Znaczenie strategii firmy

Z Encyklopedia Zarządzania
Znaczenie strategii firmy
Polecane artykuły


Każda firma działająca na rynku, niezależnie od jej wielkości, rodzaju działalności, zasięgu i pozycji konkurencyjnej powinna mieć opracowaną i skutecznie wdrażaną strategię działania. Strategia jest koncepcją działań organizacji w dłuższym okresie czasowym, mającą na uwadze zmiany, jakie mogą nastąpić zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym tejże organizacji. Dotyczy ona podejmowania działań firmy, mających kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Za pomocą dobrze opracowanej strategii firma może nie tylko uzyskać przewagę konkurencyjną, ale także pozycję lidera na rynku, do której dąży.

Strategia jest podstawą sukcesu firmy, którą należy wypracować, wdrożyć i stale udoskonalać, w celu jej adekwatności do zmieniających się warunków otoczenia. Istota skutecznej strategii polega na określeniu tożsamości przedsiębiorstwa i tworzeniu unikalności firmy, pozwalającej zarówno jej pracownikom, jak i otoczeniu wyraźnie odróżnić daną firmę od konkurentów.

Skuteczna strategia

  • Skuteczna strategia wyróżnia firmę cechą pozytywną i zrozumiałą dla klientów. Daje poczucie odmienności firmy nie tylko klientom, ale także pracownikom.
  • Strategia musi być obecna w każdym działaniu firmy, w jej codzienności, musi być świadomie wdrażana i stosowana przez każdego pracownika.
  • Skuteczna strategia nadaje firmie odmienność, wyróżnia ją w dwojaki sposób:
    • firma postrzegana jest przez otoczenie inaczej niż pozostałe firmy w branży,
    • poczucie odmienności posiadają pracownicy firmy.

Strategia to ogólnie sformułowana metoda osiągania zamierzonych celów. Źle sformułowana może być przeszkodą w realizacji i osiąganiu celów firmy. Strategia pojawia się w podejmowaniu przez firmę działań atakujących i obronnych, mających na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze, skuteczne radzenie sobie z siłami konkurencyjnymi i uzyskanie przez firmę wyższej stopy zysku.

Bibliografia

  • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN Warszawa 2005
  • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998
  • Penc J., Strategia zarządzania. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999

Autor: Marta Niemiec-Fiutowska