Perspektywa finansowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:59, 20 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Perspektywa finansowa dzięki zastosowanym miernikom w łatwy sposób przedstawiają ekonomiczne wyniki działań przedsiębiorstwa.Służą do oceny sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie oraz czynników dzięki którym ten sukces zostanie osiągnięty. Mierniki są wybierane ze względu na cel przedsiębiorstwa i tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy, który powinien przynieść poprawę wyników finansowych.

Cele

Cele perspektywy także są formułowane w zgodzie z innymi perspektywami.Cele mogą być różnorodne poczynając od stopy zwrotu zaangażowanego kapitału kończąc na wzroście sprzedaży. Wybrane cele mogą się zmieniać ze względu na występowanie różnych faz w życiu przedsiębiorstwa oraz powinny podlegać okresowej weryfikacji tzn. przynajmniej raz do roku po to aby stwierdzić czy przyjęta wcześniej strategia finansowa jest odpowiednia a w razie potrzeby zmienić ją. Ponadto wiele przedsiębiorstw w perspektywie finansowej uwzględnia wielkość ryzyka występującego przy przyjętej strategii. Wynik perspektywy finansowej jest wynikiem wszystkich perspektyw.

Formułowanie

Formułujące perspektywę finansową zarządy firm opierają swoje działanie na 3 tezach:

Wybieranie celów w perspektywie finansowej nie powinno opierać się wyłącznie na tych 3 tezach lecz także wziąć pod uwagę fazę życia przedsiębiorstwa. W fazie wzrostu celem finansowym jest procentowa stopa wzrostu przychodów oraz przyrosty sprzedaży w docelowych segmentach rynku. W fazie utrzymania większość przedsiębiorstw wyznacza cele finansowe odnoszące się do rentowności. W fazie dojrzałości głównym celem jest maksymalizacja przepływów pieniężnych. Ogólne cele finansowe w tej fazie to operacyjne przepływy pieniężne oraz zmniejszenie kapitału obrotowy.

Wpływ perspektywy finansowej na podejmowanie strategicznych decyzji

Perspektywa finansowa odgrywa kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie. Jest to perspektywa, która skupia się na aspektach związanych z efektywnością finansową, rentownością, inwestycjami oraz ryzykiem finansowym.

Cele finansowe mają istotny wpływ na wybór strategii rozwoju, inwestycji czy zmiany modelu biznesowego. Przykładowo, jeśli celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie rentowności, może to prowadzić do podjęcia decyzji o redukcji kosztów, inwestycji w nowe technologie lub rozszerzeniu działalności na nowe rynki. Z kolei, jeśli celem jest zmniejszenie zadłużenia, może to skłonić do restrukturyzacji długu lub ograniczenia wydatków inwestycyjnych.

Ważnym aspektem zarządzania ryzykiem finansowym jest identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykami, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Przy podejmowaniu strategicznych decyzji, ważne jest uwzględnienie ryzyka finansowego i zastosowanie odpowiednich strategii zarządzania tym ryzykiem, takich jak dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, hedging czy ubezpieczenia.

Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych są kluczowe przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Przykładowe metody to: metoda VAN (Value Added Net), metoda NPV (Net Present Value), metoda ROI (Return on Investment) czy metoda IRR (Internal Rate of Return). Te metody pozwalają ocenić opłacalność projektu, uwzględniając koszty inwestycji, przepływy pieniężne oraz oczekiwane zyski.

Nieuwzględnienie perspektywy finansowej przy podejmowaniu strategicznych decyzji może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji. Może to obejmować m.in. niezdolność do realizacji celów finansowych, problemy z płynnością finansową, nadmierne zadłużenie lub nieopłacalne inwestycje. Dlatego ważne jest uwzględnienie perspektywy finansowej we wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji strategicznych.

Narzędzia i wskaźniki stosowane w perspektywie finansowej

W perspektywie finansowej stosuje się różnorodne narzędzia i wskaźniki, które służą do mierzenia i monitorowania wyników finansowych. Te narzędzia pozwalają na ocenę rentowności, zadłużenia, płynności, zwrotu z inwestycji czy wartości dodanej przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych narzędzi stosowanych w perspektywie finansowej należą: bilans, sprawozdanie zysków i strat, cash flow statement, wskaźniki finansowe oraz systemy raportowania finansowego. Bilans pozwala na przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, uwzględniając aktywa, pasywa oraz kapitał własny. Sprawozdanie zysków i strat informuje o wynikach finansowych, natomiast cash flow statement pokazuje przepływy pieniężne. Wskaźniki finansowe, takie jak rentowność, zadłużenie czy płynność, pozwalają na dokładniejszą analizę wyników finansowych. Systemy raportowania finansowego umożliwiają gromadzenie, analizę i prezentację danych finansowych.

Mierniki finansowe, takie jak rentowność, zadłużenie, wskaźniki płynności, zwrot z inwestycji czy wartość dodana, są obliczane na podstawie danych finansowych przedsiębiorstwa. Rentowność mierzy efektywność finansową, zadłużenie informuje o poziomie zadłużenia przedsiębiorstwa, wskaźniki płynności oceniają zdolność do spłaty zobowiązań, zwrot z inwestycji pozwala na ocenę efektywności inwestycji, a wartość dodana informuje o tworzeniu wartości dla akcjonariuszy.

Narzędzia i wskaźniki stosowane w perspektywie finansowej mają swoje zalety i ograniczenia. Zalety to m.in. możliwość dokładnej oceny wyników finansowych, identyfikacja problemów finansowych, porównywalność wyników z innymi przedsiębiorstwami czy możliwość prognozowania przyszłych wyników. Ograniczenia to m.in. brak uwzględnienia niemierzalnych czynników, możliwość manipulacji danymi finansowymi czy zależność od dokładności i wiarygodności danych.

Najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania narzędzi i wskaźników w perspektywie finansowej obejmują regularne monitorowanie wyników finansowych, analizę trendów, porównywanie z konkurencją, uwzględnianie niemierzalnych czynników, a także świadomość ograniczeń narzędzi i wskaźników.

Wykorzystanie perspektywy finansowej w procesie budżetowania i planowania finansowego

Perspektywa finansowa odgrywa istotną rolę w procesie budżetowania i planowania finansowego w przedsiębiorstwie. Jest to perspektywa, która skupia się na aspektach związanych z alokacją zasobów finansowych, osiąganiem celów finansowych oraz zarządzaniem przepływami pieniężnymi.

Główne cele finansowe uwzględniane przy tworzeniu budżetu to m.in. zwiększenie rentowności, kontrola kosztów, poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie określonego poziomu przychodów i zysku. W trakcie realizacji budżetu, cele finansowe są monitorowane i oceniane pod kątem ich osiągnięcia.

Metody analizy kosztów są wykorzystywane w kontekście perspektywy finansowej, aby zidentyfikować, ocenić i kontrolować koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa. Przykładowe metody to analiza kosztów stałych i zmiennych, analiza punktu równowagi czy analiza kosztów jakości.

Techniki prognozowania przepływów pieniężnych są związane z perspektywą finansową i służą do oszacowania przyszłych wpływów i wydatków. Przykładowe techniki to metoda prosta, metoda skomplikowana czy metoda bezpośrednia. Prognozowanie przepływów pieniężnych jest istotne dla planowania finansowego, zarządzania płynnością oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych.

Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem obrotowym obejmują m.in. odpowiednie zarządzanie zapasami, rozsądne udzielanie kredytów i terminowe odzyskiwanie należności, efektywne zarządzanie płatnościami i zadłużeniem, a także optymalizację cyklu gotówkowego. Zarządzanie kapitałem obrotowym ma duże znaczenie dla płynności finansowej i efektywności działania przedsiębiorstwa.

Perspektywa finansowa jest nieodłączną częścią procesu budżetowania i planowania finansowego. Jej uwzględnienie pozwala na efektywne zarządzanie zasobami finansowymi, osiąganie celów finansowych oraz minimalizowanie ryzyka finansowego.


Perspektywa finansowaartykuły polecane
Strategia finansowania działalnościZarządzanie zasobami finansowymiStrategia finansowaStrategia finansowania aktywów obrotowychStrategia agresywnaPlanowanie finansoweAnaliza fundamentalnaZasady planowania finansowegoWskaźnik rentowności

Bibliografia

  • Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Marcin Lipianin