakłada określone warunki rynkowe.

Na przykład w momencie podejmowania decyzji uznaje, że jego produkt jest na tyle innowacyjny, że konkurencja nie będzie w stanie wprowadzić analogicznej wcześniej niż za sześć miesięcy. To pozwala przyjąć, że cały popyt zgłaszany przez rynek zostanie zaspokojony produktami przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak nastąpi opóźnienie we wdrożeniu lub przewidywania przedsiębiorstwa będą niesłuszne i konkurencja wyjdzie na rynek wcześniej, wtedy prognozy sprzedaży się nie sprawdzają. Generalnie można powiedzieć, że im bardziej konkurencyjny rynek, tym ważniejszy jest element czasu.

Miernik BET

Jednym z ciekawszych mierników, które łączy w sobie element czasu i element kosztów jest opracowany przez firmę Hewlett-Packard miernik BET od angielskich słów break even time. Miernik ten mierzy trzy aspekty procesu badań i rozwoju nowego produktu:

BET mierzy czas po od momentu rozpoczęcia prac nad nowym produktem, do momentu jego wdrożenia do produkcji. W ten sposób miernik ten komunikuje osobom odpowiedzialnym za opracowanie nowego produktu, że powinni go opracować i wdrożyć do produkcji szybciej niż konkurencja. BET pokazuje, w jakim czasie od momentu wdrożenia zwrócą się nakłady poniesione na to wdrożenie. Zachęca to projektantów do minimalizacji kosztów wdrażania tak, aby okres zwrotu nakładów inwestycyjnych był jak najkrótszy.

Na koniec BET pokazuje relacje pomiędzy okresem zwrotu a przychodami i zyskiem operacyjnym. Poprzez włączenie wyniku do BET zachęca się projektantów produktu do poszukania dróg redukcji przyszłych kosztów operacyjnych produktu. Redukcja tych kosztów lub wzrost przychodów pozwoli na szybsze osiągnięcie punktu krytycznego.

Wpływ zmian technologicznych na ocenę wyników

Wprowadzenie nowych technologii w procesie rozwoju i produkcji może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym możliwe jest zwiększenie efektywności i wydajności produkcji, co przekłada się na poprawę wyników finansowych. Nowe technologie umożliwiają także rozwój innowacyjnych produktów i usług, co może przyczynić się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto, wprowadzenie nowych technologii może prowadzić do automatyzacji procesów, co z kolei może zmniejszyć koszty produkcji i zwiększyć jakość wyrobów.

Wprowadzanie zmian technologicznych może być związane z pewnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Jednym z najważniejszych wyzwań jest konieczność dostosowania organizacji i pracowników do nowych technologii. Wprowadzenie nowych technologii może wymagać szkoleń i przekwalifikowania pracowników, co może być kosztowne i czasochłonne. Ponadto, zmiany technologiczne mogą wpływać na całą strukturę organizacyjną oraz procesy biznesowe, co może wymagać rewizji całej strategii przedsiębiorstwa. Wprowadzenie nowych technologii może także wiązać się z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem danych i cyberatakami.

Przy ocenie wyników wdrożenia produktu na rynek, uwzględniając zmiany technologiczne, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim, należy ocenić, jakie korzyści przyniosło wprowadzenie nowych technologii w proces produkcji i jak wpłynęło to na jakość produktu. Należy również ocenić, czy wprowadzenie nowego produktu na rynek przyniosło oczekiwane korzyści finansowe, takie jak wzrost przychodów czy zwiększenie marży. Istotne jest także monitorowanie reakcji klientów na nowy produkt i ocena, czy spełnia ich oczekiwania. Warto również uwzględnić możliwość dalszego rozwoju produktu oraz potencjał innowacyjny, jaki niesie ze sobą wprowadzenie nowych technologii.

Analiza rentowności inwestycji w technologie

Ocena rentowności inwestycji w nowe technologie wymaga uwzględnienia różnych czynników. Przede wszystkim, należy ocenić, jakie korzyści finansowe przyniesie wprowadzenie nowych technologii, takie jak wzrost przychodów, redukcja kosztów czy zwiększenie marży. Należy również uwzględnić koszty związane z inwestycją, takie jak koszty zakupu technologii, szkolenia pracowników czy utrzymania systemów. Warto również ocenić, jakie są potencjalne ryzyka związane z inwestycją, takie jak zmienne warunki rynkowe czy możliwość szybkiego przestarzenia technologii. Istotne jest również porównanie rentowności inwestycji w nowe technologie z alternatywnymi sposobami alokacji kapitału.

Do oceny zwrotu z inwestycji w nowe technologie stosuje się różne mierniki i wskaźniki. Jednym z najważniejszych wskaźników jest wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI), który mierzy stosunek zysków do poniesionych kosztów. Innym wskaźnikiem jest okres zwrotu z inwestycji (Payback Period), który określa czas, w jakim inwestycja zwróci się przez generowanie wystarczających zysków. Istotne jest również uwzględnienie wskaźników rentowności, takich jak rentowność kapitału własnego (ROE) czy rentowność sprzedaży (ROS). Warto również analizować wskaźniki związane z efektywnością, takie jak wskaźnik marży brutto czy wskaźnik rotacji zapasów.

Na rentowność inwestycji w technologie wpływa wiele czynników. Przede wszystkim, istotny jest poziom konkurencji na rynku i zdolność przedsiębiorstwa do zdobycia przewagi konkurencyjnej dzięki nowym technologiom. Również kondycja gospodarki i sytuacja rynkowa mogą wpływać na rentowność inwestycji. Istotne jest również odpowiednie planowanie i zarządzanie projektem inwestycyjnym oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Ponadto, wpływ na rentowność inwestycji ma również skuteczne wykorzystanie technologii, takie jak optymalizacja procesów czy zdolność do innowacji.

Strategie optymalizacji rentowności inwestycji w technologie obejmują różne działania. Przede wszystkim, ważne jest odpowiednie planowanie i zarządzanie projektem inwestycyjnym, uwzględniając wszystkie etapy i zasoby potrzebne do realizacji. Istotne jest również dokładne oszacowanie kosztów i korzyści z inwestycji oraz uwzględnienie ryzyka. Warto również skupić się na efektywnym wykorzystaniu technologii i optymalizacji procesów. Dalszy rozwój innowacyjnych produktów i usług, wykorzystując nowe technologie, również może przyczynić się do zwiększenia rentowności. Istotne jest również monitorowanie wyników i wprowadzanie ewentualnych modyfikacji, aby maksymalizować zwrot z inwestycji w technologie.


Ocena wyników zmian technologicznychartykuły polecane
Planowanie sprzedażyKrzywa doświadczeńPerspektywa finansowaSourcingCykl życia produktuKalkulacja cen w formie narzutów na kosztyZasady kalkulacji cenAnaliza make-or-buyStrategia rozwoju

Bibliografia

  • Dobija M. (1994), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Świderska G. (red) (2008), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa


Autor: Anna Chmura