Kanał dystrybucji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia docelowym konsumentom możliwość nabycia pożądanych produktów w odpowiadającym im miejscu, czasie i po akceptowalnej przez nich cenie. Każda firma musi opracować odpowiednią dla niej strategię dotarcia na rynek.

Strumienie przepływające w kanałach dystrybucji

Najważniejszymi strumieniami rynkowymi przepływającymi w kanale dystrybucji, niwelującymi rozbieżności dotyczące czasu, miejsca, które oddzielają towary i usługi od ich użytkowników są:

 • informacja rynkowa; zbieranie i przekazywanie informacji uzyskanych z badań marketingowych potencjalnych i bieżących nabywców, konkurentów oraz innych uczestników wraz z siłami działającymi w otoczeniu marketingowym,
 • informacja promocyjna; rozwój i przekazywanie sugestywnych informacji o oferowanych produktach w celu przyciągnięcia nabywcy,
 • negocjacje; próba zawarcia transakcji kupna-sprzedaży w celu przekazania praw własności do produktu,
 • zamówienia; przekazywanie producentowi informacji o zamiarze zakupu określonej partii produktu,
 • finansowanie; przejęcie i alokacja funduszy potrzebnych do sfinansowania zapasów na różnych szczeblach kanału marketingowego,
 • fizyczne władanie; spedycja, transport w znaczeniu fizycznym, magazynowanie, sortowanie, kompletowanie produktów we wszystkich stadiach procesu wytwórczego do odbiorców finalnych,
 • płatności; regulowanie w imieniu kupujących należności poprzez bank i inne instytucje finansowe,
 • prawo własności; rzeczywisty transfer prawa własności lub korzystania z produktu od jednej organizacji lub uczestnika kanału do drugiego,
 • ryzyko; przejmowanie ryzyka związanego z realizacją funkcji danego kanału.

Kierunki przeplywu strumieni

Kierunek przepływu strumieni jest zróżnicowany. Niektóre płyną od producenta do finalnego nabywcy, jest to tzw. przepływ "w przód" (produkt, prawo własności i promocja), inne odwrotnie, tj. od finalnego nabywcy do producenta i jest to przepływ "wstecz" (zamówienia, płatności), a jeszcze inne mają charakter dwukierunkowy (informacja, negocjacje, finansowanie i podejmowanie ryzyka). Wszystkie funkcje posiadają wspólne cechy takie jak: wykorzystanie rzadkich zasobów; najczęściej mogą być efektywniej wykorzystane dzięki korzystania z usług jednostek wyspecjalizowanych; mogą być przesuwane od jednych uczestników kanału do innych. Dlatego podział funkcji pomiędzy uczestników w kanale jest jednym z podstawowych czynników decydujących o jego wydajności i skuteczności.

Kanał bezpośredni

Bezpośrednie powiązanie producenta z finalnym nabywcą tworzy najkrótszy kanał dystrybucji. Organizacja tego kanału wymaga od producenta inwestowania w działalność handlową. Kanały te dominują na rynku dóbr inwestycyjnych, surowców oraz na rynku dóbr konsumpcyjnych. Charakterystyczne są również dla rynku usług, który posiada m.in. niematerialny charakter, brak możliwości magazynowania i transportu.

Kanał pośredni

Kanał pośredni angażuje pośredników, co wydłuża kanał marketingowy, ale dociera do większej liczby nabywców. Należy jednak wziąć pod uwagę, że im dłuższy kanał tym większa różnica między ceną detaliczną a uzyskiwaną przez producenta na skutek marż pośredników. Dlatego przy wyborze systemu dystrybucji należy się kierować dostępnością wyrobów dla maksymalnej liczby nabywców, zdolnością pośredników do realizacji działań dystrybucyjnych, zadawalającym poziomem obsługi oraz najniższym kosztem tej dystrybucji.

Strategie dotyczące liczby pośredników

Ponadto przedsiębiorstwa muszą podjąć decyzje odnośnie liczby pośredników na każdym szczeblu. Możliwe są tu trzy strategie.

 • dystrybucja intensywna: wymaganych wielu pośredników. Stosuje się przy sprzedaży wyrobów powszechnego, codziennego użytku, umożliwia zakup dużym grupom nabywców przy minimalnym ich wysiłku,
 • dystrybucja wyłączna: ograniczona liczba pośredników. Stosowana przy sprzedaży wyrobów specjalnych, w zakupie których decydującą role odgrywa marka,
 • dystrybucja selektywna: korzystanie z wielu, ale nie ze wszystkich pośredników. Znajduje zastosowanie przy sprzedaży wyrobów wybieralnych. W porównaniu z dystrybucją intensywną umożliwia producentom dotarcie do wystarczającej liczby odbiorców, pełniejsza kontrole rynku i niższy koszt.

Struktura kanału dystrybucji

Wybór określonej struktury kanału dystrybucji podlega licznym ograniczeniom.

O pionowej strukturze kanału dystrybucji (bezpośredni, pośredni, długi, krótki) przesądzają głównie czynniki rynkowe, cechy i właściwości produktu, pozycja i możliwości finansowe producenta oraz czynniki organizacyjno prawne. Natomiast o poziomej strukturze kanałów dystrybucji (szerokości) decyduje strategia przedsiębiorstwa o intensywności rozmieszczenia na rynku określonych produktów, determinowanych przez wymagania nabywców do fizycznej dostępności określonych wyrobów i warunków ich zakupu, rodzaju produktów oraz gęstości sieci dystrybucyjnej na danym rynku. Kanały wybrane przez przedsiębiorstwo wywierają bezpośredni wpływ na wszelkie inne decyzje marketingowe.

Bibliografia

 • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków 2004, s. 193-195
 • Chudy S., Kabat F., Pietraszewski M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw część 1, eMPi2, Poznań 2000, s. 139
 • Kotler P., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 93-94
 • Kotler P., Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Northwestern University, Warszawa 1994, s. 432-437

Autor: Katarzyna Wróbel

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.