Inspektor nadzoru

Z Encyklopedia Zarządzania
Inspektor nadzoru
Polecane artykuły


Inspektor nadzoru - organ zajmujący się badaniem oraz sprawdzaniem stanu faktycznego z obowiązującymi normami prawnymi. Inspektor jest podmiotem administracji publicznej, sprawuje władzę wykonawczą na mocy obowiązujących przepisów. Stanowisko to jest powoływane w celu prawidłowego funkcjonowania rynku[1].

Instytucje nadzorcze

Aby zapewnić dostateczną kontrolę każdy sektor ma swoją komisje wyspecjalizowaną w danej dziedzinie. Oto kilka najważniejszych:

 • Inspektorat Nadzoru Budowlanego - organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego i użytkowania budynków,
 • Komisja Nadzoru Bankowego,
 • Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
 • Państwowa Inspekcja Pracy - organ którego zadaniem jest działać według przepisów prawa pracy i je egzekwować,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna - nadzorowanie i kierowanie działaniami w celu ochrony zdrowia i dobra obywateli,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Inspekcja Nadzoru Wewnętrznego - organ sprawujący nadzór nad służbami państwowymi.

Rodzaje nadzoru

W Polskim prawie można znaleźć różne rodzaje inspektora nadzoru w zależności od branży. Są to między innymi:

 • Inspektor nadzoru budowlanego,
 • Inspektor nadzory inwestorskiego,
 • Inspektor nadzoru bankowego,
 • Inspektor nadzoru wewnętrznego,
 • Inspektor sanitarny,
 • Inspektor pracy,
 • Generalny inspektor ochrony danych osobowych,
 • oraz inni inspektorzy

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ sprawujący władzę nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, rynkiem kapitałowym. Głównymi zadaniami KNF jest podejmowanie działań związanych z rynkiem finansowym, jego funkcjonowaniem, rozwojem i kontrolą. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku[2].

Obecnie w skład komisji wchodzą:

1. Przewodniczący KNF,
2. Zastępca Przewodniczącego KNF,
3. Zastępca Przewodniczącego KNF,
4. Pozostali członkowie:
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego KNB organ którego głównym zadaniem jest nadzór nad sektorem bankowym według obecnie obowiązujących przepisów prawa bankowego oraz innych ustaw. Określa zasady funkcjonowania banków, nadzoruje je oraz dokonuje okresowych ocen. Jej głównym celem jest[3]:

 1. bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 2. zgodności działalności banków z przepisami prawa, ich statutami oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

KNB nie posiada własnego systemu administracyjnego. Jego organy tworzą[4]:

1. Przewodniczący komisji - Prezes NBP,
2. Zastępca przewodniczącego - Minister Finansów albo delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
3. oraz:
 • Przedstawiciel Prezydenta RP,
 • Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego zastępca,
 • Przedstawiciel Ministra Finansów
 • Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

Bibliografia

Przypisy

 1. H. Izdebski, M. Kulesza, 2004, s 1,2
 2. Komisja Nadzoru Finansowego, o KNF, komisja
 3. P. Zapadka, 2003, s. 98-101
 4. P. Zapadka, 2003, s. 98

Autor: Krzysztof Lewandowski, Kinga Puzia